Zorroo jaarverslag 2019

Voorwoord

Op het eerste gezicht lijkt 2019 geen heel bijzonder jaar te zijn geweest. Vergeleken met de landelijk benchmark doet Zorroo het nog steeds beter dan gemiddeld. Maar er zijn geen nieuwe zorgprogramma’s gestart en inhoudelijk is er niet veel veranderd. Echter, niets is minder waar. In 2019 is er veel gebeurd op de achtergrond en zijn er hele mooie resultaten behaald.

Zo is het eind 2019 gelukt om de pilot Basis GGz voort te zetten binnen de reguliere zorg. Een lang traject van overleggen met de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ging hieraan vooraf. Dit lijkt misschien niet groot, maar het is een heel belangrijke stap. In de afgelopen jaren hebben we continu aangetoond daadwerkelijk goede zorg te leveren en tegelijkertijd op GGz-kosten te besparen. We zijn er dan ook heel erg blij mee om dit succesvolle programma op de huidige wijze te kunnen voortzetten.

Een tweede succes is het starten van persoonsgerichte zorg binnen de huisartsenpraktijken. Het contracteren van een integraal zorgprogramma voor de chronische ziektes diabetes mellitus type 2, COPD, CVRM en astma was een belangrijke stap eind 2019. Ook hier ging een proces van jaren aan vooraf. Helaas is het niet gelukt om de zorgprogramma’s Basis GGz en Ouderenzorg in het integraal zorgprogramma te betrekken. Het is echter een goed begin om in 2020 een start te kunnen maken met integrale zorg bestaande uit de somatische ketens.

Voorafgaand aan de contractering zijn we in het najaar van 2019 alvast gestart met het implementeren van persoonsgerichte zorg binnen de praktijken. Hiervoor hebben we de NSCI-methode ingezet, met o.a. een kwaliteit-van-leven-vragenlijst met specifieke aandacht voor de chronische aandoening. Naast behaalde successen moeten er zeker nog zaken verbeterd worden om deze nieuwe manier van werken routinematig te laten worden. Dit zal verder worden ingevuld in 2020.

Het laatste te noemen wapenfeit in 2019 is dat we een nieuw bedrijf hebben opgericht, ZoHealthy. Dit bedrijf staat los van Zorroo en gaat zich specifiek richten op leefstijl en preventie, gespecialiseerde huisartsenzorg en onroerend goed. Met het oprichten van ZoHealthy wordt er meer transparantie geboden en tevens ruimte om landelijk meer (commerciële) diensten te leveren buiten te zorg.

Met het bovenstaande wordt duidelijk dat 2020 een evenzo interessant jaar wordt. We gaan nog meer groeien in onze ambities van persoonsgerichte zorg en het landelijk aanbieden van leefstijl en preventie.

Met vriendelijke groet,

Daan Kerklaan
Directeur Zorroo

Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 75 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor zorg op maat voor 156.209 patiënten in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

Zorg op maat

Zorroo staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en ouderen. Deze eerstelijnszorg is veelal vastgelegd in zorgprogramma’s. Daarbinnen wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De zorggroep overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met zorgverzekeraars. Zo ontvangen patiënten de best mogelijke zorg, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Zorroo in cijfers

Huisartsenpost Oosterhout

Sinds 1 januari 2017 werkt de Huisartsenpost Oosterhout onder de vlag van Zorroo. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft. De huisartsenpost verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen.

ZoHealthy

ZoHealthy is een nieuwe organisatie en is gestart per 1 januari 2020. De organisatie heeft een nauwe band met Zorroo. Deze nieuwe organisatie staat voor specialisatie en innovatie op het gebied van leefstijl & preventie en gespecialiseerde huisartsenzorg (uro-gynaecologie en chirurgie).

