Huisartsenpost Oosterhout
jaarverslag 2021

Voorwoord

Gedurende het hele jaar hebben we in meer of mindere mate te maken gehad met corona. In tegenstelling tot het jaar 2020 was het niet direct meer een crisis. Corona was meer een extra aandachtspunt dat natuurlijk wel zijn stempel heeft gedrukt op het jaar 2021.   

Zo heeft de Huisartsenpost Oosterhout net zoals andere huisartsenposten in Brabant bepaalde doelgroepen geprikt tegen het coronavirus. Het ging om mensen van kleinschalige woonvormen en mensen die in het verpleeghuis wonen, maar nog wel onder de eigen huisarts vallen in de regio. Zij kregen het Moderna vaccin toegediend in hun eigen woonomgeving. Zowel de eerste en tweede prikken zijn gezet en met heel veel enthousiasme ontvangen. Een team, bestaande uit een chauffeur, huisarts en triagist, heeft de vaccinaties gezet. Ze zijn veelal met open armen (en taart) ontvangen.  

Ondanks deze leuke ervaring was de huisartsenpost gedurende het hele jaar kwetsbaar wat betreft personele bezetting. We waren continu alert op het voorkomen van een eventuele besmetting van triagisten, chauffeurs en huisartsen. Ook door het opvolgen van de betreffende coronamaatregelen is het gelukt om de besmettingen goed op te vangen. Dit heeft wel heel veel extra capaciteit gekost en een behoorlijk beslag gelegd op de medewerkers van de huisartsenpost. De zomer gaf even verlichting. We hebben er alles aan gedaan om iedereen te laten genieten van een welverdiende zomervakantie.   

Corona heeft duidelijk de kwetsbaarheid van de huisartsenpost naar boven gebracht. Namelijk het personeelstekort op het gebied van triagisten. Ondanks de continue zoektocht en werving van nieuwe triagisten, is het heel erg lastig om de benodigde personeelsformatie ingevuld te krijgen. De verwachting is dat dit ook in 2022 niet zal veranderen. Dat is een uitdaging die we met zijn allen moeten aangaan om de te leveren spoedzorg kwalitatief op peil te houden en onze eigen medewerkers gezond.   

Daan Kerklaan 
Maud Voermans

Directie

Organisatie

24-uurs huisartsenzorg

De Huisartsenpost Oosterhout verzorgt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken. Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Hiermee is 24-uurs huisartsenzorg ondergebracht bij één huisartsenorganisatie. Dit is voor de toekomst een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkelingen van de zorg in de regio. De zorg wordt steeds complexer en vraagt 24-uurs borging vanuit de huisarts en andere disciplines. Om deze zorg op een goede manier te stroomlijnen is het essentieel dat er een goede overgang wordt georganiseerd van de situatie overdag naar de avond-, nacht- en weekenddienst. Dit kan alleen als de belangen van de organisaties hetzelfde zijn. In het geval van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout is dat zo. 

Het stroomlijnen van 24-uurs huisartsenzorg in de regio Oosterhout wordt mede mogelijk gemaakt door de integratie van het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. Deze drie systemen zitten op hetzelfde cluster waardoor er gewerkt kan worden met één patiënten index en één up-to-date dossier, zowel medisch inhoudelijk als het medicatiedossier. Dit draagt enorm bij aan patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid van zorg en efficiënte werken. 

Werkgebied

De Huisartsenpost Oosterhout beslaat dezelfde regio als Zorroo. Onder de regio vallen de volgende (deel) gemeenten: Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ’s Gravenmoer, Terheijden en Wagenberg.  

Patiënten

In het werkgebied levert de huisartsenpost spoedeisende huisartsenzorg aan ruim 155.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook levert de huisartsenpost zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven, zoals vakantiegangers en seizoenwerkers.

