Huisartsenpost Oosterhout
jaarverslag 2022

Voorwoord

Het jaar 2022 was het eerste post-covid jaar. De beperkingen zijn in dit jaar zo goed als verdwenen en is er een start gemaakt om de achterstallige zorg weer in te halen. Dit heeft zeker tot de zomer tot topdrukte geleid op de Huisartsenpost Oosterhout.  

Het was echter niet alleen druk tijdens de gebruikelijke piekmomenten, maar ook op tijdstippen waarop dat niet verwacht zou worden, zoals in de nacht. De indruk is hierdoor ontstaan dat de 24-uurs economie nu ook in de zorg echt een feit is en dat patiënten op elke tijdstip van de dag een beroep willen doen op huisartsenzorg. Met als gevolg een alsmaar toenemende werkdruk.  

Dit vraagt dat er aan de voorkant meer gedaan moet worden om de stroom van zorgvragen te verminderen. Het gaat dan vooral over de laagurgente vragen. Met de opstart van een campagne van alle huisartsenposten in Noord-Brabant willen we meer bewustwording creëren over het spoedkarakter van de huisartsenpost. Ook zijn we gestart met digitale triage. Hiermee streven we ernaar dat de laagurgente vragen uiteindelijk automatisch worden beantwoord en niet meer fysiek door de triagist. Tenslotte zullen we toch ook ‘strenger aan de poort’ moeten worden, conform de landelijke campagne spoed = spoed. De drempel moet hoger om met een beperkte bezetting de juiste kwaliteit van zorg te blijven leveren aan die patiënten die echte spoedzorg nodig hebben.  

Deze opgave kan niet alleen bij de huisartsenposten, medewerkers en huisartsen gelegd worden. De overheid zal hier ook heel nadrukkelijk bij betrokken moeten worden. De zelfredzaamheid van de burger zal echt omhoog moeten, anders gaat dit grote problemen opleveren in de nabije toekomst als het gaat om het leveren van de juiste zorg.  

Daan Kerklaan 
Maud Voermans

Directie

Organisatie

24-uurs huisartsenzorg

De Huisartsenpost Oosterhout verzorgt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken. Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Hiermee is 24-uurs huisartsenzorg ondergebracht bij één huisartsenorganisatie. Dit is voor de toekomst een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkelingen van de zorg in de regio. De zorg wordt steeds complexer en vraagt 24-uurs borging vanuit de huisarts en andere disciplines. Om deze zorg op een goede manier te stroomlijnen is het essentieel dat er een goede overgang wordt georganiseerd van de situatie overdag naar de avond-, nacht- en weekenddienst. Dit kan alleen als de belangen van de organisaties hetzelfde zijn. In het geval van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout is dat zo.  

Het stroomlijnen van 24-uurs huisartsenzorg in de regio Oosterhout wordt mede mogelijk gemaakt door de integratie van het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. Deze drie systemen zitten op hetzelfde cluster waardoor er gewerkt kan worden met één patiëntenindex en één up-to-date dossier, zowel medisch inhoudelijk als het medicatiedossier. Dit draagt enorm bij aan patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid van zorg en efficiënt werken.  

Werkgebied

De Huisartsenpost Oosterhout beslaat dezelfde regio als Zorroo. Onder de regio vallen de volgende (deel) gemeenten: Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden, Wagenberg en Zevenbergschen Hoek. 

Patiënten

In het werkgebied levert de huisartsenpost spoedeisende huisartsenzorg aan ongeveer 148.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook levert de huisartsenpost zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven, zoals vakantiegangers en seizoenwerkers. 

Organisatiestructuur

In 2022 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit: 

De Huisartsenpost Oosterhout (Zorroo Huisartsenpost B.V.) was in 2022 als volgt georganiseerd: 

Bestuur, directie en manager

Het bestuur en directie van Zorroo zijn tevens ook bestuur en directie van de Huisartsenpost Oosterhout. Bijna dagelijks vindt er overleg plaats tussen directie, manager, teamleider en medewerker HR en Kwaliteit. Eenmaal per week is er overleg tussen bestuur en directie en worden beleid, initiatieven en de voortgang besproken. De directie heeft eens in de 6 weken een overleg met het volledige team van de huisartsenpost. Per 1 september 2022 is een manager aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De bereikbaarheidsdienst wordt voor het grootste deel ingevuld door de directie. 

