Huisartsenpost Oosterhout
jaarverslag 2020

Voorwoord

Voor de Huisartsenpost Oosterhout was 2020 enerzijds een jaar zoals andere jaren. Tenminste als er puur gekeken wordt naar hetgeen er geleverd moest worden, namelijk spoedeisende huisartsgeneeskunde in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten konden wederom een beroep doen op deze zorg.

Anderzijds was het jaar 2020 heel uitzonderlijk. Dezelfde zorg moest geleverd worden onder andere omstandigheden, namelijk een pandemie. Het was een situatie die onbekend was, niet alleen voor de huisartsenpost en de medewerkers, maar eigenlijk voor iedereen. Vooraf was niet te voorspellen wat de gevolgen van het coronavirus zouden zijn voor de spoedeisende huisartsenzorg.

Het is begonnen met het vervangen van de banken in de wachtkamer door stoelen. Al snel daarna volgden andere zaken, zoals een apart hoestspreekuur, nieuwe richtlijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen en een groot risico op besmetting bij de huisarts en medewerkers van de huisartsenpost. Zo moest alles ontsmet worden na elk bezoek, ook de werkplekken. Werkelijk liters ontsmettingsmiddel zijn erdoorheen gegaan. Dat had ook zijn uitwerking op de aanwezige apparatuur, zoals telefoons en beeldschermen. Ook voor de patiënten veranderde er veel, zoals het dragen van een mondkapje en zonder begeleiding naar binnengaan bij de post, tenzij het niet anders kon.

Alles was afgestemd op corona, van maart 2020 tot het einde van het jaar. Gevolgen van alle maatregelen en nieuwe werkwijzen waren een lager aantal consulten dan voorgaande jaren en het uitblijven van een griepepidemie, wat vaak ook de nodige extra druk oplevert bij de huisartsenpost. Dus ook hier geldt dat elk nadeel wel weer zijn voordeel heeft.

Wat wederom duidelijk is geworden, is de enorme flexibiliteit die getoond is door de zorg in het algemeen en door de medewerkers en huisartsen van de Huisartsenpost Oosterhout in het bijzonder. Zonder enige aarzeling en met grote betrokkenheid is er hard gewerkt om zo goed mogelijk invulling te geven aan de steeds veranderende regels en om de aangeboden zorg op hetzelfde kwaliteitsniveau te houden. Als er extra inspanningen geleverd moesten worden omdat er uitval was door ziekte of te hoge werkdruk, dan werd dat direct opgepakt. Kortom, de Huisartsenpost Oosterhout heeft in 2020 laten zien in staat te zijn om een pandemie op te vangen en zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Daar zijn we trots op.

Met vriendelijke groet,

Daan Kerklaan
Directeur Huisartsenpost Oosterhout

Organisatie

24-uurs huisartsenzorg

Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Hiermee is 24-uurs huisartsenzorg onder gebracht bij één huisartsenorganisatie. Dit is voor de toekomst een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkelingen van de zorg in de regio. De zorg wordt steeds complexer en vraagt 24-uurs borging vanuit de huisarts en andere disciplines. Met name de kwetsbare ouderen, maar ook de patiënten met ernstig geestelijke problematiek, worden binnen de eerste lijn regulier behandeld en zullen derhalve ook een beroep doen op de huisartsenpost. Om deze zorg op een goede manier te stroomlijnen is het essentieel dat er een goede overgang wordt georganiseerd van de situatie overdag naar de avond-, nacht- en weekenddienst. Dit kan alleen als de belangen van de organisaties hetzelfde zijn. In het geval van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout is dat zo.

Doordat de huisartsen eigenaar zijn van zowel de Huisartsenpost Oosterhout als Zorroo is de betrokkenheid gegarandeerd. De hoge betrokkenheid van de huisartsen kan gehaald worden uit het feit dat het aantal diensten dat verkocht wordt op de Huisartsenpost Oosterhout minder is dan het landelijke gemiddelde. Het merendeel van de diensten wordt nog door eigen huisartsen gedaan. Dit is een goed teken en iets dat we zoveel mogelijk willen behouden.

Werkgebied

De Huisartsenpost Oosterhout beslaat dezelfde regio als Zorroo. Onder de regio vallen de volgende (deel) gemeenten: Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ’s Gravenmoer, Terheijden en Wagenberg. In dit verzorgingsgebied levert de huisartsenpost spoedeisende huisartsenzorg aan ruim 145.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook levert de huisartsenpost zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven, zoals vakantiegangers en seizoenwerkers.

Populatie/doelgroep

De huisartsenpost is primair ingericht op de mensen die in het adherentiegebied in de avond, nacht- en weekenddagen spoedeisende, dan wel acute vragen of huisartsenzorg nodig hebben. Duidelijk gesteld moet worden dat in het geval van zorg het alleen huisartsenzorg betreft. Neemt niet weg dat door nauwere samenwerking met de thuiszorg, GGZ of VVT er meer invulling gegeven kan worden aan het credo de Juiste zorg op de juiste plek. Hiermee kan er meer aangesloten worden op de situatie van de patiënt.  Mede door de vergijzing en de toename van het aantal mensen met psychische problematiek, dan wel verwardheid, is er specifieke kennis toegevoegd aan de huisartsenpost, zodat we beter in kunnen spelen op de semi-, dan wel acute vragen van de mensen in de regio als het gaat over geestelijke problematiek en kwetsbare ouderen.

