In volle vaart

Zorroo jaarverslag 2018

Voorwoord

Het jaar 2018 is voor Zorroo een speciaal jaar geweest. Simpelweg omdat we 10 jaar bestonden. Het 10-jarig jubileum hebben we gevierd met alle zorgverleners en partners verbonden aan Zorroo. Op de dag van het jubileum hebben we iedereen voorzien van een slagroomtaart. Vervolgens is er een groot feest georganiseerd voor alle deelnemende huisartsen en praktijken, inclusief medewerkers. Wederom een succesvol evenement, waar we met heel veel plezier op terugkijken. We kunnen weer 10 jaar in volle vaart verder!

In de afgelopen 10 jaar is Zorroo de coördinerende organisatie geworden voor de chronische zorg in de regio Oosterhout en omstreken. De meeste ‘klassieke’ chronische zorgprogramma’s zijn uitgerold en lopen naar behoren. Maar ook op andere gebieden heeft Zorroo zich ontwikkeld. Zo is Zorroo op weg naar een persoonsgerichte benadering binnen de huisartsenpraktijken. Hiervoor wordt een Integrale Diagnose Behandel Combinatie (DBC) ingericht. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt en zijn of haar beleving van gezondheid en ziekte.

Verder hebben we stappen gemaakt op het gebied van jeugdzorg. Zo hebben we in 2018 een succesvolle pilot afgerond samen met de gemeente Dongen en Rijen van de gemeente Gilze en Rijen. Maar ook in Oosterhout hebben we met succes een praktijkondersteuner (POH) Jeugd ingezet. Niet alleen levert dat een kwalitatieve impuls op, maar ook financieel gezien is dit een aanwinst voor de gemeente. Bovenal zijn de kinderen en ouders tevreden.

Ook op het gebied van leefstijl en preventie heeft Zorroo flinke stappen gemaakt en investeringen gedaan. We zijn ooit begonnen met de pilot CooL waar alles draaide om leefstijlbegeleiding en hebben dit traject in 2018 verder uitgebouwd en op maat gemaakt. In 2019 is hiervoor reguliere financiering vanuit de ZVW, onder het onderwerp Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI).

Verder is er een serieuze start gemaakt met het opzetten van nauwere samenwerking met het Amphia en het Medisch specialistisch Bedrijf Amphia. We hebben ons met name gericht op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Hier willen we de zorg echt vernieuwen en ervoor zorgen dat de samenwerking tussen specialist en huisarts nog beter en laagdrempeliger gaat verlopen. Met als doel dat de zorg rondom de patiënt niet alleen beter wordt, maar ook beter aansluit bij de patiënt en altijd dicht in de buurt plaatsvindt.

Met alle initiatieven en ontwikkelingen gaat Zorroo langzamerhand tegen grenzen aanlopen, zowel wat betreft zorgondersteuning als beschikbare ruimte. Hoewel het Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) nog maar 3 jaar oud is, lijkt het alweer te klein te zijn. Om alle plannen daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen brengen, zal er een uitbreiding nodig zijn. Het voornemen is om een extra vleugel aan te bouwen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor zowel de huidige als nieuwe zorgpartners. Te denken valt aan uitbreiding van jeugdzorg, GGD en thuiszorg. Op deze manier creëert Zorroo samen met andere zorgpartners een nog breder ingevuld Eerstelijns Zorg Centrum aan de Pasteurlaan in Oosterhout.

Een ander aspect van uitbreiding is gelegen in het feit dat de organisatiestructuur van Zorroo moest veranderen. In 2018 hebben we deze nieuwe structuur uitgewerkt en is alles in gang gezet om per 1 januari 2019 een nieuwe holding binnen Zorroo op te richten. Deze holding noemen we ZoHealthy en zal zich voornamelijk richten op leefstijl en preventie. Niet alleen binnen de muren van de zorg, maar in samenwerking met het bedrijfsleven ook daarbuiten.

Het blijft lastig om alles waar Zorroo in 2018 bij betrokken is geweest of een initiatief in heeft genomen te verwoorden in het jaarverslag. Onze brede rol nemen we zeer serieus en werpt ook al zijn vruchten af. In 2019 zal het dan ook niet anders zijn.

Mocht u geïnteresseerd zijn in wat Zorroo allemaal doet, neem dan een kijkje op onze vernieuwde website.

Met vriendelijke groet,

Daan Kerklaan

Directeur

Zorroo in cijfers

 

Persoonsgerichte zorg

Zorroo is bezig met het implementeren van een meer persoonsgerichte benadering binnen de huisartsenpraktijken. Deze benadering is in eerste instantie gericht op de mensen met een chronische aandoening. Het leven met een chronische ziekte brengt namelijk voor de patiënt tal van uitdagingen en beperkingen met zich mee. Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op psychisch en sociaal vlak. Verder komt het helaas steeds vaker voor dat patiënten meerdere chronische aandoeningen hebben. Het omgaan met deze uitdagingen gaat niet iedere patiënt even gemakkelijk af en een deel zal daarbij ondersteuning nodig hebben. De wijze van ondersteuning is voor iedere patiënt anders. Hierbij zijn de persoonlijke woonsituatie, familie, vrienden, wensen en gewoonten het uitgangspunt. Zorg organiseren samen met de patiënt vraagt om samenwerken, vertrouwen en motivatie. Samenwerken met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk en vooral met de patiënt zelf. Technologie is hierbij een oplossing voor een efficiënte communicatie en organisatie, zodat de patiënt zo min mogelijk wordt belast. De implementatie van persoonsgerichte zorg heeft als doelen: eigenaarschap van het probleem bij de patiënt houden, op een menselijke manier de zorg met elkaar bespreken, samen te kijken naar doelmatige zorg, zodat we de zorg enigszins betaalbaar houden. Zorroo ondersteunt de huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente bij het eigen maken van deze persoonsgerichte zorg.

In 2018 heeft Zorroo zich ingezet voor de ontwikkeling van een Integrale Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze inrichting van de zorg en bijbehorende financiering ondersteunt een persoonsgerichte zorg waarbij de patiënt centraal staat. Binnen de Integrale DBC kiezen we niet voor een indeling op basis van chronische aandoening, zoals de huidige indeling, maar voor een verdeling naar zorgzwaarte (licht, matig en complex). Aan de hand daarvan wordt samen met de patiënt bepaald welke mate van begeleiding nodig is of waaraan behoefte bestaat.