Chronische zorg

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn onze aangesloten huisartsenpraktijken een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Integraal zorgprogramma ‘Samenwerken aan uw gezondheid’

 Daarom heeft Zorroo de afgelopen drie jaar één integraal zorgprogramma ontwikkeld voor mensen met diabetes, COPD, astma en CVRM. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NCSI-methode om de persoonlijke situatie van deze chronische patiënten in kaart te brengen. De persoonsgerichte zorg wordt ontwikkeld in samenwerking met Instituut voor Zorg Optimalisatie (INSZO), Radboudumc in Nijmegen, Zelfzorg Ondersteund! en Rescon onderzoeksinstituut.

Speerpunten 2019

 • Afsluiten contract integraal zorgprogramma met zorgverzekeraars VGZ en CZ.
 • Implementatie NCSI-methode binnen huisartsenpraktijken.
 • Organisatie scholingen en verdere ondersteuning voor praktijken. Loopt door in 2020.
 • Aanstelling projectleider Integrale Zorg en NCSI-methode per 1 februari 2019.

Nieuw in 2020

 • Start van het integraal zorgprogramma per 1 januari 2020.
 • Voorlichting en begeleiding wat betreft de nieuwe werkwijze binnen huisartsenpraktijken in nauwe samenwerking met patiënten.


Bron: InEen

Diabetes type 2

Speerpunten 2019

 • Organisatie scholingen over voetonderzoek bij patiënten met diabetes voor praktijkondersteuners (POH’s) en medisch pedicures, vervolgens afname van audits in de praktijk bij zowel de POH’s als de medisch pedicures.
 • Opstarten pilot van een gecombineerd spreekuur van POH en diëtist bij 2 huisartsenpraktijken met als doel een efficiëntere samenwerking.
 • Aanvang inventariseren samenwerking met de tweedelijns zorg op gebied van diabetes. Loopt door in 2020.


Bron: InEen

COPD en astma

Voor het zorgprogramma astma heeft Zorroo een contract afgesloten bij CZ en niet bij VGZ. Vandaar dat het aantal patiënten kleiner is.

Speerpunten 2019

 • Deelname aan het Regionaal Longformularium West-Brabant met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de longzorg door het ontwikkelen van een longformularium, de samenwerking van zorgverleners in de regio en de afspraken over eenduidige inhalatie instructie en logistieke afspraken. Een regionale samenwerking van Amphia, Bravis, Huisartsenzorggroep Breda, Zorroo, Het Huisartsenteam, Zorggroep West-Brabant, Stichting Farmaceutische Zorg en het Longfonds. Afronding inhoud formularium, afsluiten definitief contract met zorgverzekeraars VGZ en CZ en implementatie binnen de huisartsenpraktijken, inclusief scholingen.
 • Organisatie van het Basaal Assessment met als doel een juiste diagnose stellen bij patiënten met longklachten, speciaal voor nieuwe COPD- en astmapatiënten en voor patiënten waarvan twijfels zijn over de diagnose. Een regionale samenwerking van longarts, longverpleegkundige, fysiotherapeut, huisarts en praktijkondersteuner (POH) Somatiek. Afstemmen inhoud met ketenpartners en contract met zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Nieuw in 2020

 • Start van het Regionaal Longformularium West-Brabant per 1 januari 2020 en officiële aftrap richting deelnemende organisaties en pers.
 • Afronding inhoud Basaal Assessment, afsluiten contract met zorgverzekeraars VGZ en CZ, implementatie binnen de huisartsenpraktijken, inclusief scholingen en start.
 • Organisatie scholingen op het gebied van update NHG-standaard Astma en COPD, spirometrie, CASPIR en inhalatie instructie voor praktijken.


Bron: InEen

CVRM

Speerpunten 2019

 • Organisatie scholingen op het gebied van update NHG-standaard CVRM voor praktijken. Loopt door in 2020.
 • Voorlichting over zoutarm koken tijdens kookcursus voor 50+ mannen van ANIMO Oosterhout. Loopt door in 2020.
 • Opzetten van een FTO Benchmark/scholing Nierschade in iedere Hagro.
 • Aanvang inventariseren samenwerking met de tweedelijns zorg op gebied van CVRM. Loopt door in 2020.