Organisatiestructuur

In 2018 is de Huisartsenpost Oosterhout als aparte B.V. ingericht, mede op verzoek van de zorgverzekeraars. Omdat het een aparte financiering betreft, die strikt gecontroleerd wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars, is het bedrijfsmatig gezien voor de hand liggend dat de huisartsenpost in een eigen B.V. is ondergebracht.

In 2020 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit:

De Huisartsenpost Oosterhout (Zorroo Huisartsenpost B.V.) was in 2020 als volgt georganiseerd:

Bestuur en directie

Het bestuur en directie van Zorroo zijn tevens ook bestuur en directie van de Huisartsenpost Oosterhout. Een andere bestuurlijke structuur werd bij de overname in 2017 niet als noodzakelijk gezien. De directie heeft vanuit het verleden al veel ervaring met huisartsenposten en dit vraagt derhalve geen extra capaciteit en competenties. Bijna dagelijks vindt er overleg plaats tussen directie, teamleider en medewerker HR en Kwaliteit. Eenmaal per week is er overleg tussen bestuur en directie en worden beleid, initiatieven en de voortgang besproken. De directie heeft eens in de 6 weken een overleg met het volledige team van triagisten en heeft tevens contact met de triagisten gedurende diensten. Als laatste wordt de bereikbaarheidsdienst van het management door de directie ingevuld. In de vakantieperiodes wordt deze in de weekenden waargenomen door een bestuurslid en gedurende de werkweek door de teamleider.

Expertgroep

In 2017 is de expertgroep Huisartsenpost Oosterhout samengesteld. Deze groep bestaat uit 8 personen, waarvan 5 huisartsen, de directeur, een triagist en de teamleider. In deze groep zijn kwaliteit van zorg, beleidszaken, protocollen, samenwerking met ketenpartners, personeelszaken en de dagelijkse gang van zaken belangrijke pijlers. In 2020 is de expertgroep structureel bij elkaar gekomen.

Kaderhuisarts Spoedzorg

Per 1 juni 2020 is een kaderhuisarts spoedzorg gestart bij de Huisartsenpost Oosterhout. De kaderhuisarts zal in eerste instantie een dagdeel werken voor de huisartsenpost. De volgende zaken zullen gaan vallen onder kaderhuisarts Spoedzorg:

 • Beheer van de protocollen en het doorvoeren van aanpassingen.
 • Opzetten van de scholingskalender voor triagisten en huisartsen en het geven van scholingen aan de triagisten.
 • Adequaat inrichten van de huisartsenpost op basis van de laatste ontwikkelingen en ervaringen.
 • Leveren van een bijdrage aan eventuele klachten en de VIM.
 • Intensief onderhouden van contacten met haar collega-kaderhuisartsen.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de directie, expertgroep en de teamleidster.
 • Onderdeel zijn van de crisisorganisatie.
Klachtencommissie

Het geheel van monitoren en borgen van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is in structureel neergezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Het tijdig en professioneel oppakken en behandelen van klachten is essentieel voor het verder verbeteren van de zorg die we leveren en voor de patiënt een belangrijk instituut als het gaat om gehoord te worden. Er zijn vier huisartsen onderdeel van de klachtencommissie en daarmee belast met het behandelen van de binnengekomen klachten. Het geheel van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is geautomatiseerd zodat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd, ook het traject van behandelen. Hiervoor wordt het systeem Corpio gebruikt. In 2020 zijn twee nieuwe huisartsen geworven voor de klachtencommissie door het vertrek van een aantal huisartsen.

Auditcommissie

Voor de overname van de Huisartsenpost Oosterhout werden de audits uitgevoerd door de manager van de huisartsenpost. Dit is gestopt na de overname omdat de huisartsen hebben aangegeven dat zij hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Daarom is er een auditcommissie samengesteld die bestaat uit 6 gecertificeerde huisartsen. Met deze commissie is het afnemen van audits is een vast onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost.

De auditoren beluisteren en beoordelen tweemaal per jaar de gesprekken van de triagisten. Elke triagist heeft steeds dezelfde auditor. Voor de beoordeling van het gesprek wordt de Kernset (Ineen) als uitgangspunt gebruikt. Er vindt direct terugkoppeling plaats en tevens worden ook meteen eventuele handreikingen gegeven om bepaalde onderdelen van het gesprek te verbeteren.

De Huisartsenpost Oosterhout maakt als één van de weinige huisartsenposten in Nederland geen gebruik van het digitale NTS. De gedachte hierachter is gelegen in het feit dat de huisartsen vinden dat de triagisten ruimte moeten hebben om zelf een oordeel te vormen over hetgeen de patiënt aangeeft. De inzet van het NTS heeft zeker zijn voordelen als het gaat om het beloop van het uitvragen en het vastleggen daarvan, maar het dwingt de triagist in een bepaalde richting die kan leiden tot onnodige inzet van bijvoorbeeld een ambulance.

Om deze zienswijze te ondersteunen en ten uitvoer te brengen, hebben we een eigen gespreksmodel ontwikkeld in 2018. Dit gespreksmodel wordt naast het uitvoeren van de audits ook elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

In 2020 is het meekijkconsult, mede door de coronamaatregelen, verder onderdeel geworden van de reguliere gesprekken en opgenomen in het gespreksmodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de WeSeeDo-applicatie. De resultaten van het gebruik van WeSeeDo zijn onderzocht door het Radboud UMC. Meer informatie hierover vindt u in dit jaarverslag onder ‘ICT en Automatisering’.