Focus 2019

In 2019 willen we stappen maken met het contracteren van de persoonsgerichte zorg met de zorgverzekeraars. Daarnaast willen we starten met het voorbereiden van de huisartsenpraktijken om over te gaan naar deze manier van zorg verlenen. De implementatie van de NCSI-methode binnen de praktijken maakt hiervan een groot onderdeel uit. Deze methode is ontwikkeld door het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen en kan ingezet worden bij alle patiënten met somatische klachten. De methode geeft houvast aan patiënt en zorgverlener bij het signaleren en analyseren van problemen rondom de gezondheidstoestand en het opstellen van een individueel behandelplan samen met de patiënt. De eigen oplossingen van de patiënt staan centraal in dit individueel zorgplan. De implementatie van de NCSI-methode zal plaatsvinden in samenwerking met Zelfzorg Ondersteunend! en onderzoeksbureau Rescon. Er zal namelijk ook onderzoek worden gedaan naar hoe de NCSI-methode nog beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van de patiënt. Hierbij worden zowel patiënten als hun familie betrokken.

Cropped shot of a female doctor showing her patient something on her digital tablet

Chronische zorg

Vanaf de start van Zorroo in 2008 zijn we intensief bezig met de ontwikkeling van ketenzorg rondom de patiënten met diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten (HVZ), verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VVR) en astma. Binnen deze somatische programma’s zijn in 2018 weinig veranderingen doorgevoerd. Zorroo heeft zich vooral gericht op het consolideren van de huidige wijze van werken en leveren van zorg.

Er vindt een continue monitoring plaats van de relevante prestatie-indicatoren per praktijk per maand per programma. De huisartsenpraktijken zijn zelf in staat om het overzicht te behouden en kunnen op eenvoudige wijze patiënten selecteren die extra aandacht behoeven. Tot en met 2017 werd het sanctiebeleid gehanteerd en werd er aan de hand van de behaalde prestaties eventueel een korting toegepast. Voor het jaar 2018 hebben we het sanctiebeleid niet ingesteld, temeer we langzamerhand de overgang willen maken naar meer zorg op maat en minder protocollair werken.

Zorroo wil meer richting persoonsgerichte zorg en om dat op een goede wijze te introduceren is er een pilot gestart met een aantal praktijken om ervaring op te doen met het inzetten van de NCSI-vragenlijst en het bijbehorende gespreksmodel. Deze zijn een eerste goede aanzet voor persoonsgerichte zorg. Ook door deze pilot was het niet meer werkbaar om een sanctiebeleid te handhaven. Er ontstaat namelijk dan ongelijkheid.
Verder heeft het jaar 2018 in het teken gestaan van het ontwikkelen van de integrale Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze ontwikkeling is erop gericht dat er nog maar één tarief per chronische patiënt wordt gehanteerd en dat de patiënten niet worden ingedeeld op basis van de somatische aandoening, maar op basis van zorgzwaarte. Daarnaast wordt het resultaat leidend en niet het proces. Kortom, de afspraken worden gemaakt op basis van resultaten. Eventueel kan hier dan ook een beloning aan gehangen worden als het resultaat behaald wordt.
De indeling van de zorgzwaarte en het inzichtelijk maken van de resultaten gebeurt allemaal aan de hand van data van verschillende systemen. Tevens zal er een benchmark worden gecreëerd zodat er niet alleen binnen de zorggroep goed vergeleken kan worden, maar ook op landelijk niveau.
Met deze nieuwe opzet moet er meer ruimte komen om persoonsgerichte zorg te leveren, oftewel zorg op maat. Er wordt in nauwe samenwerking met de verschillende disciplines en de patiënt gesproken welke resultaten behaald kunnen worden. Met andere woorden, de discussie gaat over zorg en niet over het proces van zorg.

Ook werkt Zorroo samen met het Amphia en het Medisch Specialistisch bedrijf Amphia aan de inrichting van de toekomstige zorg rondom de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Er is een stuurgroep actief en tevens zijn er gesprekken tussen huisartsen en verschillende vakgroepen. Begin 2019 zullen deze eerste gesprekken plaatsvinden middels een speeddate. Vervolgens zullen er bij een positieve uitkomst over samenwerken nadere afspraken worden gemaakt om dit in te zetten. Het doel van deze samenwerking is om zinnige zorg te kunnen bieden op de juiste plek met de juiste zorgverlener(s). Hiermee willen we ook het aantal verwijzingen naar de tweede lijn terugdringen en indien mogelijk ook nog substitutie bewerkstelligen.

Binnen de regio wordt verder gewerkt aan het opstellen en implementeren van een Transmuraal Formularium Longzorg. Dit is een regionale leidraad voor longmedicatie voor patiënten met astma en COPD. De werkgroep bestaat uit Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep West-Brabant, ziekenhuizen Bravis en Amphia, Stichting Farmaceutische Zorg, zorgverzekeraars CZ en VGZ en Zorroo.

Tot slot wordt binnen het Basaal Assesment gewerkt aan de optimalisatie van de zorg voor patiënten met astma en COPD. Hierbinnen werken longartsen en longverpleegkundigen van het Amphia, fysiotherapeuten en Zorroo samen. Het Basaal Assessment is een afgeleide van een eerder uitgerold Basaal Assessment georganiseerd vanuit de tweede lijn. Om verschillende redenen is dit initiatief gestopt, hoewel het zorginhoudelijk succesvol was. Omdat Zorroo van mening is en blijft dat het Basaal Assessment een belangrijk onderdeel is van de COPD/astma-zorg, hebben we een nieuwe start gemaakt. Het grote verschil is dat deze nu vanuit de eerste lijn wordt georganiseerd en hopelijk in 2019 wordt bekostigd. Tot op heden lijken de kosten een stuk lager. Dat is gunstig voor iedereen.

Senior businesswoman and assistant working together in office.

Basis GGz

Het jaar 2018 stond in het teken van hoe verder te gaan met de pilot Basis GGz in de regio. De pilot in zijn huidige vorm loopt 31 december 2019 af. Ondanks de positieve resultaten op zowel inhoudelijk als financieel gebied is er dit jaar helaas nog geen zekerheid bereikt over de toekomst.

