Jeugdzorg

Laagdrempelige zorg voor jeugdigen met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. Wat bieden uw huisarts en andere zorgverleners?

Over vragen en problemen bij jeugdigen

Iedereen ziet het wel eens even niet meer zitten. Maar soms kunnen problemen boven het hoofd groeien. Zo kunnen ouders/verzorgers vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Of kunnen kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten en vastlopen met hun problemen. Thuis, op school of met vrienden. Dit kan een grote impact hebben op de jeugdige en het gezin.

Het is belangrijk om problemen op tijd te ontdekken en aan te pakken, zodat ze niet groter worden. Blijf er niet te lang mee rond lopen en praat erover.

Waar kunnen jeugdigen en ouders/verzorgers terecht?

Jeugdigen en ouders/verzorgers kunnen sinds de invoering van de Jeugdwet met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid terecht bij de jeugdzorg via de volgende toegangspoorten:

 • Huisarts
  Voor gezondheidsvragen en psychische hulpvragen
 • Jeugdarts
  Voor hulpvragen rondom preventie en opvoeding
 • Kinderarts
  Voor specialistische gezondheidsvragen
 • Sociaal team van de gemeente
  Voor hulpvragen rondom preventie, hulpmiddelen, psyche, opvoeding, etc.

Wat houdt de jeugdzorg via de huisarts in?

Binnen de jeugdzorg wordt gestreefd naar laagdrempelige zorg voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. In een vroeg stadium wordt samen met de jeugdige en ouders/verzorgers bekeken welke zorg nodig is en waar deze zorg het beste geboden kan worden. Er wordt daarbij gezocht naar zo eenvoudig mogelijke oplossingen afgestemd op de persoonlijke situatie van de jeugdige. Vaak kan de hulpvraag al beantwoord worden in de huisartsenpraktijk of bij andere laagdrempelige zorgverleners. Hiermee wordt overbodig doorverwijzen naar intensievere zorg zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt regelmatig besproken of de ondersteuning aansluit bij de hulpvraag. Ook worden het resultaat van de behandeling en de tevredenheid hierover in kaart gebracht. Deze resultaten worden ook besproken. Tenslotte wordt volop ingezet op de preventie van problemen bij jeugdigen.

Zorroo is voor de jeugdzorg werkzaam in de volgende regio’s en gemeenten:

 • West-Brabant Oost
  Binnen deze regio wordt uitsluitend samengewerkt met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout omdat deze binnen het verzorgingsgebied van Zorroo vallen. De betrokken gemeenten, zorgverleners en Zorroo werken nauw samen.
 • Hart van Brabant
  Deze regio omvat de gemeenten Dongen, Gilze Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg, Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek. De samenwerking binnen Hart van Brabant is middels een contract geregeld. Binnen deze regio wordt vooral samengewerkt met de gemeenten Dongen en Rijen omdat deze binnen het verzorgingsgebied van Zorroo vallen.

Ondersteuning en behandeling binnen de huisartsenpraktijk

Bij lichte vragen of problemen kan de huisarts de jeugdige en ouders/verzorgers ondersteunen binnen de huisartsenpraktijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld vragen en problemen van jeugdigen en ouders/verzorgers op de volgende gebieden:

 • Zorgen over ontwikkeling
 • Zorgen over opvoeding
 • Opvallend gedrag, zoals druk, stil, etc.
 • Dwangmatige handelingen
 • Gevoelens van boosheid, angst, nervositeit, somberheid, etc.
 • Problemen in moeilijke situaties, zoals scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim, etc.
 • Middelengebruik en andere verslavingsproblematiek
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, zoals bedplassen, hoofdpijn, buikpijn, moeheid, etc.

Huisarts
De huisarts is een van de toegangspoorten tot de jeugdzorg. Samen met de jeugdige en ouders/verzorgers bekijkt de huisarts welke zorg nodig is en waar deze zorg het beste geboden kan worden. De huisarts houdt samen met de jeugdige en ouders/verzorgers de regie.