Taskforce

De Zorroo Taskforce maakt zich sterk voor toekomstbestendige huisartsenzorg. De taskforce is opgericht in 2022 en bestaat uit een vertegenwoordiger uit elke Hagro (huisartsengroep) en waarnemende huisarts en huisartsen in opleiding. Samen geven zij vorm aan huidige en toekomstige uitdagingen binnen de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost die nodig zijn voor het veiligstellen van het huisartsen vak. Denk daarbij aan uitdagingen zoals het continueren bij uitval van praktijken, het terugdringen van de administratieve last en het terugdringen van het personeelstekort. 

Patiëntenadviesraad

In het najaar van 2022 is Zorroo gestart met de oprichting van een patiëntenadviesraad. Patiënten hebben namelijk het recht om mee te praten en denken over beleid, actuele ontwikkelingen en thema’s binnen de huisartsenzorg, jeugdzorg en huisartsenpost. Het perspectief van de patiënt is een belangrijk uitgangspunt bij het leveren van zorg. De patiëntenadviesraad is een adviesorgaan dat het belang van de patiënt vertegenwoordigt. 

Expertgroep

De Expertgroep van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit 9 personen, waarvan 5 huisartsen, de directeur, de manager, een triagist en de teamleider. In deze groep zijn kwaliteit van zorg, beleidszaken, protocollen, samenwerking met ketenpartners, personeelszaken en de dagelijkse gang van zaken belangrijke pijlers. In 2022 is de expertgroep structureel bij elkaar gekomen.  

Kaderhuisarts Spoedzorg

Bij de Huisartsenpost Oosterhout is er een kaderhuisarts spoedzorg. De volgende zaken vallen onder kaderhuisarts Spoedzorg: protocollen, scholingskalender en scholingen geven, organisatie zorg, klachten en VIM, advisering en crisisorganisatie.  

Klachtencommissie

Het geheel van monitoren en borgen van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is structureel neergezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Het tijdig en professioneel oppakken en behandelen van klachten is essentieel voor het verder verbeteren van de zorg die we leveren en voor de patiënt een belangrijk instituut als het gaat om gehoord te worden. Er zijn vijf huisartsen onderdeel van de klachtencommissie en daarmee doorlopend belast met het behandelen van de binnengekomen klachten. Elk jaar komen zij structureel twee keer bij elkaar. Het geheel van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is geautomatiseerd zodat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd, ook het traject van behandelen. Hiervoor wordt het systeem Corpio gebruikt.   

Auditcommissie

De auditcommissie van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit 4 gecertificeerde huisartsen en 2 in opleiding. Met deze commissie is het afnemen van audits een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost. De auditoren beluisteren en beoordelen tweemaal per jaar de gesprekken van de triagisten. Elke triagist heeft steeds dezelfde auditor. Voor de beoordeling van het gesprek wordt de Kernset (Ineen) als uitgangspunt gebruikt. Er vindt direct terugkoppeling plaats en er worden meteen eventuele handreikingen gegeven om bepaalde onderdelen van het gesprek te verbeteren.  

Personeelsvertegenwoordiging

Een groep betrokken medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout heeft in 2020 zitting genomen in de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Een PVT behartigt de belangen van het personeel in de onderneming met 10 tot 50 werknemers. Periodiek is er overleg met de directie over de gang van zaken, innovaties en personeelsaangelegenheden. In 2022 is er aandacht geweest voor o.a. vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst, rooster, werk en ontspanning, inzet elektronisch bloeddrukmeting, capaciteit/inzet medewerkers en grootte van contracten. 

Vertrouwenspersoon

Er is binnen de huisartsenpost en Zorroo in 2020 een vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers kunnen bij deze persoon terecht voor ongewenste omgangsvormen en psychosociale arbeidsbelasting.  

Huisartsen en team 

Doordat de huisartsen eigenaar zijn van zowel de Huisartsenpost Oosterhout als Zorroo is de betrokkenheid gegarandeerd. De hoge betrokkenheid van de huisartsen komt duidelijk naar voren uit het aantal diensten dat verkocht wordt. Dat is bij de Huisartsenpost Oosterhout minder dan het landelijke gemiddelde. Het merendeel van de diensten wordt nog door eigen huisartsen gedaan. Dit is een goed teken en iets dat we zoveel mogelijk willen behouden.  