Het aantal patiënten dat per jaar in de pilot wordt geïncludeerd is de laatste jaren redelijk stabiel. Het soort klachten waarmee patiënten geïncludeerd worden blijft ook ongeveer gelijk. Vooral depressie en stress gerelateerde klachten blijven het meeste gemeld. We zien wel dat patiënten gemiddeld iets langer in behandeling blijven.

Resultaten van behandelingen worden gemeten middels ROM-vragenlijsten. Deze vragenlijsten krijgen we steeds meer retour waardoor de resultaten steeds betrouwbaarder worden.

Eind 2018 zijn de resultaten van de pilot Basis GGz geëvalueerd. Hieruit blijkt duidelijk dat de pilot kwalitatief goede zorg levert. Zo is de complexiteit van patiënten die we binnen de Basis GGz behandelen in de loop van de jaren toegenomen. Dit sluit aan bij het doel van de pilot om mensen zo lang mogelijk in de Basis GGz en zo dicht mogelijk bij huis te behandelen.

Ondanks de toegenomen complexiteit van patiënten blijft het aantal voorgeschreven antidepressiva en medicatie bij angstklachten iets afnemen (ruim 1 % vergeleken met einde 2017) en blijft andere voorgeschreven medicatie stabiel.

Wat betreft het welbevinden van patiënten is er een klinisch relevante verbetering. Zo zijn de meetresultaten van de mate van opknappen tijdens de behandeling in de Basis GGz iets gestegen (met 0,5%). Ook de tevredenheid / mate van zich gehoord voelen stijgt met 8,2% in 2018. Bij het afsluiten van de behandeling geeft het grootste deel als reden van afsluiten aan dat de behandeldoelen behaald zijn. Ook zien we dat de therapeutische relatie beter wordt gewaardeerd aan het einde van de behandeling dan bij aanvang.

De mate van welbevinden en tevredenheid van patiënten lijken het hoogste te scoren bij inzet van blended care. Dat is een combinatie van e-health en face-to-face contacten. Ons streven is altijd geweest om e-health bij minimaal 30% van de behandelingen te integreren. In 2018 was dit 24% wat een duidelijke stijging is t.o.v. 21% in 2016.

Naast deze inhoudelijk positieve resultaten zijn ook de financiële resultaten van de pilot Basis GGz zeer positief. Zo maken we met de pilot maar liefst 42% (!) minder kosten per gemiddelde GGz patiënt in onze regio dan landelijk gemiddeld (Vektis Praktijkspiegel).

Deze positieve evaluatie ligt inmiddels bij zorgverzekeraars CZ en VGZ en bij de NZa en Ineen.

Focus 2019

Ook 2019 zal in het teken staan van hoe verder te gaan met de pilot Basis GGz in de regio. Enerzijds zijn we samen met de zorgverzekeraar aan het onderzoeken hoe het eruit zou zien als we over zouden gaan naar een reguliere financiering. Dus wat hiervoor geregeld moet worden en welke zaken eventueel veranderd moeten worden. Anderzijds onderzoeken we een manier om de huidige vorm te handhaven en de financiering via een integraal tarief te behouden. Dit blijft onze voorkeur hebben boven de reguliere financiering. Vooral ook omdat we hebben gezien dat dit goed werkt.

Verder zijn we samen met o.a. GGz Breburg aan het onderzoeken hoe we de samenwerking optimaler kunnen maken. Onder andere door het delen van cijfers, maar ook door het verbeteren van de onderlinge communicatie en het werken met consultatie o.a. rondom jeugd en mensen met SOLK-klachten.

Binnen de ontwikkelingen kijken we vooral naar financiering van de Basis GGz en proberen we zoveel mogelijk de huidige systematiek en het huidige programma te behouden. Verder kijken we naar uitbreiding als het gaat om de samenwerking met gemeenten. Tot slot willen we ook een volledige online behandeling leveren, de zogenaamde digitale poli.

Innovatie en projecten

De afgelopen jaren is er in de media veel te doen geweest over mensen met verward gedrag. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om te onderzoeken of we beter kunnen afbakenen wie dit nu zijn en hoe we dan beter in kunnen spelen op de behoeften van mensen met verward gedrag.

Zorroo heeft ervoor gekozen om huisartsen te ondersteunen met meer GGz kennis om zo in te kunnen zetten op voorkoming van (verergering) van verward gedrag en de eventuele gevolgen (crisis/escalatie/overlast). In het kader hiervan heeft Zorroo eerst een psychiatrisch verpleegkundige ingezet op de Huisartsenpost Oosterhout (vanaf voorjaar 2017 t/m voorjaar 2018 met subsidie van ZonMw). Deze persoon is later tevens ingezet als Coördinator 24-uurs GGz voor alle huisartsenpraktijken van Zorroo (vanaf voorjaar 2018 t/m voorjaar 2019 met een subsidie van ZonMw).

Uit een tussenevaluatie in 2018 blijkt dat deze ondersteuning binnen de huisartsenpraktijken heeft geleid tot:

 • Minder doorverwijzingen naar de crisisdienst en een betere overbrugging van de periode tot er aanbod beschikbaar is in de tweede lijn (wachttijdoverbrugging).
 • Een verbetering in de transitie van stabiele patiënten uit de tweede lijn naar de huisarts door een warme overdracht en beschikbaarheid voor huisartsen en POH GGz bij vragen rondom resocialisatie of zorgwekkende signalen.
 • Uit evaluatie van het tweede jaar is naar voren gekomen dat de inzet van ervaringsdeskundigen bij de verdere borging in de huisartsenpraktijk en de wijk de zorg voor deze groep kan versterken.

Deze resultaten zijn zo positief dat we in 2019 gaan voor een structurele inbedding en financiering.

SUPREMOCOL is een regionaal project dat bestaat uit een samenwerking tussen GGz Breburg en ketenpartners (o.a. andere GGz instellingen, huisartsen, jeugdartsen, SEH, PAAZ, NS, ProRail en gemeenten in Noord- Brabant). Het doel is om het aantal zelfdodingen te laten dalen met minstens 20%. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een online monitoringssysteem voor mensen die het risico lopen om tot suïcide over te gaan.