Begin 2020 heeft het team van 6 auditoren een training gevolgd waarmee ze voldoen aan accreditatie bij Calibris. De corona situatie heeft ertoe geleid dat er in 2020 alleen in het najaar audits zijn uitgevoerd.  

Team Huisartsenpost Oosterhout

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit huisartsen uit de regio, triagisten, baliemedewerkers, medisch ondersteuners, een teamleidster, een administratief en een financieel medewerker, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een medewerker HR & Kwaliteit en chauffeurs van Broeder De Vries.

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige wordt ingezet voor de aanpak van verward gedrag. Deze is beschikbaar voor consultatievragen on-the-job ter ondersteuning van huisartsen en triagisten. Ook worden patiënten met ernstig psychische klachten of patiënten die op de crisisdienstlijst staan tijdens deze diensten overgedragen aan deze verpleegkundige. Deze persoon wordt tevens ingezet als Coördinator 24-uurs GGZ voor alle huisartsenpraktijken van Zorroo.

Het feit dat de patiënten weten dat er een deskundige op de huisartsenpost is die bekend is met hun problemen, maar ook de mensen kent, maakt dat deze groep veel minder beroep heeft hoeven doen op de crisisdienst en ook de huisartsenpost minder vaak benaderen. Hoewel deze functionaris niet elke dienst aanwezig is, kan het wel goed gekanaliseerd worden en naar verwezen worden op een andere dag of naar de eigen huisarts overdag.

In 2020 is er tenslotte een gecertificeerde preventiemedewerker aangesteld om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Zie verderop in het jaarverslag onder ‘Personeel’.

Missie en visie

De missie van de Huisartsenpost Oosterhout heeft betrekking op de functie die de huisartsenpost heeft binnen de zorg in het algemeen en binnen de 24-uurs huisartsenzorg in het bijzonder. De visie gaat over wat er bereikt moet worden en op welke manier er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de missie.

Onze missie is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

 1. Het organiseren en beschikbaar stellen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren).
 2. Bijdragen aan de continuïteit van patiëntenzorg, oftewel de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg; van overdag naar ANW en van ANW weer naar overdag.
 3. Het monitoren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van (acute) huisartsgeneeskundige zorg.
 4. Het leveren van de acute huisartsgeneeskunde conform de geldende richtlijnen en standaarden (NHG en InEen), afgestemd op de regionale situatie middels afspraken in de vorm van een RTA met de andere zorgverleners en instanties, zoals de meldkamer, ziekenhuis, SEH, VVT en GGz.

Voortvloeiend uit deze pijlers is onderstaand de missie geformuleerd.

Missie

Uitgaande van 24-uurs huisartsenzorg worden de huisartsen ondersteund in de continuïteit van de patiëntenzorg. De huisartsen zijn eigenaar van de huisartsenpost, waarmee de directe betrokkenheid maximaal is en waarmee de verantwoordelijkheid van zorg en kwaliteit bij één organisatie en eigenaar ligt. In de avond, nacht en weekend en op feestdagen is de Huisartsenpost Oosterhout een toegankelijk en betrouwbaar loket bij het verzoek om acute zorg. Het team, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staat ervoor in dat de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt aangeboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de medewerkers en huisartsen van de huisartsenpost. Door continu te investeren in deskundigheid van het team en de kwaliteit op al zijn facetten te monitoren en te borgen, kan er voldaan worden aan de eisen en veiligheid van de (acute) huisartsgeneeskundige zorg.

Visie

Deze missie wordt waargemaakt door vanuit een brede visie naar de gezondheidszorg te kijken. Niets staat op zichzelf, ondanks het feit dat er spoedeisende huisartsgeneeskunde zorg wordt geleverd. De patiënt staat binnen deze zorg centraal.

De samenleving wil als noodzakelijk alternatief voor het beroep op de eigen huisarts een huisartsenpost in de nabije omgeving die goed bereikbaar en toegankelijk is, waar men kan rekenen op een correcte persoonlijke bejegening en goede zorg én waarbij een goede afstemming met huisartsenzorg overdag plaats vindt.

Huisartsenzorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenpost in de ANW-uren. Continuïteit van zorg is van groot belang. Vanuit deze optiek is in de zorgketen een centrale rol weggelegd voor de huisarts. De huisarts heeft een sterk regisserende rol aan de poort van de gezondheidszorg. Deze poortwachtersrol – ook in ANW-uren – is een wezenlijk onderdeel van de functie van de huisarts. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de eerste lijn thuishoort, ook in de eerste lijn moet blijven. Vanuit deze rol, positie en verantwoordelijkheid wil de Huisartsenpost Oosterhout in de (acute) zorg in ANW-uren graag samenwerken met andere zorgaanbieders in de acute zorgketen en eerstelijnszorg. Kernpunt bij samenwerking is en blijft het waarborgen en waar nodig verbeteren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Vanuit de ‘7×24’ uur verantwoordelijkheid van de huisarts is een goede afstemming tussen ANW- en dagzorg gewenst en noodzakelijk. Onderdeel hiervan is het nog meer optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg overdag.

Kwaliteit

Het leveren en waarborgen van kwaliteit van zorg blijft voor zowel de huisarts, de Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo het belangrijkste uitgangspunt.

