ACP in beeld

25-05-2023

80% verwacht dat ACP bijdraagt aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en meer eigen regie voor de patiënt.

Nederland – en West-Brabant in het bijzonder – vergrijst in hoog tempo. @Transmurale Zorg Breda e.o. heeft samen met haar partners het initiatief genomen om Advance Care Planning verder te professionaliseren en uit te rollen in de regio. Dat houdt onder andere in dat er een uniforme werkwijze is ontwikkeld. Belangrijk hulpmiddel daarbij is de ACP Toolbox.

Om het langere termijneffect van deze brede implementatie te monitoren is door de Universiteit van Maastricht een nulmeting onder huisartspraktijken, VVT’s en ziekenhuizen uitgevoerd. De uitkomst brengt de situatie in beeld zoals deze er bij aanvang uit zag. Opvallend veel zorgverleners (80% van de ondervraagden) zien nut en noodzaak van ACP.

TMZ bedankt Het Huisartsenteam, HZG, Zorroo, Avoord, Mijzo, Surplus, Thebe en Amphia voor hun prettige medewerking aan dit onderzoek.

Meer lezen