Zorroo
jaarverslag 2020

Voorwoord

De start van het jaar 2020 was voortvarend. Zo was er binnen het onderdeel Zorroo Zorg B.V. na lang onderhandelen eindelijk ‘groen licht’ om te starten met het daadwerkelijke leveren van integrale en persoonsgerichte zorg. Een nieuw zorgprogramma voor chronische ziektes waar niet de ziekte centraal staat, maar de patiënt en zijn of haar beleving van gezondheid en ziekte. Hiermee kan verder richting gegeven worden aan het verbeteren van de algehele gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van de chronisch zieke patiënt. Er is jaren aan dit integrale zorgprogramma gewerkt en we zijn dan ook trots op het resultaat. Het programma kan worden gezien als een voorloper voor een landelijke richting als het gaat om ketenzorg of persoonsgerichte zorg.

Het coronavirus heeft er helaas voor gezorgd dat de chronische zorg in 2020 op een lager pitje kwam te staan. Dat was natuurlijk geen ideale situatie om ervaring op te doen met het inzetten van persoonsgerichte zorg binnen de huisartsenpraktijken. Ook bleek het intensief begeleiden van praktijkondersteuners en huisartsen bij deze geheel nieuwe werkwijze meer tijd te kosten dan voorzien. We hopen dat 2021 meer ruimte biedt om het integrale zorgprogramma voor chronische ziektes in zijn volledigheid uit te rollen en tot een succes te maken.

Verder zijn er ontwikkelingen geweest op het gebied van de Ouderenzorg binnen het onderdeel Zorroo Zorg B.V. Zo is er in de regio een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners actief rondom de kwetsbare ouderen, de zogenaamde Transmurale Zorg. Gezamenlijk proberen we de zorg beter op elkaar te laten aansluiten en ervoor te zorgen dat er invulling wordt gegeven aan de juiste zorg op de juiste plek. Binnen Zorroo zijn er meerjarige doelstellingen geformuleerd waaraan de komende jaren invulling wordt gegeven.

De Jeugdzorg valt onder de Zorroo Zorg & Welzijn B.V. We zijn van plan om Jeugdzorg verder te ontwikkelen en de komende jaren te laten groeien naar een volwaardig bedrijf dat samen met gemeenten en voorliggend veld de jeugdzorg in de regio van Zorroo levert.

Dit jaarverslag betreft de onderdelen Zorroo Zorg en Zorroo Zorg & Welzijn.

Verder is op 1 januari ZoHealthy B.V. als zusterorganisatie van Zorroo gestart. Het label ZoHealthy Leefstijl en Preventie richt zich daarbij puur op het bereiken van een gezonde leefstijl en het voorkomen van gezondheidsklachten bij volwassenen en kinderen. Er is een vliegende start gemaakt en deze nieuwe organisatie zal in 2021 verder moeten groeien.

Tenslotte is eind 2020 ZorrooPLUS toegevoegd aan de Zorroo holding. Deze nieuwe organisatie gaat alle programma’s in het kader van anderhalvelijnszorg huisvesten. De al bestaande programma’s zoals Huisartsen Uro-gynaecologie en Huisartsen Chirurgie zullen van ZoHealthy overgaan naar ZorrooPLUS. In 2021 zullen de nieuwe programma’s Cardiologie, Urologie en het meekijkconsult worden toegevoegd. We hopen dat ZorrooPLUS het geheel van anderhalvelijnszorg beter en breder op de kaart zet in de regio, maar mogelijk ook voor andere regio’s als ‘good practice’ kan dienen.

Gezien het feit dat Zorroo groeit in onderdelen, activiteiten en personeel, zal het niet verbazen dat er ook op personele vlak groei is geweest in 2020. Zo was het essentieel dat er ook uitbreiding op directieniveau kwam. Daarom is een nieuw directielid is gestart in de functie van adjunct-directeur. Deze zal na een inwerkperiode van 2 jaar daadwerkelijk als directeur aan de slag gaan. Ook op andere onderdelen zijn er medewerkers bij gekomen.

Terugkijkend is 2020 een bewogen jaar geweest. Enerzijds met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de zorgprogramma’s en anderzijds met de pandemie waarmee we te maken hebben gehad. Dit laatste heeft de nodige impact gehad op alles en iedereen, maar dat mag geen nieuws zijn.

We hopen dat 2021 meer ruimte biedt om al onze ambities waar te maken.

Daan Kerklaan
Directeur Zorroo

Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor goed afgestemde huisartsenzorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

In 2020 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit:

Zorroo Zorg

Zorroo Zorg staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De inhoud en financiering worden overlegd met zorgverzekeraars.