In 2018 is het project SUPREMOCOL van start gegaan binnen de huisartsenpraktijken van Zorroo. De huisartsen en POH’s GGz van Zorroo hebben een scholing gehad op het gebied van suïcidepreventie die erg enthousiast is ontvangen. In een latere fase worden ook ketenpartners als psychologen nader bij dit project betrokken.

In 2019 willen we realiseren dat alle samenwerkingspartners over een inlogaccount beschikken van het online monitoringssysteem om daadwerkelijk mensen die het risico lopen om tot suïcide over te gaan te kunnen aanmelden.

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg wordt gestreefd naar laagdrempelige zorg voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. De nadruk ligt op het uitbreiden van de inzet van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd in alle gemeenten waar Zorroo actief is en het bewerkstelligen van een betere samenwerking met de specialistische GGz voor het op- en afschalen van de jeugd en het voorliggend veld.

Regio West-Brabant Oost

In samenwerking met diverse gemeenten zijn er pilots praktijkondersteuner (POH) Jeugd opgestart binnen de regio West-Brabant Oost. Het werkgebied van Zorroo binnen deze regio omvat de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen.

In de zomer van 2017 is de pilot POH Jeugd gestart in de gemeente Oosterhout. Binnen de pilot wordt zeer intensief samengewerkt met het sociaal wijkteam en scholen met als doel de jeugdige sneller passende hulp aan te bieden. Hiermee willen we ook voorkomen dat jeugdigen onnodig of te lang in de specialistische jeugdzorg behandeld worden. Deze manier van samenwerken heeft tevens geleid tot een substantiële bezuiniging op de jeugdzorg in 2018.

In 2018 zijn de gesprekken met de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg gestart voor het inzetten van een POH Jeugd. Hierbij wordt voortgeborduurd op de afspraken over samenwerking huisartsen en CJG in beide gemeenten.

Verder zijn GGz Breburg Centrum Jeugd en Zorroo gezamenlijk het project ‘GGz Jeugd Verbonden’ gestart om de GGz jeugdzorg te versterken in deze regio. Middels een unieke gecombineerde inzet van de POH Jeugd en consultatie vanuit de SGGz wordt gestreefd naar betere zorg voor het kind. Hiervoor heeft de regio in 2018 consultatie van GGz Breburg Jeugd ingekocht. De consultatie is op verschillende manieren in te vullen:

 • meedenken, via telefonisch consult
 • meekijken, op locatie voor jeugdige geschikt is of locatie bij huisarts
 • meedoen, een gezamenlijke poli

In 2018 is Zorroo voorbereidingen gestart om een spreekuur op te zetten in Oosterhout om de samenwerking met de consultatiefunctie en POH Jeugd verder vorm te geven. Hiermee verwachten we dat er nog gerichter zorg geboden kan worden passend bij behoefte van de jeugdigen.

Regio Hart van Brabant

Zorroo is hoofdaannemer op het gebied van jeugdzorg en heeft een contract met de regio Hart van Brabant.

De evaluatie van 5 pilots POH Jeugd in de regio Hart van Brabant heeft geleid tot het positieve besluit om verder te gaan met de pilot POH Jeugd binnen de jeugdzorg. In elke pilot zijn andere onderwerpen bepalend voor het succes. Zo is de werkplek, de wijze van aansturing, de bekostiging en de intensiteit van afstemming met het sociaal team wisselend binnen de pilots. Keuzes hierin zijn gemaakt op basis van de manier waarop de gemeente georganiseerd is, de toegang geregeld is, de manier van samenwerken met scholen is afgesproken en tot slot ook de wijze waarop huisartsen georganiseerd zijn in de zorggroep.

Focus 2019

 • Intensiveren van de samenwerking tussen alle partners binnen de pilot POH Jeugd in Oosterhout en het nog efficiënter inrichten van verwijzingen.
 • Starten met pilots POH Jeugd in gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg.
 • Starten met een spreekuur op het gebied van jeugdzorg door GGz Breburg binnen de regio West-Brabant Oost. Regio Hart van Brabant heeft deze functie niet ingekocht.
 • Werken aan een businesscase POH Jeugd waarbij verschillende modellen worden uitgewerkt om recht te doen aan de verschillende manieren van organisatie van gemeenten en huisartsen binnen de regio Hart van Brabant.
 • Aanstellen van een coördinator Jeugdzorg bij Zorroo door toenemende uitbreiding van de jeugdzorg.
painted colorful hands

Ouderenzorg

Sinds juni 2016 is Zorroo bezig met de implementatie van het zorgprogramma Ouderenzorg in de huisartsenpraktijken. Het programma richt zich op kwetsbare ouderen en ouderen met complexe problematiek. Inmiddels nemen bijna alle huisartsenpraktijken van Zorroo deel aan dit programma.

Kernteam

Bij de deelnemende huisartsenpraktijken is een kernteam gevormd. Dit bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner (POH) Ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige. Een keer in de 6 à 8 weken vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. De diverse ketenpartners spelen steeds vaker een rol hierin. De casemanager (meestal de POH Ouderenzorg) is de spil in de zorg rondom de kwetsbare oudere. Door het gebruik van het keteninformatiesysteem (KIS) wordt deze samenwerking verder bevorderd.

Individueel zorgplan

Na het bepalen van de kwetsbaarheid m.b.v. de Trazag-methodiek, wordt samen met de oudere en het kernteam het individuele zorgplan opgesteld. De oudere houdt hierin zoveel mogelijk de eigen regie. Het zorgplan is de leidraad van de zorg. Het doel is de oudere zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen.

Opleiding en scholing

Alle POH’s Ouderenzorg zijn in het bezit van een erkend diploma Ouderenzorg of volgen deze opleiding. Omdat de ouderenzorg zich steeds verder ontwikkelt blijft het belangrijk dat kernteamleden continu leren en zich ontwikkelen. Om zo te kunnen inspelen op de veranderingen. Er worden dan ook regelmatig interne scholingen gegeven.