Organisatiestructuur

In 2021 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit: 

De Huisartsenpost Oosterhout (Zorroo Huisartsenpost B.V.) was in 2021 als volgt georganiseerd: 

Bestuur en directie

Het bestuur en directie van Zorroo zijn tevens ook bestuur en directie van de Huisartsenpost Oosterhout Bijna dagelijks vindt er overleg plaats tussen directie, teamleider en medewerker HR en Kwaliteit. Eenmaal per week is er overleg tussen bestuur en directie en worden beleid, initiatieven en de voortgang besproken. De directie heeft eens in de 6 weken een overleg met het volledige team van triagisten en heeft tevens contact met de triagisten gedurende diensten. Als laatste wordt de bereikbaarheidsdienst van het management door de directie ingevuld. In de vakantieperiodes wordt deze in de weekenden waargenomen door een bestuurslid en gedurende de werkweek door de teamleider. 

Expertgroep

De expertgroep van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit 8 personen, waarvan 5 huisartsen, de directeur, een triagist en de teamleider. In deze groep zijn kwaliteit van zorg, beleidszaken, protocollen, samenwerking met ketenpartners, personeelszaken en de dagelijkse gang van zaken belangrijke pijlers. In 2021 is de expertgroep structureel bij elkaar gekomen. 

Kaderhuisarts Spoedzorg

Per 1 juni 2020 is een kaderhuisarts spoedzorg gestart bij de Huisartsenpost Oosterhout.  De volgende zaken vallen onder kaderhuisarts Spoedzorg: protocollen, scholingskalender en scholingen geven, organisatie zorg, klachten en VIM, advisering en crisisorganisatie. 

Klachtencommissie

Het geheel van monitoren en borgen van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is structureel neergezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Het tijdig en professioneel oppakken en behandelen van klachten is essentieel voor het verder verbeteren van de zorg die we leveren en voor de patiënt een belangrijk instituut als het gaat om gehoord te worden. Er zijn vijf huisartsen onderdeel van de klachtencommissie en daarmee doorlopend belast met het behandelen van de binnengekomen klachten. Elk jaar komen zij structureel twee keer bij elkaar. Het geheel van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is geautomatiseerd zodat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd, ook het traject van behandelen. Hiervoor wordt het systeem Corpio gebruikt.  

Auditcommissie

De auditcommissie van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit 4 gecertificeerde huisartsen en 3 in opleiding. Met deze commissie is het afnemen van audits een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost. De auditoren beluisteren en beoordelen tweemaal per jaar de gesprekken van de triagisten. Elke triagist heeft steeds dezelfde auditor. Voor de beoordeling van het gesprek wordt de Kernset (Ineen) als uitgangspunt gebruikt. Er vindt direct terugkoppeling plaats en tevens worden ook meteen eventuele handreikingen gegeven om bepaalde onderdelen van het gesprek te verbeteren. De corona situatie heeft ertoe geleid dat er in 2021 alleen in het najaar audits zijn uitgevoerd.  

Personeelsvertegenwoordiging

Een groep betrokken medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout heeft in 2020 zitting genomen in de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Een PVT behartigt de belangen van het personeel in de onderneming met 10 tot 50 werknemers. Periodiek is er overleg met de directie over de gang van zaken, innovaties en personeelsaangelegenheden. In 2021 is er aandacht geweest voor o.a. de vergoeding van B-diensten, maar ook andere personele aangelegenheden, zoals regelgeving rondom corona of zaken rondom de werkplek. 

Preventiemedewerker

In 2020 is er een gecertificeerde preventiemedewerker aangesteld om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Voor het maken van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebruikt gemaakt van de branche RI&E. Deze wordt getoetst in het eerste kwartaal van 2021. Doel is om de RI&E actueel te houden en aan te passen bij grotere interne veranderingen. Minimaal wordt de RI&E sowieso elke vijf jaar goed tegen het licht gehouden. Verder heeft de preventiemedewerker een signaalfunctie bij het oppakken van het uitvoeren van de maatregelen. In 2021 is er een vacature ontstaan voor de functie van preventiemedewerker. Deze is nog niet ingevuld. 

Vertrouwenspersoon

Er is binnen de huisartsenpost en Zorroo is in 2020 een vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers kunnen bij deze persoon terecht voor ongewenste omgangsvormen en psychosociale arbeidsbelasting. 