Praktijkondersteuner (POH) GGz
De praktijkondersteuner GGz is gespecialiseerd in milde psychische en sociale klachten. Deze kan de jeugdige en ouders/verzorgers persoonlijk advies geven, begeleiden of vinger aan de pols houden. Ook kan de praktijkondersteuner in overleg met de betrokkenen en huisarts doorverwijzen naar een andere zorgverlener, een groepstraining of online behandeling.

Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
In de gemeenten Oosterhout, Dongen en Rijen is een praktijkondersteuner (POH) Jeugd werkzaam. Met de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn we hierover in gesprek. Deze praktijkondersteuner wordt ingezet als de klachten iets ingewikkelder worden. Deze formuleert samen met de jeugdige en ouders/verzorgers de hulpvraag en gaat ermee aan de slag:

 • Adviseren
  Wanneer blijkt dat de klachten van de jeugdige gewoon bij de leeftijd passen, waarschijnlijk vanzelf over zullen gaan en het dagelijkse leven niet wordt belemmerd, kan de POH Jeugd in een klein aantal consulten begeleiding en advies bieden.
 • Kortdurend behandelen
  Bij matige klachten kan de POH Jeugd de jeugdige onder andere verder begeleiden door gesprekken. Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen vanaf 12 jaar om (gedeeltelijk) ondersteund te worden door de online behandelprogramma’s van Minddistrict.
 • Consultatie aanvragen
  Binnen de regio West-Brabant Oost heeft Zorroo afspraken gemaakt met de GGz Breburg over consultatie. Waar nodig kan de huisarts en de POH Jeugd deze gespecialiseerde zorg inschakelen voor meedenken (telefonisch), meekijken (consult) en meedoen (aantal consulten).
 • Verwijzen
  Wanneer meer of andere zorg nodig is, kan de POH Jeugd de jeugdige doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals een psycholoog of het sociaal team van de gemeente. Dit gebeurt in overleg met ouders/verzorgers en huisarts. De POH Jeugd coördineert alle zorg die nodig en passend is door een goede samenwerking met andere zorgverleners.
Naar huisartsenpraktijken

Ondersteuning en laag specialistische behandeling door zorgpartners

Soms is er aanvullende of extra hulp nodig. De huisarts zal dan samen met de jeugdige en ouders/verzorgers kijken wat nodig is om de hulpvraag te beantwoorden en waar deze zorg het beste geboden kan worden.

Psycholoog Kind & Jeugd
Een psycholoog Kind & Jeugd kan door de praktijkondersteuner Jeugd worden gevraagd om advies, om (aanvullende) diagnostiek uit te voeren of om verdere behandeling te verzorgen.

Pedagogische begeleiding ambulant
De pedagogische begeleiding ambulant biedt in de thuissituatie ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren met bijvoorbeeld autisme en ADHD.

Psychiater
Een psychiater kan worden ingezet bij complexere zorg. Deze kan zorgen voor aanvullende diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die vastlopen op school, op het werk en binnen het gezin. De behandeling kan bestaan uit zowel therapie als medicatie.

Jeugd Maatschappelijk werk
Jeugdigen kunnen zonder verwijzing terecht bij het Jeugd Maatschappelijk Werk voor vragen of problemen. Bijvoorbeeld over sombere gevoelens, niet lekker in je vel zitten, niet naar je zin hebben op school, pesten, vriendschappen, als je je zorgen maakt over een ander, etc. Kinderen/jongeren hoeven dus niet eerst naar de huisarts om hier met iemand te praten.

Sociaal team van de gemeente
De gemeente is een van de toegangspoorten tot de jeugdzorg voor niet medische hulpvragen op het gebied van gezondheid. Jeugdigen en ouders/verzorgers kunnen voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij teams als het Sociaal Wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, De Entree, Toegangsteam, etc. Samen wordt gezocht naar de beste oplossing en waar nodig wordt aanvullende hulp ingeschakeld.