Focus 2019

 • Doel voor 2019 is dat alle huisartsenpraktijken uit de regio deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg. Er kan dan een goede integratie plaatsvinden met het integrale DBC.
 • De nadruk blijft ook dit jaar liggen op een goed werkend kernteam bij de deelnemende huisartsenpraktijken. De coördinatoren blijven een vinger aan de pols houden door bij het MDO aanwezig te zijn en te kijken of volgens werkafspraken en in het KIS wordt samengewerkt.
 • Er zal meer ingezet gaan worden op vroegtijdige screening en begeleiding van de mantelzorgers.
 • Het eerder en vaker inzetten van domotica gaat bevorderd worden omdat dit een goede ondersteuning biedt bij het doel om mensen langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen laten wonen.
 • Tevens gaat er ingezet worden op vermindering van de eenzaamheid bij ouderen. Bij iedere in kaart gebrachte oudere zal de vragenlijst stemming en depressie (onderdeel van de TraZag) ingevuld worden. Tevens zal de samenwerking tussen POH Ouderenzorg en POH GGz worden versterkt.
 • De focus gaat ook meer liggen in intensievere samenwerking met het netwerk zoals bijvoorbeeld het sociaal (wijk)team, thuiszorgorganisaties en allerlei werkgroepen op het gebied van ouderen en dementie.
 • Bij Zorroo wordt per 1 augustus 2019 een nieuwe manager Ouderenzorg aangesteld zodat er meer uren beschikbaar komen voor ouderenzorg.
 • Starten met gesprekken over het creëren van Eerstelijnsverblijf bedden onder regie van de huisarts voor (kwetsbare) ouderen in de regio; i.s.m. Thebe, gemeente en de specialist ouderenzorg.

Leefstijl en preventie

In 2018 liepen er 3 leefstijlprogramma’s binnen Zorroo. Het programma Stoppen met Roken loopt al sinds 2011. Het programma Overgewicht te Lijf is gestart in 2018 en is een vernieuwing van de pilot CooL. Het programma Cool 2B Fit voor de jeugd is tevens in 2018 opgestart.

Verder is in 2018 is het plan opgepakt om het landelijke preventieakkoord te implementeren binnen leefstijl en preventie bij Zorroo. Ook zijn er plannen om een leefstijlprogramma te ontwikkelen voor matig alcoholgebruik.

Stoppen met roken

Binnen Zorroo werken stopcoaches die volgens het zorgprogramma Stoppen met Roken (SMR) op een gestructureerde manier alle mensen ondersteunen die willen stoppen met roken. Het programma wordt aangeboden binnen de huisartsenpraktijken (individuele begeleiding) en op de poli (individuele, groepsbegeleiding, telefonische coaching en online begeleiding).

Gerealiseerde activiteiten in 2018

 • We werken inmiddels met 12 stopcoaches en 8 praktijkondersteuners (POH’s).
 • De app ‘Nu Stoppen met Roken’ ter ondersteuning van het programma is vernieuwd.
 • Er zijn goede afspraken met diverse samenwerkingspartners in de regio: verloskundigen, specialisten van het Amphia ziekenhuis, apothekers, enz.
 • Zorroo ondersteunt de rookvrije generatie door initiatieven op het gebied van het rookvrij maken van omgevingen waar veel kinderen komen, zoals schoolpleinen en sportverenigingen.

Focus 2019

 • Vanaf 1 januari 2019 willen we dat het Eerstelijns Zorg Centrum van Zorroo rookvrij is.
 • Vanaf 15 april 2019 is ook het Amphia volledig rookvrij voor zowel patiënten als medewerkers. Zorroo vervult een rol in de begeleiding bij het stoppen met roken.
 • Zorroo wil bijdragen aan rookvrij werken en gaat bedrijven ondersteunen met het rookvrij krijgen van hun organisatie.
 • Daarnaast biedt Zorroo bedrijven de mogelijkheid om medewerkers te begeleiden in het stoppen met roken (incompany).
 • Zorroo is betrokken bij VIZ, een samenwerkingsverband van eerste en tweedelijns organisaties, de caresector, gemeenten en verzekeraars. Verbonden in Zorg heeft het manifest ‘Op weg naar een rookvrije regio’ opgesteld. Zodat ieder kind in de regio Breda in een rookvrije omgeving moeten kunnen leven, spelen, leren en sporten.

Overgewicht te lijf

Op het moment heeft bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Overgewicht en obesitas zijn wereldwijd één van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken. Verandering van leefstijl kan bijdragen aan een gezonder gewicht en een hogere kwaliteit van leven. 2018 stond bij Zorroo in het teken van het afronden van de pilot CooL en het vormgeven van de vernieuwde opzet van het leefstijlprogramma Overgewicht te lijf.

Pilot CooL

De pilot CooL is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Op incidentele basis wordt het traject ook individueel niveau aangeboden. Alle aspecten van leefstijlverandering worden besproken, zoals bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding, ontspanning en psychische gezondheid. De pilot is gestart in 2014 en is in 2018 afgerond. Uit de pilot is dit GLI-traject voldoende effectief gebleken en zal het traject vanaf 2019 in de basisverzekering opgenomen worden.

Leefstijlprogramma Overgewicht te lijf

In 2018 zijn er plannen ontwikkeld voor een vernieuwde opzet van het GLI-traject in de vorm van het leefstijlprogramma Overgewicht te lijf. In vergelijking met de pilot CooL is de multidisciplinaire opzet van dit GLI-traject nieuw. Deelnemers kunnen worden begeleid door een multidisciplinair team van diëtist, fysiotherapeut, buurtsportcoach, stoppen-met-rokencoach, POH GGz en psycholoog. Tijdens de intake bespreekt de leefstijlcoach samen met de deelnemer welke professionals nodig zijn.

Het leefstijlprogramma is bedoeld voor mensen met een BMI > 30 of met een BMI vanaf 25 met een (hoog risico op een) chronische aandoening. Een gezonde leefstijl staat centraal. Het totale programma voor mensen met overgewicht duurt 2 jaar. Jaarlijks ontvangen deelnemers begeleiding van een leefstijlcoach (4 individuele coachgesprekken en 8 groepsbijeenkomsten) en begeleiding van een diëtist (6 individuele consulten).

