Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor goed afgestemde zorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

Zorg op maat

Zorroo staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en ouderen. Deze eerstelijnszorg is veelal vastgelegd in zorgprogramma’s. Daarbinnen wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De zorggroep overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met zorgverzekeraars. Zo ontvangen patiënten de best mogelijke zorg, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Huisartsenpost Oosterhout

Sinds 1 januari 2017 werkt de Huisartsenpost Oosterhout onder de vlag van Zorroo. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft. De huisartsenpost verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen.

ZoHealthy Leefstijl en preventie

Verder biedt ZoHealthy Leefstijl & Preventie leefstijlprogramma’s op het gebied van stoppen met roken en overgewicht. Met een gezonde leefstijl kan zelf een belangrijke bijdrage worden geleverd aan gezond zijn en het voorkomen van ziekte.

ZoHealthy Gespecialiseerde Huisartsenzorg

Ook biedt ZoHealthy gespecialiseerde huisartsenzorg. Door slimme samenwerking tussen huisartsen, kaderhuisartsen en specialisten kunnen patiënten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving behandeld worden. Zo is er Huisartsen Uro-gynaecologie en Huisartsen Chirurgie.

Zorroo Eerstelijns Zorg Centrum

In het Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) van Zorroo vindt u een aantal huisartsenpraktijken, de Huisartsenpost Oosterhout, ZoHealthy en de organisatie van Zorroo zelf. Ook zijn hier een aantal zorgpartners gevestigd zoals o.a. het Diagnostisch Centrum Amphia/SHL, Psychologenpraktijk Oosterhout, Regiokantoor van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Thebe Thuiszorg, Hallux podotherapie Oosterhout, BeweegExpertise fysiotherapie en de Service Apotheek Pasteurlaan.

Onze mensen

Coördinator Astma, COPD en spirometrie
Coördinator CVRM en Diabetes
Coördinator Diabetes
Zorgmanager Basis GGz
Coördinator Basis GGz
Coördinator Basis GGz
Coördinator 24-uurs GGz
Coördinator Jeugdzorg
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Zorgmanager Ouderenzorg
Coördinator Ouderenzorg
ZoHealthy Manager Leefstijl & Preventie
ZoHealthy coördinator Leefstijl & Preventie
Projectmanager ICT
Applicatiebeheer
HR en Kwaliteit
Coördinator werkvoorziening
Financieel administratief medewerkster
Financieel administratief medewerkster
Financieel administratief medewerkster
Management Assistent Personeel

Kwaliteit

Het uitgangspunt binnen Zorroo is dat er een hoge kwaliteit van zorg geleverd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van de zorgprogramma’s en de zorgverlening van aangesloten huisartsenpraktijken en zorgpartners. Dat komt als volgt tot uiting:

 • Zorroo is lid van InEen en daarmee conformeren we ons aan de kritische kwaliteitskenmerken van de beroepsverenigingen.
 • De zorgprogramma’s voldoen aan alle relevante geldende standaarden, zoals de NHG-standaarden en de Regionale Transmurale Afspraken.
 • Expertgroepen per zorgprogramma monitoren de kwaliteit en nemen nieuwe ontwikkelingen mee in het opstellen van het kwaliteitsbeleid (medicatie, vaststellen indicatoren, normeringen, behandelingen). In de expertgroepen nemen kaderhuisartsen, zorgcoördinatoren en praktijkondersteuners deel.
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan zorg en kwaliteit wordt elke maand inzichtelijk gemaakt op zorggroep-, huisartsenpraktijk-, zorgverlener- en patiëntniveau door gebruikmaking van een managementinformatiesysteem (SAS VA).
 • Er vinden kwartaalgesprekken plaats met de aangesloten huisartsenpraktijken over de geleverde kwaliteit van zorg.
 • De huisartsenpraktijken en huisartsenpost worden door middel van jaarlijkse scholingen op de hoogte gehouden van de laatste inzichten en ervaringen, hiervoor bestaat een scholingsbeleid en -kalender. Veelal worden hier ook zorgpartners bij betrokken.

Zorg en innovatie

Zorroo staat voor optimale patiëntenzorg. Naast het uitvoeren van diverse zorgprogramma’s ligt het accent op zorgvernieuwingsprojecten waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse zorgpartners.