Scholen
Voor vragen en problemen op het gebied van onderwijs kunnen jeugdigen en ouders/verzorgers op de school terecht. Bijvoorbeeld als er sprake is van aanhoudende lees- en spellingproblemen. Bij problemen die meer met zorg te maken hebben wordt een vertrouwenspersoon, zorgcoördinator, decaan, mentor, etc. ingeschakeld. Deze kan samen met school, jeugdige en ouders/verzorgers bekijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Ook kan deze persoon verwijzen naar het sociaal team van de gemeente of naar andere zorgverleners.

GGD
De jeugdgezondheidszorg van de GGD kijkt met ouders/verzorgers mee naar de groei en ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen hier terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en gedrag.

Naar zorgpartners

Online behandeling

Bij een behandeling kan de zorgverlener ook online behandeling aanbieden. Dit wordt ook wel e-health of e-mental health genoemd. De online behandelingen kunnen worden ingezet als aanvulling op de persoonlijke contacten.

Binnen de jeugdzorg wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid aanbod van online behandelprogramma’s van Minddistrict. Deze behandelprogramma’s zijn bewezen effectief. Op de website van Minddistrict staat in de catalogus het programma-aanbod voor zowel jeugdigen als voor ouders/verzorgers. De programma’s zijn opgebouwd uit voorlichting, filmpjes, opdrachten en persoonlijke feedback van de behandelaar. De bij Zorroo aangesloten zorgverleners voeren bijna al deze programma’s.

Er zijn diverse online behandelprogramma’s voor verschillende soorten klachten. Bijvoorbeeld opkomen voor jezelf, minder piekeren, sociale contacten aangaan, ADHD, omgaan met de emoties van uw kind, etc. De zorgverlener zal met de jeugdige en ouders/verzorgers bespreken welk programma het beste past.

Landelijk gezien is Zorroo een van de koplopers is als het gaat om de inzet van e-mental health.

Voordelen

 • Werken aan verandering waar je maar wilt
 • Kiezen van een eigen moment om eraan te werken
 • Rustig kunnen nadenken over wat je wilt zeggen
 • Werken in een eigen tempo aan de oefeningen
 • Teruglezen van oefeningen en informatie
 • Het samen bespreken met ouders/verzorgers en het aan ze uitleggen
 • Hebben van een duidelijke focus en structuur in het traject
 • Hebben van meer eigen regie
 • Kunnen toeschrijven van successen aan jezelf

 

Behandeling door Gespecialiseerde GGz

Soms is er meer aan de hand. Als er sprake is van meerdere klachten of ernstige klachten dan spreken we van een psychische aandoening. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn een depressie, angststoornis, dwangstoornis en eetstoornis. Bij ernstige en/of complexe psychische klachten op meerdere leefgebieden (thuis, school, vrije tijd) verwijst de huisarts de jeugdige door naar de hoog specialistische GGz. Wanneer de klachten weer goed onder controle zijn, wordt de jeugdige voor nabehandeling terugverwezen naar de huisarts.

Toestemming

Voor de verwijzing van een kind of jongere naar de POH Jeugd of zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk is toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. De regels hiervoor staan beschreven op de website van het KNMG.

In het kort betekent het:

 • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist.
 • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden én van de jongere zelf vereist.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Ouders hoeven geen toestemming te geven voor een medische behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de jeugdzorg kunnen jeugdigen en ouders/verzorgers altijd terecht bij de huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen graag.

Voor meer informatie over zorgaanbieders binnen de regio Oosterhout en omstreken verwijzen wij naar de volgende websites:

Wegwijzer Hart van Brabant
Kies je zorg (regio West-Brabant Oost)
Zoek uw zorgaanbieder (regio West-Brabant)