Bij het leefstijlprogramma komen alle aspecten van leefstijlverandering (bewegen, roken, alcoholgebruik, gezonde voeding, ontspanning, slaap, energie en psychische gezondheid) aan bod. De gesprekken en begeleiding zijn gericht op bewustwording van eigen gedrag, op het bewerkstelligen van een gedragsverandering en op zelfmanagement. Uitgangspunt hierbij is het gebruik maken van de (veer)kracht en mogelijkheden van de deelnemer.
Binnen de coaching wordt aandacht besteed aan bewegen. Hierbij zal met de deelnemer op zoek gegaan worden naar een passende manier van bewegen. Het doel is bewegen binnen het reguliere sportaanbod, zodat sport en bewegen een onderdeel kan worden van een nieuw beweegpatroon.

Het leefstijlprogramma Overgewicht te Lijf is in oktober 2018 van start gegaan en aan het eind van het jaar draaide er 3 groepen met in totaal 36 deelnemers.

Focus 2019

 • Samenwerken aan een vaste methodiek volgens kwaliteitsstandaarden
 • Nadruk op multidisciplinair werken
 • Evaluatie van eerste resultaten overgewichtbegeleiding
 • Forse uitbreiding van het aanbod, ook in andere gemeenten in de regio en eventueel landelijk

Cool 2B Fit

In 2018 heeft Zorroo het plan ontwikkeld om te starten met het Cool 2B fit programma voor kinderen met overgewicht (voorlopig van 8 tot 13 jaar).

Het Cool 2B Fit programma wil op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl veranderen van kinderen met overgewicht en obesitas, samen met hun ouders/verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur / sportaanbieder. In een later stadium willen wij hier ook de kinderarts bij betrekken. Het programma duurt in totaal 1,5 jaar, met een intensieve fase (half jaar), een sportfase en een follow up. Het Cool2Bfit programma is een landelijk programma.

In 2019 is het de bedoeling dat de eerste Cool 2B Fit groepen van start gaan.

Innovatie en projecten

ANIMO Oosterhout is een samenwerkingsverband van Surplus, GGD West-Brabant, Gemeente Oosterhout, Amphia en Zorroo. ANIMO Oosterhout organiseert onderzoek en nieuwe activiteiten rondom positieve gezondheid. Activiteiten die inwoners helpen zelf iets aan hun gezondheid te doen in brede zin.

Zo worden er in Oosterhout kookcursussen georganiseerd voor 50+ mannen om hun zelfredzaamheid te bevorderen. In 2018 waren er maar liefst 7 kookgroepen met in totaal 46 deelnemers. Binnen deze groepen werd 4 keer voorlichting gegeven over zoutgebruik door Zorroo. In 2019 wordt een soortgelijk aanbod ook overgenomen in de gemeente Drimmelen.

Verder is er in 2018 door ANIMO Oosterhout gewerkt aan een website met ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Oosterhout. Er zijn 65 video-opnames gemaakt van diverse zorgaanbieders. In 2019 gaat de website www.animo-oosterhout.nl online.

In 2018 is gestart met het project de Sterrenbuurt als fijne plek om te wonen. Een initiatief van Langer Zelfstandig Wonen, waarin Zorroo participeert. De Sterrenbuurt is geselecteerd op basis van Vitale Data. ANIMO Oosterhout is gevraagd om het project te trekken. De actiepunten die uit de buurtbewonersavond zijn gekomen worden in 2019 geïmplementeerd.

Middels focusgroepen is er in 2018 onderzoek gedaan naar lage aspecifieke rugklachten. De resultaten hiervan zijn besproken tijdens een ontwikkeldag en ook getoetst met patiënten fysiotherapie. Op basis hiervan is een ‘Zorgweg’ ontwikkeld, een samenwerkingsmodel van een brede eerste en tweede lijn rondom positieve gezondheid.

In 2018 hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan de Wandel Challenge in Drimmelen. De Wandel Challenge is voor iedereen voor wie het goed is om meer te bewegen. De deelnemers hebben 21 weken samen gewandeld, met eenmaal per week begeleiding van diverse (zorg)professionals. Gedurende deze weken ging iedere deelnemer de uitdaging aan om zijn of haar loopafstand stap voor stap te vergroten.

Voor de deelnemers aan deze Wandel Challenge is ook een avond georganiseerd met diverse workshops. Zorroo heeft een workshop georganiseerd over leefstijl. In 2019 gaat de Wandel Challenge ook in andere gemeenten van start.

Gespecialiseerde huisartsenzorg

Uro-gynaecologie

Sinds september 2017 is Zorroo gestart met gespecialiseerde huisartsenzorg. Voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen is het namelijk niet altijd nodig dat er wordt doorverwezen naar (duurdere) zorg in het ziekenhuis. Hierbinnen is gestart met Uro-gynaecologie door twee kaderhuisartsen. De kaderhuisartsen houden spreekuren, kunnen door huisartsen ingeschakeld worden voor advies, houden een meekijkspreekuur met de gynaecoloog en ondersteunen andere projecten op het gebied van uro-gynaecologie.

Ontwikkelingen 2018

In 2018 werd 80 maal gebruik gemaakt van de consultatiefunctie per mail en werden er tijdens het kaderspreekuur 538 consulten verricht bij 302 nieuwe patiënten en 236 controles. Alle verwijzingen vielen binnen de indicaties (namelijk benigne gyneacologie), die vooraf waren vastgesteld. Patiënten uit alle leeftijdsgroepen werden verwezen. Het meest tussen de 20 en 29 jaar. De belangrijkste ICPC-codes bij verwijzingen waren IUD (104 patiënten), andere anticonceptie (35 patiënten), cystocele/prolaps (70 patiënten), postmenopauzaal bloedverlies (12 patiënten) en climacteriële klachten.
Er zijn 33 mensen gezien tijdens het meekijkconsult, waarvan vijf patiënten werden doorgestuurd naar de tweede lijn. Direct vanuit het kaderspreekuur werden er 19 patiënten doorverwezen naar de tweede lijn. Hoofdzakelijk voor verwijderen van IUD’s waarbij de draadjes niet zichtbaar waren en voor prolapsklachten waarbij het pessarium niet het gewenste effect had.
Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn daalde van 1.391 patiënten in 2017 naar 1.152 patiënten in 2018. Indien er gekeken werd naar de ICPC-codes van de verwijzingen was de grootste daling zichtbaar in de verwijzingen voor anticonceptie en prolaps. Er hebben zich in 2018 geen grote veranderingen voorgedaan in praktijkpopulaties of aantal huisartsen in de regio.
Het inzetten van de kaderhuisarts uro-gynaecologie heeft het beoogde effect gesorteerd op het aantal verwijzingen van benigne aandoeningen naar de tweede lijn.