Kwaliteit wordt ook vanuit de branchevereniging InEen uitgedragen. Er zijn normen opgesteld als het gaat om de indicatoren die gelden voor huisartsenposten. Onder het onderwerp ‘Huisartsenpost in cijfers’ worden deze indicatoren inzichtelijk met de geldende norm en het  resultaat dat is behaald door de Huisartsenpost Oosterhout.

In 2020 heeft Huisartsenpost Oosterhout weer deelgenomen aan de landelijke benchmark via Ineen. Deze cijfers over 2018 en 2019 geven een beeld van de positie ten opzichte van vergelijkbare huisartsenposten.

In de bespreking van de benchmark rapportage binnen de expertgroep in het najaar van 2020 kwamen als belangrijkste bevindingen naar voren:

 • Het aantal verrichtingen (per 1.000 inwoners) ligt ruim 10% hoger dan bij anderen. Het verschil ontstaat met name door een hoger aantal telefonische consulten. Dit past in het streven voor laagdrempelige ANW-huisartsenzorg.
 • De telefonische bereikbaarheid bij “niet spoed” gesprekken ligt onder het gemiddelde. Ook is er een gemiddeld langere gespreksduur. Dit beeld past bij het gekozen gespreksmodel, maar heeft wel aandacht nodig ter verbetering.
 • Er worden in verhouding lagere urgenties toegekend dan bij andere huisartsenposten. Hierdoor kunnen hoge urgenties U1 t/m U3 in het overgrote deel van de gevallen met een visite of consult worden geholpen. In vergelijking wordt maar een laag percentage van de hoge urgenties met een telefonisch consult afgehandeld. Het streven naar passende zorg op basis van urgentie blijkt hieruit.

In 2020 is na het behalen van de NPA-certificering het gebied van kwaliteit orde op zaken gesteld verder ontwikkeld. Het actueel houden van protocollen, rekening houdend met de corona ontwikkelingen, en het kwaliteitshandboek zijn belangrijke onderdelen.

Voor het kunnen monitoren van de kwaliteit wordt tenslotte gebruik gemaakt van managementinformatiesystemen, zoals Hapicom en de telefooncentrale. Er bestaat ‘near real-time’ inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden.

Voor 2021 is het opstellen van een beleidsplan voor systematisch verbeteren als doel gesteld.

NPA-certificering

In december 2019 heeft de Huisartsenpost Oosterhout de NPA-certificering behaald. Deze certificering toont aan dat de huisartsenpost over de volle breedte van de organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat wij continu blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. We hebben gekozen voor NPA-praktijkaccreditering omdat zij ook de accreditering doen voor de huisartsenpraktijken van Zorroo.

In december 2020 heeft er een NPA controle-audit plaatsgevonden. Deels online vanwege de corona beperkingen. De NPA gaf alvast als verbeterpunt mee om Corpio breder in te zetten binnen de huisartsenpost. Door onder andere de protocollen hierin op te nemen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten als het gaat om het borgen van de processen. Verder zijn we in afwachting van het definitieve verslag.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Elke huisartsenpost in Nederland dient eens in de drie jaren een patiënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De ervaring van patiënten is heel belangrijk om te leren hoe een huisartsenpost de zorg verder kan optimaliseren en verbeteren. Dit onderzoek is tevens een verplicht onderdeel bij de NPA-certificering. In navolging van het behalen van de certificering eind 2019, zijn we in 2020 gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek. De bedoeling was om vanaf 1 april hiermee te starten. Dit is echter door de coronacrisis uitgesteld.

Uiteindelijk zijn we op 1 juli 2020 gestart met de patiënten enquête bij bezoek aan de huisartsenpost en bij een consult thuis. Deze patiënten ontvingen een flyer met het verzoek hieraan deel te nemen.

Eind augustus 2020 is ook de patiënten enquête gestart bij een telefoongesprek met de huisartsenpost. Dit is een andere vragenlijst. In de meldtekst aan het begin van elk telefoongesprek, wordt deze enquête aangekondigd. Aan het einde van het telefoongesprek vraagt de triagist of de patiënt wil deelnemen en naar zijn of haar mobiele telefoonnummer. De baliemedewerker stuurt een keer per dag een SMS naar een groep patiënten met een link naar de betreffende vragenlijst.

Beide enquêtes zijn ook terug te vinden op de website van de Huisartsenpost Oosterhout. De inspanningen om patiënten te benaderen voor het tevredenheidsonderzoek zijn zichtbaar in het aantal ontvangen reacties. Op 2 december 2020 waren er 182 reacties op de enquête na een telefonisch consult ontvangen en 95 reacties op de enquête na een consult of visite. Voor betrouwbare onderzoeksresultaten zijn voor beide vragenlijsten 200 reacties nodig. Dat aantal verwachten we in 2021 te bereiken.

Erkend leerbedrijf

De Huisartsenpost Oosterhout is een erkend leerbedrijf. Omdat wij het opleiden van nieuwe doktersassistenten belangrijk vinden, bieden wij leerlingen van de opleidingen een stageplek aan. De insteek is het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio. Door op een goede wijze stageplekken te coördineren, wordt geprobeerd de aanwas van nieuwe doktersassistenten in de regio te verhogen. Meer hierover leest u verderop onder het onderwerp ’Arbeidsproblematiek’.