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit huisartsen uit de regio, triagisten, baliemedewerkers, medisch ondersteuners, een manager, een teamleidster, een administratief en een financieel medewerker, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een medewerker HR & Kwaliteit en chauffeurs van Broeder De Vries.  

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige wordt ingezet voor geestelijke problematiek en verward gedrag. Deze is beschikbaar voor patiënten die op de crisisdienstlijst staan en voor consultatievragen on-the-job van huisartsen en triagisten. Dit zorgt dat er veel minder beroep wordt gedaan op de crisisdienst en dat de druk op de huisartsenpost wordt verminderd.   

Financiële cijfers

Missie en visie

De missie van de Huisartsenpost Oosterhout heeft betrekking op de functie die de huisartsenpost heeft binnen de zorg in het algemeen en binnen de 24-uurs huisartsenzorg in het bijzonder. De visie gaat over wat er bereikt moet worden en op welke manier er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de missie. 

Onze missie is gebaseerd op de volgende vier pijlers: 

  1. Het organiseren en beschikbaar stellen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren). 
  2. Bijdragen aan de continuïteit van patiëntenzorg, oftewel de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg; van overdag naar ANW en van ANW weer naar overdag. 
  3. Het monitoren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van (acute) huisartsgeneeskundige zorg. 
  4. Het leveren van de acute huisartsgeneeskunde conform de geldende richtlijnen en standaarden (NHG en InEen), afgestemd op de regionale situatie middels afspraken in de vorm van een RTA met de andere zorgverleners en instanties, zoals de meldkamer, ziekenhuis, SEH, VVT en GGZ. 

 Voortvloeiend uit deze pijlers is onderstaand de missie geformuleerd. 

Missie

Uitgaande van 24-uurs huisartsenzorg worden de huisartsen ondersteund in de continuïteit van de patiëntenzorg. De huisartsen zijn eigenaar van de huisartsenpost, waarmee de directe betrokkenheid maximaal is en waarmee de verantwoordelijkheid van zorg en kwaliteit bij één organisatie en eigenaar ligt. In de avond, nacht en weekend en op feestdagen is de Huisartsenpost Oosterhout een toegankelijk en betrouwbaar loket bij het verzoek om acute zorg. Het team, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staat ervoor in dat de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt aangeboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de medewerkers en huisartsen van de huisartsenpost. Door continu te investeren in deskundigheid van het team en de kwaliteit op al zijn facetten te monitoren en te borgen, kan er voldaan worden aan de eisen en veiligheid van de (acute) huisartsgeneeskundige zorg. 

Visie

Deze missie wordt waargemaakt door vanuit een brede visie naar de gezondheidszorg te kijken. Niets staat op zichzelf, ondanks het feit dat er spoedeisende huisartsgeneeskunde zorg wordt geleverd. De patiënt staat binnen deze zorg centraal. 

De samenleving wil als noodzakelijk alternatief voor het beroep op de eigen huisarts een huisartsenpost in de nabije omgeving die goed bereikbaar en toegankelijk is, waar men kan rekenen op een correcte persoonlijke bejegening en goede zorg én waarbij een goede afstemming met huisartsenzorg overdag plaats vindt. 

Huisartsenzorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenpost in de ANW-uren. Continuïteit van zorg is van groot belang. Vanuit deze optiek is in de zorgketen een centrale rol weggelegd voor de huisarts. De huisarts heeft een sterk regisserende rol aan de poort van de gezondheidszorg. Deze poortwachtersrol – ook in ANW-uren – is een wezenlijk onderdeel van de functie van de huisarts. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de eerste lijn thuishoort, ook in de eerste lijn moet blijven. Vanuit deze rol, positie en verantwoordelijkheid wil de Huisartsenpost Oosterhout in de (acute) zorg in ANW-uren graag samenwerken met andere zorgaanbieders in de acute zorgketen en eerstelijnszorg. Kernpunt bij samenwerking is en blijft het waarborgen en waar nodig verbeteren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. 