Nieuw in 2020

 • Organisatie scholingen op het gebied van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) voor praktijken.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor het inzetten van een bloeddrukmeter vanuit huis bij patiënten met verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VVR).


Bron: InEen


Bron: InEen

Basis GGz

Met het zorgprogramma Basis GGz wordt gestreefd naar persoonsgerichte en laagdrempelige zorg voor volwassenen met psychische en sociale klachten. De nadruk ligt op de nauwe samenwerking tussen de huisarts als hoofdbehandelaar, ketenpartners en de specialistische GGz.

Speerpunten 2019

 • Onderzoek naar toekomstige mogelijkheden voor de huidige pilot Basis GGz die afloopt per 31 december 2019. Uit een evaluatie van de pilot blijken inhoudelijke en financieel positieve resultaten. Eind december wordt een definitief akkoord van zorgverzekeraars VGZ en CZ ontvangen waardoor de pilot definitief voortgezet wordt in de reguliere zorg vanaf 2020.
 • Inzet van coördinator 24-uurs GGz binnen zowel de huisartsenpraktijken als de Huisartsenpost Oosterhout in het kader van het aanpakken van verward gedrag (met een subsidie van ZonMw). Uit een evaluatie wordt dit als zeer positief ervaren, waardoor structurele inbedding en financiering wordt onderzocht. Afstemming met Wijk GGD-er en/of Wijk GGz-er in diverse gemeenten. Loopt door in 2020.
 • Deelname SUPREMOCOL suïcide-preventieproject gericht op het verbeteren van de ketenzorg voor mensen met een verhoogd suïciderisico. Doel is het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met 20% te laten dalen doordat mensen sneller en beter in beeld komen. Loopt door in 2020.
 • Start pilot farmacogenetische diagnostiek bij gebruik van antidepressiva. Onderzoek naar hoe deze diagnostiek het beste aangeboden kan worden bij patiënten die behandeld worden met antidepressiva en waarbij de behandeling onvoldoende effect heeft. Samenwerking van Star-shl, Het Huisartsenteam, Zorroo en het Expertisecentrum Farmacogenetica van het Erasmus MC. Loopt door in 2020.
 • Opzetten pilot consultatie SOLK voor huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) GGz in samenwerking met Centrum Lichaam en Geest (CLGG) van GGz Breburg. Een psychiater ontvangt hiervoor patiënten met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten op de locatie van de Huisartsenpost Oosterhout. Loopt door in 2020.
 • Voortzetting BeatDep 65+ onderzoek met als doel het verbeteren van de zorg voor ouderen met somberheidsklachten. Binnen enkele huisartsenpraktijken zijn patiënten per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 3% heeft hierop positief gereageerd. Loopt door in 2020.

Nieuw in 2020

 • Start van Basis GGz binnen reguliere zorg per 1 januari 2020. Inpassen en optimaliseren van de lopende processen hierbinnen.
 • Start met nieuwe e-health startmodule voor iedere patiënt binnen de Basis GGz via het Minddistrict-platform en het uitrollen hiervan binnen de praktijken.
 • Onderzoeken en monitoren wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet verplichte GGz voor de praktijken.
 • Uitbreiding samenwerking GGz Breburg zodat alle doelgroepen patiënten met GGz-problematiek sneller passende zorg krijgen. Om dit te realiseren biedt GGz Breburg de mogelijkheid tot consultatie. Dit zal starten binnen enkele huisartsenpraktijken in Geertruidenberg. Bij een positieve evaluatie wordt ook gestart in andere praktijken.


Bron: InEen

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg wordt gestreefd naar laagdrempelige zorg voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. De nadruk ligt op goed afgestemde jeugdzorg door brede inzet van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd en samenwerking met de specialistische GGz.