Huisartsen en team 

Doordat de huisartsen eigenaar zijn van zowel de Huisartsenpost Oosterhout als Zorroo is de betrokkenheid gegarandeerd. De hoge betrokkenheid van de huisartsen komt duidelijk naar voren uit het aantal diensten dat verkocht wordt. Dat is bij de Huisartsenpost Oosterhout minder dan het landelijke gemiddelde. Het merendeel van de diensten wordt nog door eigen huisartsen gedaan. Dit is een goed teken en iets dat we zoveel mogelijk willen behouden. 

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit huisartsen uit de regio, triagisten, baliemedewerkers, medisch ondersteuners, een teamleidster, een administratief en een financieel medewerker, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een medewerker HR & Kwaliteit en chauffeurs van Broeder De Vries. 

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige wordt ingezet voor geestelijke problematiek en verward gedrag. Deze is beschikbaar voor patiënten die op de crisisdienstlijst staan en voor consultatievragen on-the-job van huisartsen en triagisten.  Dit zorgt dat er veel minder beroep wordt gedaan  op de crisisdienst en dat de druk op de huisartsenpost wordt verminderd.  

Financiële cijfers

Er is in 2021 na belasting een positief resultaat van € 144.536,00 gerealiseerd. 

 

Missie en visie

De missie van de Huisartsenpost Oosterhout heeft betrekking op de functie die de huisartsenpost heeft binnen de zorg in het algemeen en binnen de 24-uurs huisartsenzorg in het bijzonder. De visie gaat over wat er bereikt moet worden en op welke manier er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de missie. 

Onze missie is gebaseerd op de volgende vier pijlers: 

 1. Het organiseren en beschikbaar stellen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren). 
 2. Bijdragen aan de continuïteit van patiëntenzorg, oftewel de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg; van overdag naar ANW en van ANW weer naar overdag. 
 3. Het monitoren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van (acute) huisartsgeneeskundige zorg. 
 4. Het leveren van de acute huisartsgeneeskunde conform de geldende richtlijnen en standaarden (NHG en InEen), afgestemd op de regionale situatie middels afspraken in de vorm van een RTA met de andere zorgverleners en instanties, zoals de meldkamer, ziekenhuis, SEH, VVT en GGZ. 

 Voortvloeiend uit deze pijlers is onderstaand de missie geformuleerd. 

Missie

Uitgaande van 24-uurs huisartsenzorg worden de huisartsen ondersteund in de continuïteit van de patiëntenzorg. De huisartsen zijn eigenaar van de huisartsenpost, waarmee de directe betrokkenheid maximaal is en waarmee de verantwoordelijkheid van zorg en kwaliteit bij één organisatie en eigenaar ligt. In de avond, nacht en weekend en op feestdagen is de Huisartsenpost Oosterhout een toegankelijk en betrouwbaar loket bij het verzoek om acute zorg. Het team, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staat ervoor in dat de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt aangeboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de medewerkers en huisartsen van de huisartsenpost. Door continu te investeren in deskundigheid van het team en de kwaliteit op al zijn facetten te monitoren en te borgen, kan er voldaan worden aan de eisen en veiligheid van de (acute) huisartsgeneeskundige zorg. 

Visie

Deze missie wordt waargemaakt door vanuit een brede visie naar de gezondheidszorg te kijken. Niets staat op zichzelf, ondanks het feit dat er spoedeisende huisartsgeneeskunde zorg wordt geleverd. De patiënt staat binnen deze zorg centraal. 

De samenleving wil als noodzakelijk alternatief voor het beroep op de eigen huisarts een huisartsenpost in de nabije omgeving die goed bereikbaar en toegankelijk is, waar men kan rekenen op een correcte persoonlijke bejegening en goede zorg én waarbij een goede afstemming met huisartsenzorg overdag plaats vindt. 

Huisartsenzorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenpost in de ANW-uren. Continuïteit van zorg is van groot belang. Vanuit deze optiek is in de zorgketen een centrale rol weggelegd voor de huisarts. De huisarts heeft een sterk regisserende rol aan de poort van de gezondheidszorg. Deze poortwachtersrol – ook in ANW-uren – is een wezenlijk onderdeel van de functie van de huisarts. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de eerste lijn thuishoort, ook in de eerste lijn moet blijven. Vanuit deze rol, positie en verantwoordelijkheid wil de Huisartsenpost Oosterhout in de (acute) zorg in ANW-uren graag samenwerken met andere zorgaanbieders in de acute zorgketen en eerstelijnszorg. Kernpunt bij samenwerking is en blijft het waarborgen en waar nodig verbeteren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. 

Vanuit de ‘7×24’ uur verantwoordelijkheid van de huisarts is een goede afstemming tussen ANW- en dagzorg gewenst en noodzakelijk. Onderdeel hiervan is het nog meer optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg overdag. 

Kwaliteit

Het leveren en waarborgen van kwaliteit van zorg blijft voor zowel de huisarts, de Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo het belangrijkste uitgangspunt.  

Kwaliteit wordt ook vanuit de branchevereniging InEen uitgedragen. Er zijn normen opgesteld als het gaat om de indicatoren die gelden voor huisartsenposten. 

 Voor het kunnen monitoren van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van managementinformatiesystemen, zoals het managementinformatiesystemen van Hapicom en van de telefooncentrale. Er bestaat ‘near real-time’ inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden. 

In 2021 heeft Huisartsenpost Oosterhout weer deelgenomen aan de landelijke benchmark via Ineen. Samen met de cijfers over de voorgaande jaren geven die een beeld van de positie ten opzichte van vergelijkbare huisartsenposten.

De resultaten zijn besproken in de expertgroep. Uitgaande van de bovenstaande normen en prestaties zal er specifiek gekeken worden naar de niet-spoedoproepen. Hier wordt lager dan de norm gescoord en dat is niet wenselijk. Aan de hand van de managementinformatie zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden, dat mede door de grote vraag van patiënten en het feit dat er geen uitbreiding kan plaatsvinden van uren van triagisten, simpelweg omdat ze er niet zijn, het verbeteren van deze indicator heel erg lastig zal zijn. De vraag is dan ook of deze indicator in deze tijd van enorme arbeidskrapte nog wel relevant is. Het binnen de norm opnemen van de spoedlijn blijft natuurlijk wel heel relevant. 

Beleidsplan 2022-2024

In 2021 is er een beleidsplan 2022-2024 opgesteld met o.a. de visie van de huisartsenpost op de acute huisartsenzorg en de rol van de huisarts hierin.  

NPA-certificering

De Huisartsenpost Oosterhout is NPA-gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat de huisartsenpost over de volle breedte van de organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat wij continu blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

In 2020 waren er de volgende opmerkingen:

 • Toevoegen doelen voor korte en lange termijn aan het jaarverslag
 • Ontwikkelen beleidsplan komende jaren
 • Actueel houden van de protocollen
 • Analyseren VIM-meldingen en conclusies in jaarverslag
 • Aanpassen tekst over privacy en gegevensbeheer op website
 • Triage niet volgens NTS-systeem, maar volgens NHG-triagewijzer
 • Patiënttevredenheidsonderzoek nog niet afgerond

Bovenstaande punten zijn in 2021 in behandeling genomen en grotendeels afgerond.

De NPA controle-audit zal opnieuw plaatsvinden in januari 2022. Deze keer volledig online wegens corona. Dan zullen bovenstaande punten opnieuw beoordeeld worden.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Elke huisartsenpost in Nederland dient eens in de drie jaren een patiënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De ervaring van patiënten is heel belangrijk om te leren hoe een huisartsenpost de zorg verder kan optimaliseren en verbeteren. Dit onderzoek is ook een verplicht onderdeel bij de NPA-certificering.

In 2020 zijn we gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek bestond uit twee patiënten enquêtes: een enquête bij bezoek aan de huisartsenpost en bij een consult thuis en een enquête bij een telefoongesprek met de huisartsenpost. Voor betrouwbare onderzoeksresultaten waren voor beide vragenlijsten 200 reacties nodig. Dat aantal hebben we in 2021 bereikt.