Zorroo Zorg & Welzijn

Zorroo Zorg & Welzijn staat voor zorg op maat voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals praktijkondersteuners Jeugd en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met het voorliggend veld. De inhoud en financiering worden overlegd met gemeenten.

ZorrooPLUS

ZorrooPLUS gaat vanaf 2021 gespecialiseerde huisartsenzorg dichtbij huis bieden. Voor sommige gezondheidsklachten is het namelijk niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Huisartsen, kaderhuisartsen en medisch specialisten van het Amphia werken daarbij nauw samen. Op dit moment zijn er de programma’s Uro-gynaecologie en Chirurgie. Binnenkort volgen de programma’s Cardiologie en Oogheelkunde. Ook zijn we in gesprek met andere medisch specialisten van het Amphia.

Huisartsenpost Oosterhout

De Huisartsenpost Oosterhout verzorgt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken. De huisartsenpost werkt onder de vlag van Zorroo. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft.

ZoHealthy

ZoHealthy is een zusterorganisatie van Zorroo en staat voor zorg ter vergroting van het mentaal en lichamelijk welzijn en ter preventie van gezondheidsklachten. De focus ligt daarmee op het leveren van een belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. ZoHealthy biedt daarvoor labels als: ZoHealthy Leefstijl & PreventieZoHealthy Flexpool en ZoHealthy Praktijkmanagement.

Dit jaarverslag betreft de onderdelen Zorroo Zorg en Zorroo Zorg & Welzijn.

Zorroo in cijfers

 

Zorroo in coronatijd

Afgelopen jaar werden we net als de rest van de samenleving geconfronteerd met het coronavirus en de impact daarvan op alle fronten.

Binnen de huisartsenpraktijken werd de reguliere zorg afgeschaald en werden diverse maatregelen genomen om de besmetting van het virus te beperken. Ook de chronische zorg is onder druk komen te staan. Behalve het feit dat de meeste chronische patiënten werd geadviseerd om thuis te blijven, werden ook bepaalde onderzoeken gestopt. Bijvoorbeeld het prikken van bloed en het afnemen van een spirometrie. Om toch enigszins zorg te kunnen blijven leveren aan deze groep mensen is, met inachtneming van de maatregelen, zoveel mogelijk zorg op afstand geleverd middels telefonisch contact of door videobellen. Zo’n twee maanden na de eerste uitbraak waren alle huisartsenpraktijken uitgerust om videoconsulten in te zetten.

De coronacrisis was natuurlijk geen ideale situatie om ervaring op te doen met het inzetten van het nieuwe integraal zorgprogramma op het gebied van persoonsgerichte zorg voor chronisch zieke patiënten binnen de huisartsenpraktijken.

Dezelfde effecten van het coronavirus zagen we bij de zorg aan kwetsbare ouderen. Met name deze groep heeft speciale aandacht gekregen. Een deel van deze mensen leeft alleen of heeft veel ondersteuning nodig. Door de beperkingen leefde een groot gedeelte als het ware in een isolement. Om te zorgen dat een deel van deze mensen gedurende de eerste maanden niet zouden ontsporen, is er veelvuldig contact geweest met deze groep. Naast telefonisch contact en indien mogelijk het videoconsult, zijn de praktijkondersteuner en huisarts ook op huisbezoek geweest. Op deze wijze is er samen met de thuiszorg getracht deze mensen goed door de eerste periode te krijgen.

Ook binnen de GGZ en jeugdzorg zagen we de effecten van het coronavirus. Vele normale dingen vielen weg in het leven van mensen. Er was meer eenzaamheid en andere problematiek op meerdere gebieden. De normale coping strategieën konden niet ingezet worden. Mensen met psychische en/of sociale klachten liepen een extra risico. Mede door de beperkingen en mogelijk uitzichtloosheid was de kans heel groot dat bij een deel van de patiënten een terugval te verwachten was of een dermate toename van de klachten dat zwaardere zorg ingezet moest worden. Hierdoor liepen de bestaande wachtlijsten voor de specialistische GGZ nog verder op. Dit zorgde dat er meer overbruggingszorg geleverd moest worden. Dat betekende binnen onze zorgprogramma’s Basis GGZ en Jeugd en Gezin een verzwaring van de problematiek.

Ook hier is snel geschakeld om de zorg zoveel mogelijk door te laten lopen. Binnen de GGZ werd de zorg met name gecontinueerd door de inzet van de videoconsulten. Zo is binnen het zorgprogramma Basis GGZ in 2020 ruim 3.000 uur besteed aan videoconsulten, waarvan de helft in april en mei. Binnen de jeugdzorg werden jeugdigen en/of ouders zoveel mogelijk fysiek ontvangen, met inachtneming van de maatregelen, maar ook online zorg was beschikbaar.