Scholing

Aan het scholingsbeleid voor triagisten wordt invulling gegeven door een jaarkalender met onderwerpen die onderwezen gaan worden. Door de corona crisis is er minder scholing aangeboden. De aangeboden scholing is veelal online gegeven.

Wat betreft hercertificering van de triagisten heeft in 2020 één triagist haar diploma via herregistratie met 5 jaar verlengd.

Ook is in 2020 een triagist met een scholingstraject SOH opgeleid tot medisch ondersteuner.

Verder zijn in 2019 2 doktersassistenten gestart met een triagistenopleiding. Door studievertraging vanwege de corona crisis zijn deze nog niet afgerond. In 2020 zijn 3 doktersassistenten gestart met een triagistenopleiding.

Het streven is dat scholingen gegeven worden door huisartsen die zijn verbonden aan de Huisartsenpost Oosterhout. Enthousiasme en beschikbare tijd van de huisarts zijn hierbij belangrijk. Op dit moment vraagt het nog veel aandacht en begeleiding om de huisartsen onderdeel te laten zijn van het scholingsplan. Hopelijk kan dit met de komst van de kaderhuisarts Spoedzorg worden verbeterd. De interne trainingen worden geaccrediteerd via Kabiz. Bij specifieke onderwerpen wordt deskundigheid van buiten gehaald.

Naast de fysieke scholingen is er voor elke triagist een abonnement aangevraagd bij AccreDidact. Triagisten kunnen hier punten verzamelen voor individuele nascholingsprogramma’s die zij zelf kunnen inplannen op een voor hun geschikt moment.

Verder vindt er jaarlijks een opfriscursus plaats aangaande alle facetten van reanimatie. In verband met het coronavirus zijn de trainingen in het najaar 2020 gesplitst voor triagisten en huisartsen. Voor triagisten was er een training over basis reanimatie, extra punten, zonder lotus. Voor huisartsen en aiossen was er een training over basis reanimatie, inclusief ABCD-training.

Met de komst van de kaderhuisarts Spoedzorg en het inventariseren van de benodigde scholing voor triagisten, huisartsen en chauffeurs, is naar voren gekomen dat de huidige ABCD-training aanpassing behoeft. Zowel de kaderhuisarts als de expertgroep is van mening dat het meer richting het niveau van de STAR-klas zou moeten. In 2020 is deze scholing nader worden uitgewerkt en zal in 2021 gestart worden.

Naast een scholingskalender voor triagisten zou er ook een scholingskalender moeten komen voor de deelnemende huisartsen en waarnemers. De kaderhuisarts spoedeisende zorg i.o. zal hier in 2021 een voortrekkende rol in spelen.

Huisartsenpost in cijfers

Er is in 2020 een verlies van € 113.275,00 gerealiseerd. Over 2020 is minder productie gedraaid dan vooraf begroot en daarnaast zijn extra kosten gemaakt door Covid-19. Het uiteindelijke positieve resultaat in de jaarrekening (€ 30.399,00) is het gevolg van het feit dat het verlies uit 2018 in 2020 gecompenseerd is. Het verlies uit 2020 zal in het tarief van 2022 gecompenseerd worden.

Resultaten t.o.v. normen

Het kwaliteitsniveau van de Huisartsenpost Oosterhout wordt ook meetbaar gemaakt. Op brancheniveau (InEen) is vastgelegd welke streefwaarden voor een huisartsenpost gelden. De kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in de mate van bereikbaarheid en de bij de urgentie passende zorg op tijd leveren.

Uitgaande van de bovenstaande normen en prestaties zal er specifiek gekeken worden naar de telefonische bereikbaarheid bij niet-spoedoproepen. Hier wordt lager dan de norm gescoord en dat is niet wenselijk. Aan de hand van de managementinformatie zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

 

Personeel

Duidelijk merkbaar is de toenemende behoefte aan medewerkers in de zorg. Dat heeft ertoe geleid dat verschillende werknemers eind 2019, begin 2020 de keuze hebben gemaakt om hun werkzaamheden elders uit te breiden en te stoppen met hun werk op de Huisartsenpost Oosterhout. Vaak speelt de combinatie van werken in de ANW-uren en de thuissituatie daarbij een rol.

Voor 2020 lag de focus op het werven van nieuwe triagisten (in opleiding) en medisch ondersteuners zodat er steeds voldoende personele capaciteit aanwezig is. In de selectieprocedure is specifiek aandacht besteed aan de consequenties van het werken in de ANW-uren en de afstemming met de thuissituatie. Om te toetsen of een kandidaat past binnen het team worden directe medewerkers betrokken in de sollicitatieprocedure. Dat gebeurt tijdens de begeleiding van de kandidaat als deze een avond komt meekijken en tijdens de deelname aan een sollicitatiegesprek. Hierdoor zijn in de loop van 2020 een zestal nieuwe medewerkers in dienst getreden waarmee de personele capaciteit voldoende is.

Medewerkers die interesse hebben om zich verder te ontwikkelen wordt waar mogelijk ruimte geboden om te groeien.

Arbeidsmarkproblematiek

Zorroo is in 2018 gestart met het serieus aanpakken van de arbeidsproblematiek. Zowel voor de Huisartsenpost Oosterhout als voor de aangesloten huisartsenpraktijken.