Het onderzoek heeft in juni 2021 de volgende rapportcijfers opgeleverd:

Telefonische consulten

 • Rapportcijfer assistent of huisarts aan de telefoon 8,2

Consulten en visites

 • Rapportcijfer voor de assistent aan de telefoon 8,4
 • Rapportcijfer voor de zorgverlener 8,3

De rapporten zijn door de kaderhuisarts spoedzorg en de Expertgroep beoordeeld voor mogelijke verbeteracties.

Triage en gespreksmodel

De Huisartsenpost Oosterhout maakt als één van de weinige huisartsenposten in Nederland geen gebruik van het digitale NTS. De gedachte hierachter is dat de huisartsen vinden dat de triagisten ruimte moeten hebben om zelf een oordeel te vormen over hetgeen de patiënt aangeeft. Daarom maakt de huisartsenpost gebruik van de digitale NHG-triagewijzer die wordt gehanteerd binnen het eigen gespreksmodel. Dit gespreksmodel wordt naast het uitvoeren van de audits ook elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Ook het meekijkconsult is een structureel onderdeel van de triage bij relevante klachten en opgenomen in het gespreksmodel. Doel hiervan is zorgen voor een vermindering van de werkdruk en voor lagere kosten voor zowel patiënt als maatschappij.

Het meekijkconsult is een manier van laagdrempelige zorg aanbieden via beeldbellen. Zo kan de medewerker van de huisartsenpost de patiënt en zijn of haar klachten zien en beoordelen. Omgekeerd ziet de patiënt de medewerker van de huisartsenpost niet. Eventueel kan er een foto gemaakt worden voor nader overleg met de dienstdoende huisarts. De privacy wordt gegarandeerd door de veilige, eenmalige verbinding.

Uit een onderzoek door het Radboud UMC in 2020 bleek dat de videotriage zowel door patiënt als triagist als positief wordt ervaren. Ook lijkt het ervoor te zorgen dat er meer hulpvragen telefonisch worden afgerond en er minder consulten op de huisartsenpost nodig zijn. Zeker in tijden van de coronacrisis werd dit als prettig ervaren.

Erkend leerbedrijf

De Huisartsenpost Oosterhout is een erkend leerbedrijf. Omdat wij het opleiden van nieuwe doktersassistenten belangrijk vinden, bieden wij leerlingen van de opleidingen een stageplek aan. De insteek is het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio. Door op een goede wijze stageplekken te coördineren, wordt geprobeerd de aanwas van nieuwe doktersassistenten in de regio te verhogen.

Scholing

Wat betreft de opleidingen van medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout:

 • Hercertificering triagisten: 2
 • Scholingstraject SOH: 1
 • Triagisten in opleiding: 2

Het vaste scholingsaanbod wordt opgenomen in de jaarlijkse scholingskalender. De aangeboden scholing is veelal online gegeven. Het aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Fysieke trainingen door (kader)huisartsen of externe deskundigen over relevante en actuele onderwerpen. Accreditatie via Kabiz.
 • Nascholingsprogramma’s via AccreDidact bestaande uit e-learnings die triagisten zelfstandig en op een voor hun geschikt moment inplannen
 • Jaarlijkse opfriscursus reanimatie
 • BOS-scholing (scholing medisch-technisch handelen)

Door de coronacrisis is er in 2021 minder scholing aangeboden. De aangeboden scholing is veelal online gegeven.

Het streven is dat scholingen gegeven worden door huisartsen die zijn verbonden aan de Huisartsenpost Oosterhout. Verder worden bij het scholingsaanbod zoveel mogelijk doktersassistenten uit de gehele regio betrokken.

Naast een scholingskalender voor triagisten zou er ook een scholingskalender moeten komen voor de deelnemende huisartsen en waarnemers. De kaderhuisarts spoedeisende zorg speelt hierin een voortrekkende rol.