Vanuit de ‘7×24’ uur verantwoordelijkheid van de huisarts is een goede afstemming tussen ANW- en dagzorg gewenst en noodzakelijk. Onderdeel hiervan is het nog meer optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg overdag. 

Kwaliteit

Het leveren en waarborgen van kwaliteit van zorg blijft voor zowel de huisarts, de Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo het belangrijkste uitgangspunt.   

Voor het kunnen monitoren van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van managementinformatiesystemen, zoals het managementinformatiesystemen van Hapicom en van de telefooncentrale. Er bestaat ‘near real-time’ inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden.  

Branchenormen InEen

Kwaliteit wordt ook vanuit de branchevereniging InEen uitgedragen. Er zijn normen opgesteld als het gaat om de indicatoren die gelden voor huisartsenposten.  

In 2022 heeft Huisartsenpost Oosterhout weer deelgenomen aan de landelijke benchmark via Ineen. Samen met de cijfers over de voorgaande jaren geven die een beeld van de positie ten opzichte van vergelijkbare huisartsenposten. 

Het kwaliteitsbeleid huisartsenspoedposten waarop de normen van InEen zijn gebaseerd, sluit na 10 jaar niet meer aan bij de huidige situatie. Door Ineen en betrokken partijen is in 2022 gestart met een evaluatie om te komen tot streefwaarden die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van de huisartsenspoedzorg.  

De resultaten zijn besproken in de expertgroep. Uitgaande van de bovenstaande normen en prestaties zal er specifiek gekeken worden naar de niet-spoedoproepen. Hier wordt lager dan de norm gescoord tijdens piekmomenten en dat is niet wenselijk. Aan de hand van de managementinformatie zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden, dat mede door de grote vraag van patiënten en het feit dat er geen uitbreiding kan plaatsvinden van uren van triagisten, simpelweg omdat ze er niet zijn, het verbeteren van deze indicator heel erg lastig zal zijn. De vraag is dan ook of deze indicator in deze tijd van enorme arbeidskrapte nog wel relevant is. Het binnen de norm opnemen van de spoedlijn blijft natuurlijk wel heel relevant.  

Beleidsplan 2022-2024

In 2021 is er een beleidsplan 2022-2024 opgesteld met o.a. de visie van de huisartsenpost op de acute huisartsenzorg en de rol van de huisarts hierin.  

NPA-certificering

De Huisartsenpost Oosterhout is NPA-gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat de huisartsenpost over de volle breedte van de organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat wij continu blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. 

De NPA-audit heeft opnieuw plaatsgevonden op 11 januari 2022. Deze keer iets later en volledig online wegens corona.  Het betrof een controle audit waarbij geen normafwijkingen zijn vastgesteld. Op een viertal punten zijn opmerkingen gemaakt voor mogelijke verbeteringen: opzet jaarverslag, structurering verbeteracties, borgen privacy-instellingen en het niet gebruiken van het NTS-triagesysteem.  

Op 11 november 2022 vond de certificerende NPA-audit plaats. Terugkoppeling hiervan is begin 2023 ontvangen. 

Leren

Erkend leerbedrijf

De Huisartsenpost Oosterhout is een erkend leerbedrijf. Daarbij gaat het vooral over stageplekken voor doktersassistenten. We richten ons op het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio. Hiermee willen we de aanwas van nieuwe doktersassistenten in de regio verhogen.

Scholing

Wat betreft de opleidingen van medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout:

  • Hercertificering triagisten: 2
  • Triagisten in opleiding: 1

Het vaste scholingsaanbod wordt opgenomen in de jaarlijkse scholingskalender. Het aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Fysieke trainingen door (kader)huisartsen of externe deskundigen over relevante en actuele onderwerpen. Accreditatie via Kabiz. In 2022 waren er trainingen Triage en sportletsel, Laaggeletterdheid, Interculturele communicatie en Agressie en veiligheid.
  • Nascholingsprogramma’s via AccreDidact bestaande uit e-learnings die triagisten zelfstandig en op een voor hun geschikt moment inplannen
  • Jaarlijkse ABCDE-reanimatiecursus, B cursus en BOS-scholing (scholing medisch-technisch handelen)

Het streven is dat scholingen gegeven worden door huisartsen die zijn verbonden aan de Huisartsenpost Oosterhout. Verder worden bij het scholingsaanbod voor triagisten zoveel mogelijk doktersassistenten uit de gehele regio betrokken.