Zo is er onder andere behoefte aan meer opgeleide doktersassistentes. Door actief te zoeken naar goede kandidaten en goede afspraken te maken met de opleidingsinstituten, wordt getracht de aanwas van goed opgeleide doktersassistenten te borgen. Verder is het doel gesteld om meer en geoptimaliseerde stageplaatsen te creëren voor doktersassistenten. Achterliggende gedachte is om zo stagiaires te binden aan de regio. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijk maken dan wel behouden van de werkplek.

In 2019 is een coördinator Werkvoorziening hiervoor ingezet. Deze heeft tevens een handboek gemaakt met daarin van begin tot eind welke stappen er doorlopen moeten worden om een stageplaats aan te bieden. Ook is een cursus stagebegeleiding georganiseerd om op deze manier de nieuwe stagebegeleiders handvatten te geven om een stagiaire te begeleiden.

Doel voor 2020 was verder om op de Huisartsenpost Oosterhout een snuffelstage aan te bieden aan eerstejaars studenten doktersassistenten om kennis te kunnen maken met het werk op een huisartsenpost. Helaas is dit door het coronavirus niet gelukt. Doel is om deze snuffelstages opnieuw aan te bieden in 2021.

In 2021 zal de focus ook liggen op praktijkondersteuners (POH’s) en huisartsen. Eerder is al geïnventariseerd wat het verloop is van praktijkhouders en in welke regio dan wel praktijk er mogelijk een continuïteitsprobleem kan optreden. Dit lijkt iets voor de overdagpraktijk, maar niets in minder waar, als er overdag problemen zijn dan heeft dat direct invloed op de huisartsenpost. Namelijk een toename van het aantal consulten, dan wel een tekort aan huisartsen. Kortom, het aantrekkelijk maken van de regio voor beginnende huisartsen is een nieuw tak van sport en een goed draaiende huisartsenpost is daar een belangrijk onderdeel in.

ZoHealthy Flexpool

Verder is zusterorganisatie ZoHealthy in 2020 gestart met een flexpool. Dit is een pool van ervaren medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden bij de huisartsenpost en huisartsenpraktijken. De huisarts kan beroep doen op de flexpool bij kortdurende uitval van een medewerker door bijvoorbeeld ziekte.

Gezonde werkplek

In 2020 is de Huisartsenpost Oosterhout verder gegaan met het creëren van een gezonde werkplek. Zo zijn de wanden in de rustruimte en het callcentrum groen geschilderd voor een fijne, warme sfeer. Ook de muren in de wachtkamer en spreekkamers komen nog aan de beurt. Verder is een verlichtingsplan uitgevoerd zodat de medewerker de verlichting op de eigen werkplek kan aanpassen.

Personeelsvertegenwoordiging

Een groep betrokken medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout heeft zitting genomen in de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Een PVT behartigt de belangen van het personeel in de onderneming met 10 tot 50 werknemers. Periodiek zal er een overleg zin met de directie over de gang van zaken, innovaties en personeelsaangelegenheden.

Preventie

In 2020 is er een gecertificeerde preventiemedewerker aangesteld om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Voor het maken van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebruikt gemaakt van de branche RI&E. Deze wordt getoetst in het eerste kwartaal van 2021. Doel is om de RI&E actueel te houden en aan te passen bij grotere interne veranderingen. Minimaal wordt de RI&E sowieso elke vijf jaar goed tegen het licht gehouden. Verder heeft de preventiemedewerker een signaalfunctie bij het oppakken van het uitvoeren van de maatregelen.

Vertrouwenspersoon

Binnen de huisartsenpost en Zorroo is in 2020 een vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers kunnen bij deze persoon terecht voor ongewenste omgangsvormen en psychosociale arbeidsbelasting.

Werving en selectie

Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers worden vacatures uitgezet via de eigen website en social mediakanalen LinkedIn en Facebook. Verder wordt ook gebruik gemaakt van externe vacaturesites. De selectieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek met de teamleider en medewerker HR & Kwaliteit. Na een positief kennismakingsgesprek kunnen sollicitanten een avond meedraaien tijdens een dienst. Beide partijen kunnen dan ‘proeven’ of werk en team passen. Daarna volgen een tweede sollicitatiegesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek.

Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de medewerkers waarin persoonlijke zaken, de verschillende elementen van het werk en ontwikkeling aan bod komen. Aan de hand van deze gesprekken kunnen werknemers verder begeleid worden in hun loopbaan.

Ziekteverzuim

In 2020 was er sprake van een ziekteverzuimpercentage van 1,85% (CBS kalenderdagen methode).

ICT en automatisering

Informatiesysteem

Het stroomlijnen van 24-uurs huisartsenzorg in de regio Oosterhout wordt mede mogelijk gemaakt door de integratie van het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. Dit draagt enorm bij aan patiëntvriendelijkheid en efficiënte en veilige zorg. Het betreft hier de systemen Hapicom, Medicom, Medicom/Pharmacom voor apotheekhoudende huisartsen en Pharmacom voor alle apotheken in de regio van leverancier PharmaPartners. Deze drie systemen zitten op hetzelfde cluster waardoor er gewerkt kan worden met één patiëntenindex en één up-to-date dossier, zowel medisch inhoudelijk als het medicatiedossier. Zo kan op huisartsenpost indien nodig het patiëntendossier van de eigen huisarts en het medicatiedossier geraadpleegd worden. Hierdoor heeft de dienstdoende huisarts altijd de meest actuele informatie beschikbaar. De patiënt hoeft bovendien niet alles nogmaals toe te lichten aan de telefoon of tijdens het consult.
Dit levert zorg op maat op en zorgt ervoor dat het beleid dat overdag is ingezet veel makkelijker voortgezet kan worden in de avond, nacht en het weekend. Dit draagt enorm bij aan de patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid. Ook maakt het beschikbaar hebben van deze informatie dat de dienstdoende huisarts adequater en sneller kan werken. Het heeft dus ook een positieve invloed op de werkdruk.