 

Personeel

Arbeidsmarkproblematiek

Duidelijk merkbaar is het toenemende tekort aan medewerkers in de zorg. Dat geldt voor de zorg in het algemeen en dus ook voor de huisartsenpost. Het invullen van vacatures wordt steeds lastiger. Er wordt hard getrokken aan zorgmedewerkers die vaak meerdere banen hebben en daardoor minder flexibel zijn. Dat zorgt voor meer werkdruk binnen de huisartsenpost, naast de coronacrisis die hier ook aan bijdraagt.  

Zorroo is in 2018 gestart met het serieus aanpakken van de arbeidsproblematiek. Daarbij ligt voor de Huisartsenpost Oosterhout de focus op het werven van nieuwe triagisten (in opleiding) en medisch ondersteuners zodat er steeds voldoende personele capaciteit aanwezig is. Bij de werving worden vacatures uitgezet via de eigen website en social mediakanalen LinkedIn en Facebook. Verder wordt ook gebruik gemaakt van externe vacaturesites. In de selectieprocedure is specifiek aandacht voor de consequenties van het werken in de ANW-uren en de afstemming op de thuissituatie. Ook kunnen sollicitanten een avond meedraaien tijdens een dienst. Beide partijen kunnen dan ‘proeven’ of werk en team passen.  

Daarbij is er ook volop aandacht voor het aantrekkelijk houden van het werken bij de huisartsenpost. Medewerkers die interesse hebben om zich verder te ontwikkelen wordt waar mogelijk ruimte geboden om te groeien, maar ook door samen met de personeelsvertegenwoordiging te kijken hoe we het werken op een huisartsenpost nog prettiger kunnen maken en daarmee nog aantrekkelijker. Hoewel dat niet de bedoeling is, ontstaat er ongewild toch concurrentie tussen de huisartsenposten in de regio. We vissen vrijwel in dezelfde vijver als het gaat om triagisten. We daarom ook gemeend om hierin met elkaar samen te werken en te zorgen dat we het goed organiseren voor de regio. De regio betreft heel West-Brabant en het samenwerkingsverband bestaat niet alleen uit huisartsenposten, maar ook een huisartsenlaboratorium en een afvaardiging van de huisartsenpraktijk. Onder leiding van een projectleider wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijk regio als het gaat om zorgpersoneel.  

In samenwerking met de opleidingen voor doktersassistenten wordt aan eerstejaars studenten de mogelijkheid geboden om middels een snuffelstage kennis te kunnen maken met het werk op de Huisartsenpost Oosterhout. Helaas is dit door het coronavirus in 2021 niet gelukt. Doel is om deze snuffelstages opnieuw aan te bieden in 2022. 

Ook de dagpraktijken kampen met dezelfde arbeidsprobleem. Dat heeft direct effect op de NAW-diensten van de huisartsenpost. Namelijk een toename van het aantal consulten, dan wel een tekort aan huisartsen. Kortom, het aantrekkelijk maken van de regio voor beginnende huisartsen is een nieuw tak van sport en een goed draaiende huisartsenpost is daar een belangrijk onderdeel in. 

ICT en automatisering

Binnen de Huisartsenpost Oosterhout wordt gebruik gemaakt van de volgende systemen:

 • Informatiesysteem Hapicom
 • Managemantsysteem Corpio
 • Meekijkconsult WeSeeDo
 • Plan- en roostersoftware InterShift
 • Telefonie AT Advitronics Telecom

Het gebruik van data is binnen Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout nog steeds een belangrijke speerpunt. Er zijn pogingen gedaan om zaken samen te brengen en zo een nog duidelijker beeld te krijgen van de patientjourney, echter door vertraging in de ontwikkelingen van het datamanagementsysteem en andere prioritering, zijn we er nog niet in geslaagd om hier verregaande stappen in te maken. Wel is het gelukt in 2021 om data ‘near realtime’ te verwerken. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde voor het verder integreren van de data van verschillende systemen.