Verder zijn via Minddistrict online zelfhulptrainingen op gebied van corona ingezet voor alle volwassenen en jeugdigen in het verzorgingsgebied van Zorroo. Deze laagdrempelige trainingen worden kosteloos aangeboden via alle praktijkwebsites en de Zorroo website.

In de toekomst zullen zorgverleners naar verwachting steeds meer gebruik gaan maken van videoconsulten en e-health om aan de alsmaar stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. De uitbraak van het coronavirus heeft de implementatie hiervan versneld.

Ook op andere gebieden heeft Zorroo getracht zowel de patiënten als de aangesloten huisartsenprakrijken en zorgpartners zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo hebben we deelgenomen aan het regionale crisisoverleg en samen met regionale partijen diverse scenario’s geschreven om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Zorroo heeft de huisartsenpraktijken periodiek voorzien van de meest actuele informatie over het coronavirus en de benodigde aanpassingen binnen de praktijken. Ook ontvingen de praktijken actuele informatie om patiënten te kunnen informeren via de eigen praktijkwebsites en posters.

Verder hebben we als zorggroep de persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle aangesloten huisartsenpraktijken grootschalig ingekocht, waardoor er gedurende het jaar 2020 geen tekorten zijn ontstaan.

Niet alleen de directe zorg maar ook het multidisciplinaire overleg (MDO) is van belang bij leveren van de zorg en de afstemming tussen zorgverleners. Daarom heeft Zorroo gefaciliteerd dat alle overlegvormen digitaal doorgang konden vinden. Zo konden de MDO’s met zorgpartners doorgaan om de zorg te kunnen blijven afstemmen. De scholingen voor de praktijken werden online georganiseerd. En tenslotte werd thuiswerken en interne overleggen online georganiseerd. Dat vroeg van iedereen aanpassingsvermogen, maar inmiddels is iedereen digitaal bedreven. Een gedeelte hiervan zal zeker behouden blijven, ook wanneer de omstandigheden weer meer persoonlijk contact toelaten.

Tenslotte heeft Zorroo in het voorjaar van 2021 het vaccineren tegen het coronavirus georganiseerd voor 19 huisartsenpraktijken uit de regio. Het ging om mensen in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar, mensen met een BMI boven de 40 en mensen met het syndroom van Down. Zij werden gevaccineerd met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca in sporthal Oosterheide in Oosterhout. Dit verliep in samenspraak met de gemeente Oosterhout en met assistentie van het ROC Tilburg.

 

Chronische zorg

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: persoonsgerichte zorg. Daarom zijn onze aangesloten huisartsenpraktijken een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling willen we meer aansluiten op wensen en behoeften van de patiënt in plaats van het bieden van geprotocolleerde zorg.

Integraal zorgprogramma ‘Samenwerken aan uw gezondheid’

Daarom heeft Zorroo de afgelopen jaren één integraal zorgprogramma ontwikkeld voor mensen met diabetes, COPD, astma en CVRM. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt en zijn of haar beleving van gezondheid en ziekte. De ervaren ziektelast en coping van de patiënt zijn leidend voor de zorg. Wanneer we hier invloed op kunnen uitoefenen en de patiënt in de lead zetten kunnen we aansluiten op de wensen van de patiënt om zo tot de beste resultaten te komen. Het integraal zorgprogramma is per 1 januari 2020 gestart binnen alle huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Zorroo. Ook is sindsdien het zorgprogramma voor vijf jaar gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Daar zijn we trots op!

Binnen het integraal zorgprogramma wordt gestreefd om de patiënt zo efficiënt en effectief mogelijk zorg aan te bieden. De patiënt wordt daarbij naar zorgzwaarte ingedeeld in verschillende modules. Module 1 is gericht op zelfstandige patiënten met enkelvoudige problematiek. Module 2 is gericht op patiënten met (meerdere) beperkingen/problemen, die nog een bepaalde mate van eigen regie hebben. Module 3 is gericht op patiënten met complexe problematiek waarbij eigen regie (zo goed als) afwezig is. Module 4 zijn nieuwe patiënten.

 • Module 1: 9.647
 • Module 2: 11.570
 • Module 3: 1.518
 • Module 4: 2.244

Totaal aantal unieke patiënten 25.468

NCSI-methode

Binnen het zorgprogramma wordt gebruik gemaakt van de NCSI-methode om de persoonlijke situatie van chronische patiënten in kaart te brengen. De methode bestaat uit een vragenlijst die de patiënt thuis invult en een opvolgend gesprek met de praktijkondersteuner (POH), waarbij een partner/naaste van de patiënt bij voorkeur ook aanwezig is.