Naast een scholingskalender voor triagisten zou er ook een scholingskalender moeten komen voor de deelnemende huisartsen en waarnemers. De kaderhuisarts spoedeisende zorg speelt hierin een voortrekkende rol.

Intervisiebijeenkomsten

In 2022 zijn intervisiebijeenkomsten voor triagisten opgestart. Auditoren begeleiden deze bijeenkomsten. De bedoeling is dat iedere triagist een casus/gesprek aanlevert. Tijdens de intervisiebijeenkomsten zal er ook aandacht zijn voor het toepassen van de BLOOM-methode. Deze is specifiek voor het gestructureerd overgedragen van informatie van de triagist aan de huisarts en omgekeerd.

Zorg en triage

Triage en gespreksmodel

De Huisartsenpost Oosterhout maakt als één van de weinige huisartsenposten in Nederland geen gebruik van het digitale NTS. De gedachte hierachter is dat de huisartsen vinden dat de triagisten ruimte moeten hebben om zelf een oordeel te vormen over hetgeen de patiënt aangeeft. Daarom maakt de huisartsenpost gebruik van de digitale NHG-triagewijzer die wordt gehanteerd binnen het eigen gespreksmodel. Dit gespreksmodel wordt naast het uitvoeren van de audits ook elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Digitale triage

Sinds november 2022 wordt digitale triage ingezet door de Huisartsenpost Oosterhout Patiënten kunnen via website doorlinken naar de website en hun klachten/vragen invullen. Op basis van Artificial Intelligence (AI) van Huisartsen van Nederland worden er vervolgvragen gesteld, alle uitkomsten hiervan komen binnen op de HAP en moeten door een triagist beoordeeld worden. Hierop worden er vervolgactie uitgevoerd. Alle gegevens moet ook ingevoerd worden in Hapicom. De bedoeling is dat dit de druk op de telefoon vermindert en de binnengekomen uitkomsten op basis van urgentie kunnen worden afgehandeld. Triagisten zijn getraind om digitale triage te kunnen gebruiken.

Meekijkconsult

Ook het meekijkconsult is een structureel onderdeel van de triage bij relevante klachten en is opgenomen in het gespreksmodel. Het meekijkconsult is een manier van laagdrempelige zorg aanbieden via beeldbellen. Zo kan de medewerker van de huisartsenpost de patiënt en zijn of haar klachten zien en beoordelen. Omgekeerd ziet de patiënt de medewerker van de huisartsenpost niet. Eventueel kan er een foto gemaakt worden voor nader overleg met de dienstdoende huisarts. Doel is te zorgen voor een vermindering van de werkdruk. Meer hulpvragen kunnen telefonisch worden afgehandeld in plaats van met een consult.

Pilot gerichte inzet achterwacht

In overleg met de expertgroep is gekeken hoe de drukte op de huisartsenpost op vooral de zaterdag enigszins teruggebracht worden. Deze drukte werd vooral ervaren bij de huisartsen die dienst hebben op de post, de consultdienst. Tevens heeft de uitkomst van een calamiteit bijgedragen aan het doorvoeren van de extra inzet van de achterwacht. Bepaald is dat de reguliere achterwacht op zaterdag en feestdagen daadwerkelijk een aantal uren komt werken op de post. De vaste uren zijn nu bepaald van 11.00 – 14.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur. In deze uren kan de achterwacht bijspringen waar de meeste druk ervaren wordt. Dat kan zijn bij de triagisten als een soort van regie-arts of bij het houden van consulten. Met deze extra uren hopen we met name de zaterdagen wat dragelijker te maken en te zorgen dat er minder druk wordt ervaren.

Personeelszaken

Arbeidsmarkproblematiek

Duidelijk merkbaar is het toenemende tekort aan medewerkers in de zorg. Dat geldt voor de zorg in het algemeen en dus ook voor de huisartsenpost. Het invullen van vacatures wordt steeds lastiger en dat zorgt voor meer werkdruk.  