Focus 2019

De redenen van consultatie van de kaderhuisarts vormen in 2019 de basis om door middel van nascholingen te voorzien in de geconstateerde leemten aan kennis en vaardigheden van de huisartsen in deze zorgregio. Verder is het in 2019 ook de bedoeling dat de consultfunctie uitgebreid gaat worden met verwijsindicaties zoals bijvoorbeeld mictieklachten en urine-incontinentie.
Een ander punt van aandacht is de bereikbaarheid van de kaderhuisarts. De communicatie verloopt op dit moment via de mail. Het blijkt dat patiënten behoefte hebben aan een telefonisch contact voor (wijzigingen in) afspraken en informatie. Dit wordt tevens getracht om in 2019 te realiseren.

Ondersteuning huisartsenpraktijken

Zorroo ondersteunt de aangesloten huisartsen door faciliteiten te leveren waardoor de huisartsenpraktijken optimaal kunnen functioneren tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij staat de huisarts centraal. Door samenwerking van de huisartsen worden er schaalvoordelen gerealiseerd die het mogelijk maken om producten en diensten te verlenen aan de praktijken.

Binnen de huisartsenzorg is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Binnen West-Brabant is er een samenwerkingsverband opgestart van Transvorm, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), HDS, Star-SHL, Het Huisartsenteam, Zorggroep West-Brabant, Huisartsen Zorggroep Breda en Zorroo om dit tekort aan te pakken. Het is van groot belang dat we er samen voor zorgen dat werken in de zorg leuk, aantrekkelijk en uitdagend is en dat we de steeds toenemende zorgvraag kunnen beantwoorden met goed opgeleide en enthousiaste mensen.

Tevens is bij Zorroo in 2018 een coördinator Werkvoorziening aangesteld om aan de slag te gaan met deze arbeidsmarktproblematiek. Deze coördinator houdt zich bezig met het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio om te zorgen voor voldoende aanwas van personeel. In 2018 is een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om meer en optimalere stageplaatsen aan te bieden. Er is een subsidie aanvraag gedaan vanuit SSFH voor dit project.

Voor 2019 ligt de focus op:

 • Optimale stageplaatsen voor doktersassistenten bij minimaal 90% van de praktijken
 • Inzetten voor vraag en aanbod doktersassistentes en POH’s (en huisartsen)
 • Aanbieden van cursus stagebegeleiding voor doktersassistenten
 • Verkrijgen van inzicht over de beweegredenen voor uitstroom van beginnende doktersassistenten
 • Samenwerking met ROC Tilburg, Kellebeek College en Koning Willem 1 College
 • Voorzetting projectgroep West-Brabant om tekorten regionaal aan te pakken.

Het uitgangspunt binnen Zorroo is dat er een hoge kwaliteit aan zorg geleverd wordt. Hiervoor wordt er elk jaar een scholingskalender ontwikkeld met scholingen en bijeenkomsten voor huisartsen, POH’s en doktersassistenten. In 2019 willen we het aanbod van scholingen uitbreiden.

Zorroo heeft in 2018 plannen uitgewerkt om algemeen praktijkmanagement op te starten en aan te bieden aan alle bij Zorroo aangesloten huisartsenpraktijken. Praktijkmanagement behelst het ondersteunen van de eerstelijns zorg voor niet-zorg gerelateerde taken en stimulatie van samenwerking. Het doel van praktijkmanagement is het ontlasten van de huisarts.

Zorroo gaat geen praktijkmanagers opleiden maar zal wel, met behulp van een vaste praktijkmanager, de behoefte voor niet-zorg gerelateerde taken met de praktijken in kaart brengen.

Met praktijkmanagement levert Zorroo diverse diensten die bijdragen aan het optimaliseren van de praktijkorganisatie. Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van regionale samenwerking, juridische ondersteuning, ICT-dienstverlening, HRM, kwaliteit, financiën, e.d.

Niet alle praktijken zullen mee doen omdat een deel van de praktijken al een eigen praktijkmanager heeft. Zorroo heeft wel de intentie om nauw samen te werken met deze praktijkmanagers, waardoor er een regionale standaard ontstaat en huisartsenpraktijken grip krijgen op de werkdruk, effectiever en efficiënter kunnen werken, voldoen aan wettelijke verplichtingen en de beoogde service kunnen bieden aan patiënten.

Vanaf 25 mei 2018 moesten huisartsenpraktijken voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. In het geval van huisartsenpraktijken bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van patiënten.

De huisartsenpraktijken zijn verantwoordelijk voor het inrichten van hun eigen informatiebeveiligingsbeleid en Zorroo heeft de praktijken daarbij optimaal ondersteund door het uitwerken en voorleggen van een AVG-stappenplan. Middels dit stappenplan hebben de huisartsenpraktijken de benodigde activiteiten uitgevoerd en waar nodig blijvende processen ingericht.

Zorroo heeft een AVG-website opgezet met daarin alle benodigde informatie voor het uitvoeren en inrichten van informatiebeveiliging binnen de huisartsenpraktijk. Tevens heeft Zorroo procedures ingericht, ondersteuning geboden bij het aanpassen van privacy-teksten op websites en alle benodigde verwerkersovereenkomst in kaart gebracht.

Binnen de zorggroep is er een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die ondersteuning heeft geboden bij het uitvoeren van deze activiteiten. Rondom informatiebeveiliging zijn terugkerende processen ingericht zodat informatiebeveiliging en privacy een onderdeel blijven van de dagelijkse werkwijze van de huisartsenpraktijken en zorggroep.