Het doel van de NCSI-methode is om samen tot doelen die passen bij de patiënt en die gericht zijn op gedragsverandering. Dit leidt tot andere gesprekken met de patiënt. Dit noemen we: samenwerken aan uw gezondheid. De overeengekomen doelen worden opgenomen in het individueel zorgplan. De methode blijkt effectief bij het motiveren van de patiënt tot adequate adaptatie of het volgen van aanvullende behandeling.

In 2020 is de NCSI-vragenlijst naar 2.205 patiënten gestuurd, waarvan 1.295 patiënten de vragenlijst volledig hebben afgerond. Hieruit bleken de volgende resultaten:

 • Ervaren normale kwaliteit van leven op basis van hun gehele leven: 53,46%
 • Ervaren normale kwaliteit van leven op basis van hun gezondheid: 61,23%
 • Ervaren van tevredenheid over relaties: 60,62%
 • Ervaren geen beperkingen: 38,77%
 • Ervaren geen gedragsmatige beperkingen: 43,95%
 • Ervaren geen vermoeidheid: 52,96%

Vanuit dit ijkpunt willen we de komende jaren kijken in hoeverre de persoonsgerichte benadering bijdraagt aan verbetering van deze kwaliteit van leven.

 • CVRM (bloeddruk en LDL-cholesterol): 28,49%
 • CVRM (LDL-cholesterol): 42.96%
 • CVRM (bloeddruk): 59,8%
 • DM: 55,91%
 • Astma: 88%
 • COPD: 77%

Rol en begeleiding praktijkondersteuners

Bij persoonsgerichte zorg is de rol van de praktijkondersteuner (POH) van directe zorgverlener verschoven richting de rol van coach. Samen met de patiënt wordt in kaart gebracht hoe het met de patiënt gaat, waar de patiënt zelf het meeste last ervaart en wat de patiënt hiermee wil doen. De POH probeert zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de patiënt, waarbij de patiënt meer regie voert over zijn eigen chronische aandoening en behandeling. Dus minder zorg volgens protocollen, maar meer zorg specifiek toegesneden op de eigen motivatie van de patiënt.

De POH heeft jarenlang protocollair gewerkt en het is een intensief proces om dat te kunnen loslaten. Dat vraagt veel ondersteuning van de huisarts en Zorroo, maar ook lef van de praktijkondersteuner zelf om deze weg in te slaan. Hoe goed de nieuwe werkwijze ook ontvangen is, het blijkt in de praktijk toch weerbarstiger dan we vermoedden. Kortom, de implementatie vraagt meer tijd dan voorzien.

De praktijkondersteuners worden op de volgende wijzen intensief begeleid:

 • Organisatie scholingen, voorlichting en coaching-on-the-job in nauwe samenwerking met patiënten.
 • Introductie van een webpagina voor huisartsenpraktijken met video’s van best practices over het werken met de NCSI-methode: zorroo.nl/ncsi.

Communicatie naar patiënten

Bij patiënten is de nieuwe werkwijze in de praktijk aangekondigd met een speciaal ontwikkeld animatiefilmpje voor patiënten. Het animatiefilmpje is geplaatst op de praktijkwebsites, wachtkamerschermen van de praktijken, op de Zorroo website en social media van Zorroo.

De integrale zorg is ontwikkeld in samenwerking met Instituut voor Zorg Optimalisatie (INSZO), Radboudumc in Nijmegen, Zelfzorg Ondersteund! en Rescon onderzoeksinstituut.

Wat we verder hebben bereikt in 2020

 • Start van het Regionaal Longformularium West-Brabant per 1 januari 2020 en officiële aftrap richting deelnemende organisaties en pers. Voorzetten in 2021.
 • Voorbereiden van pilot ‘eerstelijns cardiologie spreekuur’ in samenwerking met een cardioloog van het Amphia voor een afgebakende patiëntengroep met hartproblemen.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor het inzetten van een bloeddrukmeter vanuit huis bij patiënten.
 • Organiseren scholingen over update NHG-standaard Astma en COPD, spirometrie, CASPIR en inhalatie instructie voor praktijken.
 • Organiseren scholingen over update NHG-standaard CVRM voor praktijken.
 • Organiseren scholingen over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) voor praktijken.
 • Afronden scholingen en audits voor praktijkondersteuners (POH’s) en medisch pedicures betreffende voetonderzoek bij diabetespatiënten.
 • Organiseren scholing over obesitas voor huisartsen en praktijkondersteuners, in samenwerking met ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