 

Communicatie en voorlichting

Intern communicatieplatform

In 2021 is Zorroo gestart met het intern communicatieplatform TORNADO. Via een website/app wordt nieuws vanuit Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout gecommuniceerd naar huisartsenpraktijken en medewerkers van de huisartsenpost. Ook kunnen deze doelgroepen zich middels dit communicatieplatform aanmelden voor scholingen en andere events en kan men een kennisbank met documentatie raadplegen. 

 Verdere communicatiemiddelen: 

 • Website Huisartsenpost Oosterhout als onderdeel van de website van Zorroo 
 • Wachtkamerschermen 
 • Social media (LinkedIn en Facebook) 

Samenwerking met zorgpartners

Binnen de huisartsenzorg in Nederland hebben we te maken met een verhoogde werkdruk. Zo ook bij de Huisartsenpost Oosterhout. Daarom zijn er initiatieven gestart in de samenwerking met andere deskundigen en nieuwe zorgpartners om de zorg te verdelen. 24-uurs zorg blijft de taak van de huisarts, nu maar zeker ook in de toekomst. Het is zaak om deze zorg samen vorm te geven met alle zorgpartners binnen de eerstelijns zorg op één locatie van waaruit meerdere disciplines zullen gaan opereren in nauwe samenwerking met elkaar om zo de acute en ook minder acute zorg het hoofd te bieden in de avond, nacht en weekenden. Hiermee wordt naar verwachting ook de verhoogde werkdruk in de huisartsenzorg verlicht. 

Ook kan er door nauwere samenwerking met de thuiszorg, GGZ of VVT meer invulling gegeven kan worden aan het credo de Juiste zorg op de juiste plek. Hiermee kan er meer aangesloten worden op de situatie van de patiënt. 

Thebe Thuiszorg

In het kader van het beteugelen van de drukte en het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek met de juiste deskundigen, heeft de Huisartsenpost Oosterhout samen met de Thebe Thuiszorg, het doel om op zaterdag een wijkverpleegkundige in te zetten voor die hulpvragen die betrekking hebben op de kwetsbare ouderen. Dit kan variëren van het geven van adviezen aan de huisarts en triagist tot het te woord staan van patiënten/cliënten en/of het uitvoeren van huisbezoeken. 

Hiermee creëren we niet alleen een nauwere samenwerking met partijen die actief zijn binnen de ANW-uren. Maar ook kan door de inzet van deze specifieke deskundigheid de huisarts ontlast worden. 

In eerste instantie zal er alleen op zaterdag overdag een wijkverpleegkundige op de huisartsenpost aanwezig zijn. Mogelijk dat dit later nog verder uitgebreid zou kunnen worden. In 2020 hebben een aantal wijkverpleegkundigen op de huisartsenpost meegelopen om een indruk te krijgen van hoe het werkt op een huisartsenpost. In januari 2021 is er een start gemaakt met een drietal wijkverpleegkundigen.  

Mede door het gebrek aan beschikbare wijkverpleegkundigen, maar ook het aanbod van kwetsbare ouderen tijdens de dienst, hebben er toe geleid dat deze pilot gestopt is en ook niet verder ontwikkeld zal worden.  

De huisartsenpost werkt nog steeds nauw samen met de zogenaamde nachtvlinders van Thebe Thuiszorg. Deze wijkverpleegkundigen opereren vanuit de huisartsenpost, maar de werkzaamheden zijn nog wel gescheiden. De wijkverpleegkundigen worden aangestuurd vanuit hun eigen organisatie als het gaat om inzet, echter er is altijd ruimte voor het ondersteunen van elkaar tijdens de nachtdienst.  

Specialist ouderengeneeskunde

Naast uitbreiding op GGZ-gebied, is het ook noodzakelijk dat er een nauwere samenwerking komt op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Op dit moment wordt er al nauwer samenwerkt met de thuiszorg, echter daar mist de specialist ouderengeneeskunde nog. Er is een regionaal initiatief gestart, waaraan de Huisartsenpost Oosterhout deelneemt. Dat moet leiden tot een nieuwe opzet van de spoedzorg voor de kwetsbare ouderen in de avond, nacht- en weekenduren. Dit project is geïnitieerd vanuit het regio-orgaan Transmurale Zorg en wordt door de belanghebbende partijen verder uitgewerkt, zijnde de huisartsenposten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. In 2020 is het project gestart en in 2021 verder voortgezet, echter door corona en het verleggen daardoor van de prioriteiten, is ook dit project vroegtijdig stopgezet. 