Werving 

De focus van de Huisartsenpost Oosterhout ligt op het werven van nieuwe triagisten (in opleiding) en medisch ondersteuners zodat er steeds voldoende personele capaciteit aanwezig is.  

Bij de werving worden vacatures uitgezet via de eigen website en social mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Verder wordt ook gebruik gemaakt van externe vacaturesites zoals Brabantzorg.net en Indeed.  

In de selectieprocedure is specifiek aandacht voor de consequenties van het werken in de ANW-uren en de afstemming op de thuissituatie. Ook kunnen sollicitanten een avond meedraaien tijdens een dienst. Beide partijen kunnen dan ‘proeven’ of werk en team passen.   

In 2023 willen we een recruitmentsite maken voor de huisartsenzorg binnen de gehele Zorroo regio. Dus voor de huisartsenpraktijken, de zorggroep, de huisartsenpost, ZorrooPLUS en ZoHealthy. De insteek is naast het bieden van een vacaturebank vooral om naar buiten te communiceren waarom het zo prettig werken is binnen de Zorroo regio. E.e.a. in overleg met de Taskforce. 

Behoud personeel

Daarbij is er ook volop aandacht voor het aantrekkelijk houden van het werken bij de huisartsenpost. Medewerkers die interesse hebben om zich verder te ontwikkelen wordt waar mogelijk ruimte geboden om te groeien. Ook kijken we samen met de personeelsvertegenwoordiging naar hoe we het werken op onze huisartsenpost nog prettiger kunnen maken.  

Samenwerking binnen de regio

Hoewel dat niet de bedoeling is, ontstaat er ongewild toch concurrentie binnen de eerstelijnszorg. We vissen vrijwel in dezelfde vijver als het gaat om doktersassistenten en triagisten. Het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is een landelijk actieplan om de arbeidsproblematiek aan te pakken. We geven hier binnen West-Brabant invulling aan met  andere zorggroepen, huisartsenposten en een huisartsenlaboratorium. Een van de acties in 2022 was een gezamenlijke wervingscampagne in de regionale krant en andere media om een grote doelgroep potentiële mensen te bereiken die zich willen omscholen via een BBL-opleiding tot doktersassistent. Ook vindt binnen het RAAT overleg plaats over de beschikbare stageplaatsen voor doktersassistenten binnen de regio. 

Actuele thema’s

Manifestatie Malieveld

Op vrijdag 1 juli 2022 heeft de LHV een manifestatie georganiseerd op het Malieveld om de huidige werkomstandigheden onder de aandacht te brengen en vooral de ongelofelijke meerwaarde van de huisarts nogmaals duidelijk te laten horen. Om zoveel mogelijk huisartsen en medewerkers binnen de huisartsenzorg de gelegenheid te geven om naar Den Haag te gaan, is met meerderheid van meningen binnen de HAGRO’s besloten om op een zondagdienst te draaien. Dit betekende dat op die dag de huisartsenpost geopend was, maar bemand werd door alleen huisartsen.  

Opvang vluchtelingen Oekraïne

2022 stond ook in het teken van de oorlog in Oekraïne. Vanaf het moment dat de eerste vluchtelingen zich meldden, hebben Zorroo en de huisartsen in de regio de eerste medische behoefte ingevuld en gekeken wat er op korte termijn aan zorg nodig was. Vervolgens zijn de Oekraïners opgenomen in de reguliere huisartsenzorg, ondanks bestaande werkdruk. Door een snelle en nauwe samenwerking met de gemeentes is de zorg voor de mensen uit Oekraïne nu in de volle breedte beschikbaar. 

Agressie op de werkvloer

De Huisartsenpost Oosterhout heeft ook te maken met agressie op de werkvloer. Het gaat dan vooral om het filmen en fotograferen van medewerkers of intimidatie. Er is daarom gewerkt aan het voorkomen en omgaan met agressie. Op de wachtkamerschermen van de dagpraktijken en de huisartsenpost staan onze gedragsregels vermeld. De medewerkers van de huisartsenpost hebben een training gehad van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige over agressie en veiligheid. Ook hebben ze uitleg ook gehad van de politie over stappen die genomen kunnen worden. 

Laaggeletterdheid

Mensen die laaggeletterd zijn en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen.  Zij hebben vaker chronische ziekten en psychische problemen. Daarom is het een speerpunt binnen Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout om laaggeletterdheid te herkennen en op een begrijpelijke manier te communiceren.  