Speerpunten voor 2021

 • Monitoren de komende jaren in hoeverre de persoonsgerichte benadering bijdraagt aan verbetering van deze kwaliteit van leven.
 • Starten met meten van de kwaliteit van zorg binnen de keten. Hoe wordt de kwaliteit van zorg ervaren bij onze ketenpartners, psychologen, diëtisten en podotherapeuten.
 • Herzien van voorlichtingsmateriaal voor patiënten in het kader van de integrale zorg. Opzet is om een map samen te stellen met één algemene folder over het integraal zorgprogramma, informatiebrochures per ziekte (inhoud op maat) en één individueel zorgplan.
 • Inzetten van een bloedrukmeter in de thuissituatie bij patiënten. Praktijken kunnen dit met behulp van een protocol inzetten. Patiënt dient zelf de bloeddrukmeter aan te schaffen.
 • Starten van pilot ‘eerstelijns cardiologie spreekuur’.
 • Organisatie van het Basaal Assessment met als doel een juiste diagnose stellen bij patiënten met longklachten, speciaal voor nieuwe COPD- en astmapatiënten en voor patiënten waarvan twijfels zijn over de diagnose. Een regionale samenwerking van longarts, longverpleegkundige, fysiotherapeut, huisarts en praktijkondersteuner (POH) Somatiek.
 • Voortzetten inventariseren samenwerking met de tweedelijns zorg op gebied van diabetes.

Basis GGz

Met het zorgprogramma Basis GGZ wordt gestreefd naar persoonsgerichte en laagdrempelige zorg voor volwassenen met psychische en sociale klachten. De nadruk ligt op de nauwe samenwerking tussen de huisarts als hoofdbehandelaar, ketenpartners en de specialistische GGZ.

Wat we hebben bereikt in 2020

 • Starten van Basis GGz binnen reguliere zorg per 1 januari 2020. Er is een contract afgesloten met de zorgverzekeraars voor een periode van twee jaar. Nadruk op het optimaliseren van de lopende processen binnen het zorgprogramma.
 • Vergroten van het gebruik van e-health. Door de coronacrisis is dit het gebruik enorm toegenomen. Inzetten op blended care, e-health aanvullend op de traditionele gesprekken. Starten met e-health voor iedere patiënt via het Minddistrict platform en het uitrollen hiervan binnen de praktijken.
 • Uitbreiden samenwerking met GGz Breburg en Indigo Brabant zodat patiënten met psychische en/of sociale problematiek sneller passende zorg krijgen. Om dit te realiseren biedt GGz Breburg de mogelijkheid tot consultatie. De pilot binnen huisartsenpraktijken in Geertruidenberg wordt voortgezet. Telefonische consultatie is in 2020 uitgerold in alle praktijken. Voortzetten en uitbreiden in 2021.
 • Structurele inbedding en financiering van coördinator 24-uurs GGZ binnen zowel de huisartsenpraktijken als de Huisartsenpost Oosterhout sinds 1 mei 2020 in het kader van het aanpakken van psychiatrische problematiek. Nadruk in 2021 op betere integratie binnen het zorgprogramma.
 • Deelnemen aan SUPREMOCOL suïcide-preventieproject gericht op het verbeteren van de ketenzorg voor mensen met een verhoogd suïciderisico. Doel is het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20% te laten dalen doordat mensen sneller en beter in beeld komen.
 • Voortzetten pilot consultatie SOLK voor huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) GGZ in samenwerking met Centrum Lichaam en Geest (CLGG) van GGZ Breburg. Weinig aanmeldingen in 2020, (mede) onder invloed van de coronacrisis.
 • Bijdragen aan het BeatDep 65+ onderzoek naar het verbeteren van de zorg voor ouderen met somberheidsklachten. De resultaten volgen in 2021. Zodra het onderzoek is afgerond, hebben de POH’s GGZ uit de controlegroep de mogelijkheid om de training gedragsactivatie te volgen. In 2022 zal een nieuw onderzoek starten.
 • Geven van extra aandacht binnen huisartsenpraktijken aan slaapproblematiek. Organiseren scholing voor een eerste groep praktijkondersteuners (POH’s) GGZ over slaapproblematiek, verzorgd door expertisecentrum Kempenhaeghe.