 • Praktijkmanagement huisartsenpraktijken: ondersteuning van huisartsenpraktijken met diensten en management voor het optimaliseren van de praktijkorganisatie
 • Werkvoorziening: aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg binnen West-Brabant; i.s.m. Transvorm, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), HDS, Star-SHL, Het Huisartsen Team en Zorggroep West-Brabant en Huisartsen Zorggroep Breda
 • Mijngezondheidsnet en MedGemak app; online regelen van huisartsenzorg voor patiënten; i.s.m. PharmaPartners
 • ANIMO Oosterhout; organiseren onderzoek en activiteiten rondom het thema Positieve Gezondheid. Niet de ziekte of beperking staan centraal, maar het vermogen van mensen om met de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan; i.s.m. Amphia, GGD West-Brabant, Surplus en gemeente Oosterhout
 • Voorlichting werking gezondheidszorg aan migranten en laaggeletterden: het verschaffen van duidelijkheid waardoor zorg geboden kan worden op de juiste plaats; i.s.m. Amphia, GGD West-Brabant, Theek 5 en Surplus Welzijn
 • Toekomstige ontwikkeling zorg Pasteurlaan Oosterhout: onderzoeken op welke gebieden de huisarts en de medisch specialist nauwer kunnen samenwerken en op welke wijze de toekomstige zorg op locatie ingevuld moet gaan worden; i.s.m. het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia, Raad van Bestuur Amphia en Zorroo
 • Inzet van videobellen en consult op afstand binnen zowel de reguliere huisartsenzorg als binnen de GGZ- en ouderenzorg

Daarnaast is Zorroo bezig met zorgvernieuwingsprojecten op de volgende specifieke gebieden:

Chronische zorg

 • Persoonsgerichte zorg: pilot van een integrale benadering binnen huisartsenpraktijken middels de NCSI-methode; i.s.m. Instituut voor Zorg Optimalisatie (INSZO), Radboudumc in Nijmegen, Zelfzorg Ondersteund! en Rescon onderzoeksinstituut
 • Transmuraal Formularium Longzorg: implementeren van een regionale leidraad voor longmedicatie voor patiënten met astma en COPD; i.s.m. Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep West-Brabant, ziekenhuizen Bravis en Amphia, Stichting Farmaceutische Zorg en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

GGz

 • Verward gedrag: voorkoming van (verergering) van verward gedrag en de eventuele gevolgen binnen huisartsenpraktijken, huisartsenpost en in de wijk; afstemming met Wijk GGD-er en/of Wijk GGz-er in diverse gemeenten
 • SUPREMOCOL: suïcide-preventieproject gericht op het verminderen van het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20%; i.s.m. specialistische GGz instellingen
 • Digitale poli Basis GGz: ontwikkelen van volledige online zorg binnen Basis GGz; i.s.m. Philips VitalHealth en Minddistrict
 • Consultatie SOLK: opzetten van een pilot voor patiënten met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK); i.s.m. een psychiater van topklinisch Centrum Lichaam en Geest en Gezondheid (CLGG)

Ouderenzorg

 • Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden: creëren van Eerstelijnsverblijf bedden onder regie van de huisarts voor (kwetsbare) ouderen in de regio; i.s.m. Thebe, gemeente en de specialist ouderenzorg
 • TransMurale Zorg (TMZ): optimaliseren van de ketenzorg in de regio, het voorkomen van instroom en het bevorderen van de uitstroom uit het ziekenhuis en de VVT; i.s.m. eerste- en tweedelijns organisaties zoals thuiszorg, zorggroepen, verpleeghuizen en ziekenhuizen in de regio

Huisartsenpost Oosterhout

 • Verward gedrag: voorkoming van (verergering) van verward gedrag en de eventuele gevolgen binnen huisartsenpraktijken, huisartsenpost en in de wijk; afstemming met Wijk GGD-er en/of Wijk GGz-er in diverse gemeenten
 • Patiënttevredenheidsonderzoek: verbeteren van zorg in het kader van het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost
 • Meekijkconsult en videobellen: inzetten als vast onderdeel van de triage; i.s.m. WeSeeDo

ZoHealthy Leefstijl & Preventie

 • Ontwikkeling leefstijlprogramma’s: uitbreiding met programma’s over alcoholgebruik en slapen
 • Uitbreiding huisvesting: zoektocht naar een aparte locatie in de gemeente Oosterhout vanwege ruimtegebrek in het Zorroo Eerstelijns Zorgcentrum

Jaarverslag

Met het jaarverslag krijgt u inzicht in wat er bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken gebeurt. Hieronder treft u het jaarverslag 2018 aan.

Naar jaarverslag 2018

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten staat bij Zorroo hoog in het vaandel. Daarom meten wij continu de tevredenheid van de patiënten van onze huisartsenpraktijken met behulp van Qualizorg.

Privacy Statement

Vanaf 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorroo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In onze Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Naar Privacy Statement

Klachten

Zorroo streeft altijd naar het leveren van optimale zorg. Is er iets misgegaan en bent u niet tevreden? Heeft u klachten of verbeterpunten? Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van u te leren en ons daarmee de kans geeft om onze zorg te verbeteren.

Bij klachten over een zorgverlener adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgverlener of onderstaand klachtenformulier invullen.

Naar klachtenformulier

Bij klachten over Zorroo als organisatie of over een medewerker van de zorggroep, kunt u telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Zorroo.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure en eventuele vervolgstappen verwijzen wij u naar de naar de folder Niet tevreden?.

Voor advies en informatie over uw rechten en plichten als patiënt kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via tel. 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl.

Wanneer bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.