GGZ

Zoals reeds beschreven is er een extra deskundigheid ingezet op het GGZ-vlak, middels een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Mede door deze inzet kan er adequaat worden ingespeeld op de situatie en kan de doorgeleiding naar de 2e lijns GGZ beter worden beoordeeld en onderbouwd. Neemt niet weg dat de samenwerking met de GGZ in de ANW-uren nogal verder uitgebreid kan gaan worden. Met name de crisisopvang vraagt veel aandacht en levert vaak discussie op in het geval de huisarts iemand wil verwijzen. Het vraagt een beoordeling van de huisarts om somatische klachten uit te sluiten, vervolgens een beoordeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en pas daarna kan iemand daadwerkelijk worden opgevangen bij de crisisdienst. Deze trajecten duren vrij lang en overlappen vaak meerdere diensten. Tot de opname is de huisarts belast met de zorg en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Tevens is het lange wachten ook belastend voor de omgeving van de patiënt, evenals voor de medewerkers van de post. De Huisartsenpost Oosterhout wil deze procedure graag verbeteren in nauwe samenspraak met de GGZ. 

Brabantse huisartsenposten

Er is veel onduidelijkheid bij patiënten over de werking van de huisartsenpost. Bellen veel mensen met vragen en klachten die eigenlijk kunnen wachten tot het eerstvolgend spreekuur van hun eigen huisarts. Hierdoor ontstaan wachttijden aan de telefoon. Er lijkt hier sprake te zijn van een landelijke trend. Om te voorkomen dat echte spoedvragen te lang moeten wachten hebben de huisartsenposten in Noord-Brabant in 2021 de handen ineengeslagen om een communicatiecampagne voor te bereiden. De website www.wanneerbelikdehuisartsenspoedpost.nl  en een social mediacampagne met informatieve verhalen moet bij de Brabantse inwoners meer bewustzijn creëren over wanneer je de huisartsenpost belt en wanneer je beter kunt wachten tot het eerstvolgend spreekuur van je eigen huisarts. Doel van de campagne is het bijdragen aan het verlagen van de telefoondruk bij de Brabantse huisartsenposten. Het is de bedoeling dat de campagne in 2022 start.  

Samenwerkingsverbanden voor nieuwkomers en laaggeletterden

Onduidelijkheid over de werking van de huisartsenpost is groter bij nieuwkomers en laaggeletterden. Hierdoor kan er meer onterecht gebruik gemaakt worden van de huisartsenpost. Een meertalige folder en poster (Nederlands, Turks, Arabisch en Engels) voor patiënten over de werkwijze van de huisartsenpost was een eerste initiatief om bij te dragen aan meer duidelijkheid. 

Verder is er een samenwerkingsverband met meerdere zorgpartners om gezamenlijk te werken aan meer duidelijkheid voor nieuwkomers in Oosterhout over de gezondheidszorg. Deze zorgpartners zijn Animo Oosterhout, Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, Gemeente Oosterhout, Theek 5, Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Initiatieven zijn het bijdragen aan verbeteren van bestaande voorlichting en het organiseren van informatiebijeenkomsten in bijvoorbeeld moskeeën. In verband met het coronavirus hebben er in 2021 geen voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden.  

In 2020 hebben Zorroo, de Huisartsenpost Oosterhout en ZoHealthy het taalconvenant getekend waarmee we hebben aangegeven te gaan samenwerken met verschillende organisaties in Oosterhout om laaggeletterdheid tegen te gaan. Zo willen we bestaand voorlichtingsmateriaal aanpassen qua taalgebruik en medewerkers van de dagpraktijken en huisartsenpost trainingen van Pharos aanbieden over het afstemmen van communicatie op mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.