Speerpunten voor 2021

 • Voorbereiden op het aflopen van het huidige contract van het zorgprogramma Basis GGZ met de zorgverzekeraars eind 2021. De insteek is om het huidige ketenzorgsysteem te behouden, ondanks het nieuwe zorgprestatiemodel dat landelijk start in 2022.
 • Voortzetten aandacht voor slaapproblematiek. Organiseren scholing slaapproblematiek voor tweede groep praktijkondersteuners (POH’s) GGZ en scholing voor huisartsen. Verwijzen naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie voor uitgebreidere slaaptraining.
 • Versterken aandacht voor alcoholproblematiek. Verwijzen naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie voor begeleiding.
 • Versterken samenwerking met GGZ Breburg om de eerstelijns en tweedelijns zorg beter op elkaar te laten aansluiten om zo patiënten de meest zorg te kunnen bieden.

VIP GGZ heeft als doelstelling dat landelijk minimaal 10% aantoonbaar gebruik maakt van een e-health toepassing.

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg wordt gestreefd naar laagdrempelige zorg voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. De nadruk ligt op goed afgestemde jeugdzorg door brede inzet van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd en samenwerking met de specialistische GGz.

Wat we hebben bereikt in 2020

 • Starten van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd in de gemeente Waalwijk. Hiermee is in alle gemeenten binnen het Zorroo werkgebied een POH Jeugd beschikbaar (met uitzondering van Zevenbergschenhoek, gemeente Moerdijk).
 • Evalueren van de inzet van de POH Jeugd in de gemeente Oosterhout en Drimmelen en Geertruidenberg.
 • Contracteren voor ambulante jeugdhulp voor regio West-Brabant Oost (Breda) waardoor we voor jeugdhulp een ketensamenwerking rondom Zorroo huisartsen kunnen opzetten voor de huisartsen in Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg (zoals in Dongen, Rijen en Sprang-Capelle al het geval is).
 • Ontwikkelen van een evaluatie per kwartaal binnen elke gemeente waar Zorroo werkzaam is op basis van data vanuit de POH Jeugd (binnen de kaders van de privacywetgeving). In kaart brengen en analyseren van trends in de jeugdzorg om in de toekomst hierop in te kunnen spelen met zorg en preventie.
 • Ontwikkelen van een visie op jeugdzorg en de rol van Zorroo hierbij binnen de regio.
 • Optimaliseren van de registratie van jeugdzorg in samenwerking met gemeenten.
 • Optimaliseren van regioplatform (keteninformatiesysteem) Coordinate van Philips zodat deze meer aansluit op de werkprocessen van de door Zorroo geleverde jeugdzorg.
 • Opstellen van een kwaliteitshandboek voor Jeugdzorg binnen Zorroo.
 • Aanpakken eenzaamheid jongeren in Drimmelen. In de week tegen eenzaamheid is in Drimmelen een campagne gestart tegen eenzaamheid bij jongeren. Zorroo heeft in samenwerking met Surplus The Social Zone gestart.
 • Integreren van jeugdzorg binnen de Basis GGZ. Binnen de MDO’s kijken of er voldoende expertise aanwezig is om het gehele systeem te kunnen behandelen. Gebruik maken van kennis en zicht van huisarts op het gehele systeem.

Speerpunten voor 2021

 • Opzetten van nieuwe manier van registreren van de POH’s Jeugd in keteninformatiesysteem Coordinate van Philips, waardoor Zorroo complete rapportages aan de gemeenten kan aanleveren van o.a. in-, uit- en doorstroom van jeugdigen bij de POH en problematiek die gezien wordt.
 • Uitbreiden van ketenpartners op het gebied van jeugdzorg binnen Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg.
 • Voorbereiden op het aflopen van het contract met regio Hart van Brabant (Tilburg) voor jeugdzorg eind 2021. Indien mogelijk opnieuw contracteren vanaf 2022.
 • Versterken van samenwerking binnen voorliggend veld op het gebied van jeugdzorg in samenwerking met gemeenten.
 • Bewerkstelligen van een betere samenwerking met de specialistische GGZ voor het op- en afschalen van de jeugd en het voorliggend veld.
 • In kaart brengen van de populatie kinderen met ADHD/druk gedrag in combinatie met bepaald medicijngebruik, als vervolg op de pilot ‘Energieke kinderen’. Vervolgens bieden van ondersteuning van praktijken bij oproep voor medicatiecontroles. In eerste instantie in Sprang-Capelle en daarna Zorroo breed.
 • Uitbreiden van The Social Zone naar meerdere gemeentes binnen het werkgebied van Zorroo.
painted colorful hands

 

Ouderenzorg

Met het zorgprogramma Ouderenzorg wordt gestreefd naar zorg op maat voor ouderen. Zodat ouderen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. De nadruk ligt op goed afgestemde ouderenzorg door intensivering van samenwerking in de regio.