Speerpunten 2019

 • Aanstelling coördinator Jeugdzorg per 1 juli 2019.
 • Start van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd in de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg, conform werkwijze gemeente Oosterhout. Hiermee is er een POH Jeugd georganiseerd binnen alle gemeenten binnen het werkgebied van Zorroo: Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Rijen, behalve Sprang-Capelle en Zevenbergschen Hoek.
 • Evaluatie van de inzet van de POH Jeugd in de gemeente Oosterhout. Hieruit blijkt dat deze heeft geleid tot betere afgestemde jeugdzorg en een financiële besparing.
 • Uitbreiding van de pilot ‘Energieke Kinderen’ naar alle jeugdigen in de regio Hart van Brabant. Naast Dongen en Rijen wordt onderhandeld voor Sprang-Capelle en Gilze. De ADHD Diagnostiek en Zorg loopt bij voorkeur via het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Na het zorgtraject aldaar willen we komen tot een medicatiecontrole bij de huisartsenpraktijken. Hiervoor is een verplichte scholing georganiseerd voor huisartsen en POH’s GGz in samenwerking met de ADHD-poli van het ETZ.
 • Start van consultatie jeugdzorg Breda in samenwerking met GGz Breburg vanaf juni. Een verpleegkundig specialist ontvangt op locatie van de Huisartsenpost Oosterhout jeugdigen. Huisartsen uit de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen worden zo ondersteund bij vragen over medicatie, twijfel bij doorverwijzen naar SGGz en diagnostiek.
 • Start om een gezamenlijk dashboard jeugd te ontwikkelen in samenwerking met de gemeente Oosterhout en Dongen. Op basis van data vanuit het medisch domein en vanuit jeugdhulp (binnen de kaders van de privacywetgeving) worden trends in de jeugdzorg in kaart gebracht, geanalyseerd en kan hierop in de toekomst worden ingespeeld met zorg en preventie. Loopt door in 2020.

Nieuw in 2020

 • Uitwerken van de visie op jeugdzorg en de rol van Zorroo hierbij binnen de regio.
 • Optimaliseren van de registratie van jeugdzorg in samenwerking met gemeenten.
 • Optimaliseren van regioplatform (keteninformatiesysteem) Coordinate van VitalHealth zodat deze meer aansluit op de werkprocessen van de door Zorroo geleverde jeugdzorg.
 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de POH Jeugd te organiseren en bekostigen voor de huisartsenpraktijken in Zevenbergschen Hoek en Sprang-Capelle, in samenwerking met de gemeentes Moerdijk en Waalwijk.
 • Bewerkstelligen van een betere samenwerking met de specialistische GGz voor het op- en afschalen van de jeugd en het voorliggend veld.
 • In kaart brengen van de populatie kinderen met ADHD/druk gedrag in combinatie met bepaald medicijngebruik, als vervolg op de pilot ‘Energieke kinderen’. Vervolgens bieden van ondersteuning van praktijken bij oproep voor medicatiecontroles. In eerste instantie in Sprang-Capelle en daarna Zorroo breed.
painted colorful hands

Ouderenzorg

Met het zorgprogramma Ouderenzorg wordt gestreefd naar zorg op maat voor ouderen. Zodat ouderen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. De nadruk ligt op goed afgestemde ouderenzorg door intensivering van samenwerking in de regio.

Speerpunten 2019

 • Ondertekening convenant ‘Langer Zelfstandig Wonen Oosterhout’ op 1 april 2019 met als doel dat het ook in de toekomst goed wonen is voor inwoners van Oosterhout. De samenwerkende partijen zijn: gemeente Oosterhout, Rabobank Amerstreek, Thuisvester, Amphia, Surplus Welzijn, Animo, Volckaert, Ouderenplatform, De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging, GGD West-Brabant en Zorroo.
 • Aanstelling manager Ouderenzorg Karin van Deursen per 1 augustus 2019.
 • Ondertekening convenant ‘Een tegen Eenzaamheid’ in Made. Hiermee geven diverse organisaties aan zich blijvend in te zetten tegen eenzaamheid.