In 2022 zijn we verdergegaan met het aanbieden van trainingen van Pharos aan medewerkers van de dagpraktijken en de huisartsenpost over het afstemmen van communicatie op mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Verder werd nieuw of bestaand voorlichtingsmateriaal aangepast qua taalgebruik.  

In 2023 willen we huisartsenpraktijken en de huisartsenpost een toolbox aanbieden om de organisaties ook beter in te richten op laaggeletterdheid. Ook wordt het volgen van een e-learning over laaggeletterdheid onderdeel van het onboardingsproces van alle nieuwe medewerkers. 

Campagne Brabantse huisartsenposten

Er is veel onduidelijkheid bij patiënten over de werking van de huisartsenpost. Veel mensen bellen met vragen en klachten die eigenlijk kunnen wachten tot het eerstvolgend spreekuur van hun eigen huisarts. Hierdoor ontstaan wachttijden aan de telefoon. Er lijkt hier sprake te zijn van een landelijke trend. Om te voorkomen dat echte spoedvragen te lang moeten wachten hebben de huisartsenposten in Noord-Brabant daarom de handen ineengeslagen om een communicatiecampagne voor te bereiden. De website www.wanneerbelikdehuisartsenspoedpost.nl  en een social mediacampagne met informatieve verhalen moet bij de Brabantse inwoners meer bewustzijn creëren over wanneer je de huisartsenpost belt en wanneer je beter kunt wachten tot het eerstvolgend spreekuur van je eigen huisarts. Doel van de campagne is het bijdragen aan het verlagen van de telefoondruk bij de Brabantse huisartsenposten. De campagne is in juni 2022 gelanceerd.   

Samenwerking met zorgpartners

Binnen de huisartsenzorg in Nederland hebben we te maken met een verhoogde werkdruk. Zo ook bij de Huisartsenpost Oosterhout. Daarom zijn er initiatieven gestart in de samenwerking met andere deskundigen en nieuwe zorgpartners om de zorg te verdelen. 24-uurs zorg blijft de taak van de huisarts, nu maar zeker ook in de toekomst. Het is zaak om deze zorg samen vorm te geven met alle zorgpartners binnen de eerstelijns zorg op één locatie van waaruit meerdere disciplines zullen gaan opereren in nauwe samenwerking met elkaar om zo de acute en ook minder acute zorg het hoofd te bieden in de avond, nacht en weekenden. Hiermee wordt naar verwachting ook de verhoogde werkdruk in de huisartsenzorg verlicht.  

Ook kan er door nauwere samenwerking met de thuiszorg, GGZ of VVT meer invulling gegeven kan worden aan het credo de Juiste zorg op de juiste plek. Hiermee kan er meer aangesloten worden op de situatie van de patiënt.  

Nachtvlinders

De huisartsenpost werkt sinds een aantal jaren nauw samen met de zogenaamde nachtvlinders van Thebe Thuiszorg. Deze wijkverpleegkundigen opereren vanuit de huisartsenpost, maar de werkzaamheden zijn wel gescheiden. De wijkverpleegkundigen worden aangestuurd vanuit hun eigen organisatie als het gaat om inzet. Echter er is altijd ruimte voor het ondersteunen van elkaar tijdens de nachtdienst. De samenwerking is heel intensief.  

GGZ

Door de aanwezigheid van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij de huisartsenpost is er extra deskundigheid op het GGZ-vlak. Verdere samenwerking met de GGZ in de ANW-uren blijft een punt van aandacht. Verwijzing naar de crisisdienst levert vaak discussie op en is een langdurig traject. Tot de overname door de crisisdienst is de huisarts belast met de zorg en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Het lange wachten kan belastend zijn voor de patiënt, de omgeving en de medewerkers van de post. De Huisartsenpost Oosterhout wil deze procedure graag verbeteren in nauwe samenspraak met de GGZ. Ook willen we de indicaties voor de crisisdienst en alternatieve hulp duidelijk krijgen. In 2023 willen we een enquête sturen naar huisartsen over eventuele verbeterpunten. De resultaten nemen we mee in een overleg met de crisisdienst.