Wat we hebben bereikt in 2020

 • Starten van samenwerking met sociaal domein van de zes gemeentes binnen het werkgebied van Zorroo. Deelnemen aan de werkgroepen dementievriendelijke gemeente. Uitbreiden samenwerking in 2021.
 • Contact leggen en beter in beeld komen bij lokale en regionale organisaties op het gebied van ouderenzorg met als doel het vergroten van de mogelijkheden met betrekking tot sociale participatie, welzijn en wonen voor ouderen in het werkgebied van Zorroo.
 • Vormgeven van het eerste project ‘Het Centrum voor Wonen Oosterhout’ in het kader van het Convenant Langer Zelfstandig Wonen. Doel van het convenant is faciliteren van zelfstandig wonen samen met twaalf 12 partners die werkzaam zijn in de gemeente Oosterhout op terrein van wonen, welzijn en zorg door het ontwikkelen van diensten, producten en voorzieningen die hiervoor nodig zijn.
 • Deelnemen aan het programma TransMurale Zorg (TMZ) met als doel het optimaliseren van de ketenzorg in de regio, het voorkomen van instroom en het bevorderen van de uitstroom uit het ziekenhuis en de VVT. Een regionale samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns organisaties zoals thuiszorg, zorggroepen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Loopt door in 2021.
 • Start maken met twee eerstelijnsverblijf (ELV-) bedden onder regie van de huisarts voor kwetsbare ouderen in de regio, in samenwerking met Mijzo. Uitbreiding aantal bedden in 2021.
 • Deelnemen aan Ketenzorg Dementie in de regio West-Brabant en Midden-Brabant.
 • Inspireren van de aangesloten huisartsenpraktijken en zorgpartners op het gebied van ouderenzorg met het in huis halen van de voorstelling Dementie in Theater – Dag Mama van Psychologie in Theater – Oud worden met Zorg op 10 februari 2020 in theater Dongepark bij Volckaert.
 • Starten van samenwerking met internist Ouderengeneeskunde van het Amphia middels deelname de expertgroep Ouderen en consultatie voor huisartsen.

 Speerpunten voor 2021

 • Implementeren van Advance Care-planning in het zorgprogramma Ouderenzorg. Betreft bespreken en vastleggen van de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden van een pilot eerstelijns valpoli en een eventuele start maken binnen een huisartsenpraktijk.
 • Bewerkstelligen dat alle praktijken die aangesloten zijn bij Zorroo deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg.
 • Opstarten van de pilot Welzijn op Recept binnen een huisartsenpraktijk en als mogelijk implementeren bij meerdere praktijken.
 • Afronden van de pilot Casefinding binnen een huisartsenpraktijk om mogelijk kwetsbare ouderen op te sporen met als doel deze vroegtijdig te kunnen behandelen (preventie). Koppelen van pilot aan een onderzoeksvraag voor een HBO-student om te onderzoeken of deze secundaire preventie efficiënt is en kwaliteit oplevert.
 • Verhogen van de digitale uitwisseling van dossiergegevens tussen huisarts, specialist ouderenzorg en thuiszorg.
 • Onderzoeken visie van Zorroo op e-Health/Domotica, in samenwerking met de Thuisleefgids.
 • Onderzoeken ontwikkeling zorgprogramma Ouderenzorg: meer nadruk op preventie en welzijn. Ook onderzoeken ontwikkeling expertisecentrum.
 • Organiseren van scholingen voor huisartsenpraktijken: scholing over Advance Care Planning, scholing over Zorgtechnologie en Domotica in eerste lijn en een scholing met diverse items zoals samenwerking praktijk met casemanager dementie, inzet van pastoraal medewerker en aanvragen WLZ.

 

Overige zorg en innovatie

Zorroo staat voor optimale patiëntenzorg. Naast het uitvoeren van diverse zorgprogramma’s ligt het accent op zorgvernieuwingsprojecten waarbij continu nauw wordt samengewerkt met diverse zorgpartners.

 • Organiseren onderzoek en preventieve activiteiten rondom het thema Positieve Gezondheid door deelname aan ANIMO Oosterhout. Samenwerkingsverband van Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, gemeente Oosterhout en Zorroo. Initiatieven in 2020 waren: kookcursus voor 50+ mannen, online platform Sterrenbuurt voor Elkaar en website www.animo-oosterhout.nl met ca. 60 video’s voor mantelzorgers.
 • Starten samenwerking rondom voorlichting over de werking van de gezondheidszorg in Nederland aan nieuwkomers in Oosterhout. Samenwerkingsverband van Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, Animo Oosterhout, Theek 5, Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout.
 • Tekenen van het taalconvenant waarmee Zorroo heeft aangegeven te gaan samenwerken met verschillende organisaties in Oosterhout om laaggeletterdheid tegen te gaan. In 2021 trainen van huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) van praktijken in de regio en het afstemmen van communicatie op mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

 

Overige ondersteuning praktijken, zorgpartners en patiënten

Zorroo ondersteunt de aangesloten huisartsen door faciliteiten te leveren waardoor de huisartsenpraktijken optimaal kunnen functioneren tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij staat de huisarts centraal. Door samenwerking van de huisartsen worden er schaalvoordelen gerealiseerd die het mogelijk maken om producten en diensten te verlenen aan de praktijken.