Nieuw in 2020

 • Verder vormgeven convenant ‘Langer Zelfstandig Wonen Oosterhout’.
 • Organisatie theatervoorstelling ‘Dag Mama’ over omgaan met dementie voor aangesloten huisartsenpraktijken en zorgpartners.
 • Deelname aan TransMurale Zorg (TMZ) met als doel het optimaliseren van de ketenzorg rondom ouderen in de regio, het voorkomen van instroom en het bevorderen van de uitstroom uit het ziekenhuis en de VVT. Een regionale samenwerking van eerste- en tweedelijns organisaties zoals thuiszorg, zorggroepen, verpleeghuizen en ziekenhuizen in de regio.
 • Ontwikkeling van Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden onder regie van de huisarts voor (kwetsbare) ouderen in de regio, in samenwerking met Thebe, De Volckaert/Riethorst Stromenland, de gemeente en de specialist ouderenzorg.
 • Intensiveren van voorlichting/informatieverstrekking aan patiënten en mantelzorgers over de inzet van domotica binnen de eerstelijns zorg.
 • Optimaliseren van de samenwerking tussen specialist ouderenzorg (SOG) en huisarts. Vergroten inzet van specialist ouderenzorg binnen de spoedzorg. Vergroten inzet huisarts in het verpleeghuis in de ANW-uren.
 • Verhogen van de digitale uitwisseling van dossiergegevens tussen huisarts, specialist ouderenzorg en thuiszorg.
 • Opstarten pilot Casefinding binnen 1 huisartsenpraktijk om mogelijk kwetsbare ouderen op te sporen met als doel vroegtijdig te kunnen behandelen (preventie). Koppelen aan onderzoeksvraag voor een student hogeschool of deze secundaire preventie efficiënt is en kwaliteit oplevert.
 • Vergroten van de zichtbaarheid van Zorroo bij lokale en regionale organisaties op het gebied van ouderenzorg met als doel het vergroten van de mogelijkheden met betrekking tot sociale participatie, welzijn en wonen voor ouderen in het werkgebied van Zorroo.

Overige zorg en innovatie

Zorroo staat voor optimale patiëntenzorg. Naast het uitvoeren van diverse zorgprogramma’s ligt het accent op zorgvernieuwingsprojecten waarbij continu nauw wordt samengewerkt met diverse zorgpartners.

 • Begeleiding bij leefstijl en preventie door samenwerking met ZoHealthy Leefstijl & Preventie. Deze biedt diverse leefstijlprogramma’s: Stoppen met Roken, Overgewicht te lijf (volwassenen) en Fit 4 Fun (kinderen).
 • Aanbieden gespecialiseerde huisartsenzorg door samenwerking met ZoHealthy Huisartsen Uro-gynaecologie en ZoHealthy Huisartsen Chirurgie.
 • Meewerken aan diverse wandelchallenges in de regio in het kader van leefstijl en preventie. Zoals de Nationale COPD-challenge en de wandelchallenges, inclusief thema-avond op het gebied van gezondheid en bewegen, georganiseerd door buurtsportcoaches in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen.
 • Organiseren onderzoek en preventieve activiteiten rondom het thema Positieve Gezondheid door deelname aan ANIMO Oosterhout. Samenwerkingsverband van Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, gemeente Oosterhout en Zorroo.
 • Voorlichting werking gezondheidszorg aan migranten en laaggeletterden. Het verschaffen van duidelijkheid waardoor zorg geboden kan worden op de juiste plaats. Samenwerkingsverband van Amphia, GGD West-Brabant, Theek 5, Surplus Welzijn, Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo.
 • Onderzoeken invulling van toekomstige zorg op locatie van de Pasteurlaan Oosterhout in het kader van een nauwere samenwerking tussen medisch specialisten van het Amphia en huisartsen van Zorroo.