Het onderwerp ICT is binnen Zorroo van oudsher een belangrijk speerpunt. Het is essentieel dat hierin continu ontwikkeld wordt en dat er gekeken wordt naar een efficiënte wijze van het inzetten van applicaties en op welke wijze er uitwisseling kan plaatsvinden van gegevens. In 2016 heeft Zorroo geïnvesteerd in het geheel van datamanagement en beheer vanuit een centrale plek. Met andere woorden een regionaal datacenter waar data van de verschillende applicaties en leveranciers samen worden gebracht. Op basis van deze samengevoegde data kan vervolgens een steeds completer integraal beeld gegeven worden van patiënt, proces en doelmatigheid.

In 2018 hebben we de inzet van data verder uitgebreid. Middels het SAS VA wordt er een compleet beeld gegeven van de prestaties van de verschillende programma’s. Dit gebeurt op een dusdanig wijze dat zorggroep en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Het enige verschil is dat de praktijk altijd de doorkijk heeft naar de individuele patiënt. In nauwe samenwerking met de Pharmo-group en het onderdeel Inszo (voormalig Meetpuntkwaliteit), proberen we verder te kijken dan de prestatie-indicatoren en willen we de stap maken richting een applicatievrije beslissingsondersteuning. Hierdoor kunnen data veel meer in de dagelijkse praktijkvoering ingezet wordt als realtime feedback. De hele opzet van de Integrale DBC hebben we gedaan op basis van de gecombineerde data. Zorroo wil namelijk in 2019 de overstap maken naar resultaatbeloning. Eind 2018 hadden we de eerste inzichten operationeel. Er kan nu op basis van de verschillende programma’s een gevalideerd overzicht verkregen worden van de zorgzwaarte per patiënt, variërend van licht, matig tot complex. Ook is er overzicht van de patiënten welke wel of niet ‘on-goal’ zijn en waar eventueel extra interventie nodig is. Zowel de data uit het huisartsinformatiesysteem als het keteninformatiesysteem worden hiervoor gebruikt.

In 2019 zullen er uitbreidingen plaatsvinden, namelijk het combineren van resultaten met de landelijke benchmark en het toevoegen van data gegenereerd door vragenlijsten (zoals de NSCI-vragenlijst en de vragenlijst aangaande tevredenheid). Verder is het streven dat de data van het huisartsenpostsysteem ook toegevoegd worden. Hierdoor kan de patiëntjourney van bijvoorbeeld complexe kwetsbare ouderen of patiënten met psychische problematiek in beeld gebracht worden. Mogelijk kunnen we zo de werkdruk op de huisartsenpost beter stroomlijnen.

Verder willen in 2019 ook het geheel van declareren direct laten voeden vanuit de beschikbare data. Het grote voordeel is dat we de bestanden op voorhand allemaal kunnen nalopen en daarmee het aantal afwijzingen kunnen reduceren. Dat zal naar verwachting tijdswinst gaan opleveren.

Het inzetten van data is voor Zorroo een hoofdbestandsdeel geworden, dat Zorroo in nauwe samenwerking met Pharmo-group en Inszo veel meer slagvaardigheid geeft in het ontwikkelen en onderbouwen van nieuwe initiatieven.

MijnGezondheid.net is het persoonlijke zorgdossier op internet voor patiënten van de huisartsenpraktijken en biedt patiënten de mogelijkheid om hun gezondheidszaken makkelijk, online, veilig en snel te regelen. Patiënten kunnen op elk moment van de dag een afspraak maken bij de huisarts, hun dossier inkijken, medicatie bestelen, een vraag stellen en lab-uitslagen inzien. Door de patiënt een online portaal te bieden wordt ook hiermee de huisartsenpraktijk ontzorgd.

Vijf jaar geleden heeft Zorroo MijnGezondheid.net bij alle huisartsenpraktijk ingericht en praktijken geholpen bij het in gebruik nemen van deze online dienstverlening. MedGemak is een nieuwe app die eind 2018 is gelanceerd en die patiënten de mogelijkheden van MijnGezondheid.net als mobiele toepassing biedt. Zowel MijnGezondheid.net als MedGemak worden door PharmaPartners geleverd.

De introductie van de MedGemak app wordt in fasen uitgevoerd. Omdat het vijf jaar geleden is dat MijnGezondheid.net is geïntroduceerd, helpt Zorroo nu ook bij het lanceren van de MedGemak app. Instellingen van MijnGezondheid.net worden voor de introductie herzien en de praktijken worden geholpen bij communicatie via de onlinekanalen.

Binnen elk zorgprogramma van Zorroo wordt gewerkt aan kwaliteit. Met een duidelijke richting wordt actie ondernomen om de eerstelijns zorg in de regio te laten groeien naar persoonsgerichte zorg vanuit een gezondheidsbenadering. Zorroo doet, ervaart, ontvangt feedback en groeit door samen met de betrokken medewerkers die naast de huisartsenpraktijken staan de patiëntenzorg verder te verbeteren.

Eind 2018 is een medewerker HR & Kwaliteit aangenomen die voor Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout het verdere kwaliteitsbeleid gaat vormgeven. Voor 2019 licht de focus op het structureren en borgen van de verbeterprocessen en de opgedane ervaringen.

Op basis van het ontwikkelde communicatieplan in 2017 is Zorroo in 2018 begonnen met de verdere uitvoering hiervan. Naast de VolZorg nieuwsbrief voor de praktijken en de Paraat! nieuwsbrief van de Huisartsenpost Oosterhout zijn in 2018 ook de AllerZorg nieuwsbrief voor zorgpartners en de NewsFlash nieuwsbrief met speciale items voor praktijken in het leven geroepen.

Verder is gewerkt aan een nieuwe patiëntgerichte website van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout die hier deel van gaat uitmaken. De content en het design gaan flink op de schop en ook de functionaliteiten worden verbeterd.

Voor de patiëntenfolders van Zorroo is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die bij nieuwe folders stapsgewijs wordt doorgevoerd.

Verder is er ingestoken op het creëren van meer publiciteit voor de projecten en activiteiten van Zorroo, middels website, persberichten en nieuw opgezette social media kanalen LinkedIn (zorgpartners) en Facebook (patiënten).

Focus 2019

 • Livegang en uitbreiding van nieuwe Zorroo website
 • Optimaliseren van de praktijkwebsites
 • Uitbreiden publiciteit diverse media
 • Voorlichting werking huisartsenpost aan migranten en laaggeletterden
 • Opzetten van de communicatie & PR rondom de start van holding ZoHealthy