 • Versneld introduceren en breed inzetten van het videoconsult. Handhaven voor de toekomst, afschalen waar nodig en mogelijk verder uitbouwen met andere vormen van zorg op afstand, zoals het thuis meten van de bloeddruk.
 • Uitbreiden inzet van MijnGezondheid.net en de app MedGemak, patiëntportalen van het Medicom Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van PharmaPartners. Nadruk tijdens coronacrisis lag op de functionaliteiten e-consult, medicatie bestellen en inzage dossier. Functionaliteit afspraak maken is tijdelijk uitgezet. In 2021 weer aanzetten van deze functionaliteit en toevoegen keuze voor videoconsult.
 • Ondersteunen huisartsenpraktijken bij het realiseren van wettelijke inzage van patiënten in het patiëntendossier vanaf 1 juli 2020 middels het OPEN-programma, een vierjarig versnellingsprogramma van InEen, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De inzage via de patiëntportalen MijnGezondheid.net en MedGemak is in 2020 volledig uitgerold conform de MedMij standaarden. De huisartsenpraktijken hebben hiervoor een onlineopleiding gevolgd. Volgende stap is dat praktijken uiterlijk 31 augustus 2021 ook online inzage kunnen bieden aan patiënten met een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO).
 • Starten onderzoek naar het omzetten van regioplatform (keteninformatiesysteem) Coordinate naar een patiëntenportaal.
 • Inzetten van MijnGezondheid.net en MedGemak bij het gebruik van een bloeddrukmeter vanuit huis bij de patiënten met verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten (VVR).
 • Starten met volledig automatiseren van declaraties van zorgprogramma’s bij Zorroo, in samenwerking met PharmaPartners, Inszo en Philips Vital Health Finance. Loopt door in 2021.
 • Aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg binnen West-Brabant in samenwerking met Transvorm, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), HDS West-Brabant, Star-shl, Het Huisartsen Team en Zorggroep West-Brabant en Huisartsen Zorggroep Breda. Optimaliseren van stageplaatsen voor o.a. doktersassistenten in 2020. Focus in 2021 ook op praktijkondersteuners (POH’s) en huisartsen. Onderzoek naar eventuele problematiek en gewenste aanpak bij POH’s. Onderzoek naar aantrekkelijkheid van de regio voor aankomende huisartsen/praktijkhouders.
 • Professionaliseren van algemeen praktijkmanagement voor de huisartsenpraktijken. Doel is het ontlasten van de huisarts bij niet-zorg gerelateerde taken en stimulatie van samenwerking door ondersteuning te bieden op het gebied van regionale samenwerking, ICT-dienstverlening, HRM, kwaliteit, financiële en juridische ondersteuning, e.d. Loopt door op 2021, uitbreiding dienstverlening en organisatie.
 • Uitbreiden en professionaliseren van deelname van praktijken aan de gezamenlijke praktijkwebsites van Yard. Doel is standaardisatie, optimalisatie en herkenbaarheid. In 2020 was het totaalaantal deelnemende praktijken 28. Loopt door in 2021.
 • Uitbreiden van deelname van praktijken aan het hosted VOiP telefonie van Advitronics. Hierdoor is samenwerking en koppelingen van de telefoniesystemen van praktijken mogelijk, alsmede standaardisatie en integratie met de Huisartsenpost Oosterhout. Er is een koppeling gerealiseerd tussen telefoniesysteem en Medicom Huisartsen Informatie Systeem (HIS) voor meer gebruiksgemak binnen de praktijken.
 • Voorbereiden opzet van een intern communicatieplatform om via één medium te communiceren met de aangesloten huisartsenpraktijken. Via een website/app wordt nieuws gecommuniceerd, kan aangemeld worden voor scholingen en andere events en kan een kennisbank met documentatie geraadpleegd worden. Starten in 2021.
 • Voortzetten en professionaliseren van communicatie en voorlichting richting huisartsenpraktijken, zorgpartners en patiënten middels (praktijk)websites, wachtkamerschermen, nieuwsbrieven, social media, folders en posters.