Overige ondersteuning huisartsenpraktijken en patiënten

Zorroo ondersteunt de aangesloten huisartsen door faciliteiten te leveren waardoor de huisartsenpraktijken optimaal kunnen functioneren tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij staat de huisarts centraal. Door samenwerking van de huisartsen worden er schaalvoordelen gerealiseerd die het mogelijk maken om producten en diensten te verlenen aan de praktijken.

Speerpunten 2019

 • Aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg binnen West-Brabant in samenwerking met Transvorm, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), HDS West-Brabant, Star-shl, Het Huisartsen Team en Zorggroep West-Brabant en Huisartsen Zorggroep Breda. Optimaliseren van stageplaatsen voor o.a. doktersassistenten.
 • Opstarten van algemeen praktijkmanagement voor de huisartsenpraktijken. Doel is het ontlasten van de huisarts bij niet-zorg gerelateerde taken en stimulatie van samenwerking door ondersteuning te bieden op het gebied van regionale samenwerking, ICT-dienstverlening, HRM, kwaliteit, financiële en juridische ondersteuning, e.d. Uitbreiding en professionalisering in 2020.
 • Lancering nieuwe Zorroo website voor patiënten in maart, inclusief de website van de Huisartsenpost Oosterhout die hiervan deel uitmaakt.
 • Uitbreiden deelname van praktijken aan de gezamenlijke praktijkwebsites van Yard. Doel is standaardisatie, optimalisatie en herkenbaarheid. In 2019 zijn ca. 15 praktijken hierbij aangesloten; dat maakt het totaalaantal deelnemende praktijken 27 (74%). Loopt door in 2020.
 • Introductie van app MedGemak om patiënten te ondersteunen bij het makkelijk, veilig en snel online regelen van huisartsenzorg. Deze app bestaat naast website MijnGezondheid.net, het andere patiëntportaal van het Medicom Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van PharmaPartners. Uitbreiding in 2020.
 • Optimalisatie van regioplatform (keteninformatiesysteem) Coordinate van VitalHealth door introductie van updates en uitbreidingen, met name op het gebied van jeugdzorg en leefstijlprogramma’s. Loopt door in 2020.
 • Subsidieaanvraag voor het OPEN-programma om praktijken te ondersteunen bij het realiseren van wettelijke inzage van patiënten in het patiëntendossier vanaf 1 juli 2010. Dit is een vierjarig versnellingsprogramma van InEen, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De inzage verloopt via de patiëntportalen MijnGezondheid.net en MedGemak. Start en realisatie van modules 1, 2 en 4 in 2020.
 • Inzet van videobellen en consult op afstand binnen de huisartsenpraktijken via WeSeeDo en Minddistrict. Uitbreiding in 2020.

Nieuw in 2020

 • Focussen van projectgroep arbeidsproblematiek West-Brabant op praktijkondersteuners (POH’s) en huisartsen. Onderzoek naar eventuele problematiek en gewenste aanpak bij POH’s. Onderzoek naar aantrekkelijkheid van de regio voor aankomende huisartsen/ praktijkhouders. Opzetten van flexpool van doktersassistenten voor benodigde bezetting bij ziekte en kortdurende uitval.
 • Inzetten van patiëntenportaal Engage gekoppeld aan regioplatform Coordinate bij het inzetten van een bloeddrukmeter vanuit huis bij de patiënten met verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten (VVR).
 • Volledig automatiseren van declaraties van zorgprogramma’s bij Zorroo, in samenwerking met PharmaPartners, Inszo en Philps Vital Health Finance.
 • Uitbreiden van deelname van praktijken aan het hosted VOiP telefonie van Advitronics. Hierdoor is samenwerking en koppelingen van de telefoniesystemen van praktijken mogelijk, alsmede standaardisatie en integratie met de Huisartsenpost Oosterhout.
 • Realiseren van koppeling tussen telefoniesysteem en Medicom Huisartsen Informatie Systeem (HIS) voor meer gebruiksgemak binnen de praktijken.