Managementsysteem

In 2017 heeft de Huisartsenpost Oosterhout managementsoftware Corpio aangeschaft om op een juiste wijze klachten, VIM-meldingen en calamiteiten te registeren en beheren. Dit deel is 2018 ingericht en operationeel geworden. De wens is om Corpio breder in te zetten binnen de huisartsenpost, als een soort startpagina/intranet. Ook is de bedoeling dat de plan- en roostersoftware en de mail binnen Corpio worden geïntegreerd.

Meekijkconsult

In 2019 is binnen de Huisartsenpost Oosterhout het meekijkconsult via de applicatie WeSeeDo ingezet. Dit is een manier van laagdrempelige zorg aanbieden via beeldbellen. De patiënten hoeven maar op een knop te drukken om rechtstreeks contact te hebben met medewerkers van de huisartsenpost. De privacy wordt gegarandeerd door de veilige, eenmalige verbinding. Zo kan de medewerker van de huisartsenpost de patiënt en zijn of haar klachten zien en beoordelen. Omgekeerd ziet de patiënt de medewerker van de huisartsenpost niet. Eventueel kan er een foto gemaakt worden voor nader overleg met de dienstdoende huisarts.

Het levert positieve ervaringen op zowel bij triagisten en huisartsen als bij patiënten. Met name de laatste groep was zeer tevreden en vond het een prettige wijze van consultvoeren. Een deel van de patiënten hoeft hierdoor namelijk niet naar de huisartsenpost te komen en dat wordt als zeer prettig ervaren. Zeker in tijden van de corona crisis.

In 2020 is een onderzoek uitgevoerd door het Radboud UMC naar het meekijkconsult bij de Huisartsenpost Oosterhout. Uit het onderzoek blijkt dat de videotriage zowel door patiënt als triagist als positief wordt ervaren. Tevens lijkt het ervoor te zorgen dat er meer hulpvragen telefonisch worden afgerond en er minder consulten op de huisartsenpost nodig zijn. Videotriage maakt een vermindering van werkdruk en lagere kosten voor zowel patiënt als maatschappij mogelijk. Daarom is bij de huisartsenpost het meekijkconsult voortaan een structureel onderdeel van de triage bij relevante klachten.

Wachtkamerschermen

Sinds 2019 hangen er in beide wachtkamers van de Huisartsenpost Oosterhout wachtkamerschermen van leverancier IDS Nederland. Patiënten worden op deze manier geïnformeerd over de huisartsenpost en actuele (gezondheids)nieuws in Nederland.

De aangesloten huisartsenpraktijken die gebruik maken van de wachtkamerschermen van IDS Nederland of van de praktijksites van Yard, maken gebruik van hetzelfde actuele (gezondheids)nieuws van IDS Nederland.

Plan- en roostersoftware

Bij de Huisartsenpost Oosterhout wordt gebruik gemaakt van de InterShift plan- en roostersoftware voor het inplannen van huisartsen en triagisten.

Telefonie

Bij de Huisartsenpost Oosterhout wordt gebruik gemaakt van het AT Advitronics Telecom. Onderdeel van het telefonieplatform is dat alle gesprekken naar de huisartsenpost worden opgenomen, met als doel dat gesprekken teruggevonden kunnen worden bij calamiteiten en klachten of voor educatiedoeleinden. Verder is het systeem volledig redundant: bij storing blijft de huisartsenpost bereikbaar.

In 2020 is het platform om te zetten naar nieuwste versie. Dit heeft als voordelen: een aantal nieuwe functionaliteiten en betere inzage in de actuele wachtrijen. Vooral biedt de upgrade meer mogelijkheden en flexibiliteit voor de toekomst.

AVG-privacywetgeving

Alle op te zetten projecten waarbij het verwerken van persoonsgegevens een rol spelen, worden getoetst aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. In het geval van de huisartsenpost gaat het om bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van patiënten.

Focus voor de toekomst

Het gebruik van data is binnen Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout een belangrijk speerpunt voor de aankomende jaren. Door het combineren van de data van verschillende bronnen wordt er nog beter inzicht gekregen in de ‘patient journey’. Dit biedt kansen om de werkdruk beter te stroomlijnen of de zorg van overdag nog beter op de ANW-uren af te stemmen.

In 2021 gaan we bronnen combineren, dus de data overdag met de data van de huisartsenpost. Hiermee krijgen we een goed beeld van wat er precies gebeurt. Verder willen we een apart dashboard bouwen voor Hapicom in ons managementinformatiesysteem. Het lastige is wel dat we de data ‘near real-time’ nodig hebben. Dit vraagt van zowel de leverancier van data als de beheerder van de data nog wel wat ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal in 2021 worden gerealiseerd. Zodra dat operationeel is, kan er verder gewerkt worden aan het dashboard en het combineren van data.

Communicatie en voorlichting

De medewerker Communicatie & PR van Zorroo houdt zich tevens bezig met de communicatie en PR bij de Huisartsenpost Oosterhout.

Nieuwsbrief

Eind 2017 is er een interne informatieverstrekking opgestart aan huisartsen, waarnemers en andere medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout via de Paraat! nieuwsbrief. In deze digitale nieuwsbrief wordt men geïnformeerd over beleid en afspraken, nieuws, scholingen, personeelszaken en andere praktische zaken. Deze nieuwsbrief is gecontinueerd in 2020. Het nieuwe interne communicatieplatform dat in 2021 geïntroduceerd wordt zal de nieuwsbrief overbodig maken en vervangen.

Website

De website van de Huisartsenpost Oosterhout (www.hapoosterhout.nl) maakt deel uit van de overkoepelende website van de Zorroo zorggroep (www.zorroo.nl). Op de website kunnen patiënten informatie terugvinden over de werkwijze van de huisartsenpost, inzage in het medisch dossier, het privacy statement, de klachtenprocedure etc.

Social media

De Huisartsenpost Oosterhout is aanwezig op diverse social mediakanalen. Zo is er een LinkedInpagina met actueel nieuws van de huisartsenpost richting zorgpartners en werkzoekenden. Actueel nieuws van de Huisartsenpost richting patiënten en andere geïnteresseerden wordt verspreid via de Zorroo Facebookpagina.

Patiëntenvoorlichting nieuwkomers en laaggeletterden

In de praktijk blijkt dat er vaak onduidelijkheid is over de werking van de huisartsenpost. Deze onduidelijkheid zorgt voor extra werkdruk binnen de huisartsenpost. Er is betere communicatie nodig dat er bij de huisartsenpost geen reguliere huisartsenzorg wordt verleend, maar alleen spoedzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. Deze onduidelijkheid is groter bij migranten waarbij tevens door taal, cultuur en gezondheidszorg in eigen land misverstanden kunnen bestaan over de werkwijze van de huisartsenpost. Een meertalige folder en poster (Nederlands, Turks, Arabisch en Engels) voor patiënten over de werkwijze van de huisartsenpost moet hier meer duidelijkheid over verschaffen.

In 2019 is ook een samenwerkingsverband gestart met meerdere zorgpartners om gezamenlijk te werken aan meer duidelijkheid voor nieuwkomers in Oosterhout over de gezondheidszorg. Deze zorgpartners zijn Animo Oosterhout, Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, Gemeente Oosterhout, Theek 5, Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Zo is voorlichting verzorgd tijdens participatiebijeenkomsten van de gemeente en bij de Turkse en Marokkaanse moskee in Oosterhout. In verband met het coronavirus hebben er in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden.

In 2020 hebben Zorroo, de Huisartsenpost Oosterhout en ZoHealthy het taalconvenant getekend waarmee we hebben aangegeven te gaan samenwerken met verschillende organisaties in Oosterhout om laaggeletterdheid tegen te gaan. Zo willen we in 2021 de medewerkers van de huisartsenpost een e-learning aanbieden over het afstemmen van communicatie op mensen die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Intern communicatieplatform

In 2021 wil Zorroo starten met een intern communicatieplatform. Via een website/app wordt nieuws vanuit Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout gecommuniceerd naar huisartsenprakrijken en medewerkers van de huisartsenpost. Tevens kunnen deze doelgroepen zich middels dit communicatieplatform aanmelden voor scholingen en andere events en kan men een kennisbank met documentatie raadplegen.

Samenwerking met zorgpartners

Binnen de huisartsenzorg in Nederland hebben we te maken met een verhoogde werkdruk. Zo ook bij de Huisartsenpost Oosterhout. Daarom zijn er initiatieven gestart in de samenwerking met andere deskundigen en nieuwe zorgpartners om de zorg te verdelen. 24-uurs zorg blijft de taak van de huisarts, nu maar zeker ook in de toekomst. Het is zaak om deze zorg samen vorm te geven met alle zorgpartners binnen de eerstelijns zorg op één locatie van waaruit meerdere disciplines zullen gaan opereren in nauwe samenwerking met elkaar om zo de acute en ook minder acute zorg het hoofd te bieden in de avond, nacht en weekenden. Hiermee wordt naar verwachting ook de verhoogde werkdruk in de huisartsenzorg verlicht.

Thebe Thuiszorg

In het kader van het beteugelen van de drukte en het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek met de juiste deskundigen, heeft de Huisartsenpost Oosterhout samen met de thuiszorgorganisatie in de regio, het doel om op zaterdag een wijkverpleegkundige in te zetten voor die hulpvragen die betrekking hebben op de kwetsbare ouderen. Dit kan variëren van het geven van adviezen aan de huisarts en triagist tot het te woord staan van patiënten/cliënten en/of het uitvoeren van huisbezoeken.

Hiermee creëren we niet alleen een nauwere samenwerking met partijen die actief zijn binnen de ANW-uren. Maar ook kan door de inzet van deze specifieke deskundigheid de huisarts ontlast worden.

In eerste instantie zal er alleen op zaterdag overdag een wijkverpleegkundige op de huisartsenpost aanwezig zijn. Mogelijk dat dit later nog verder uitgebreid zou kunnen worden. In 2020 hebben een aantal wijkverpleegkundigen op de huisartsenpost meegelopen om een indruk te krijgen van hoe het werkt op een huisartsenpost. Vanaf januari 2021 start de samenwerking met een viertal wijkverpleegkundigen.

De huisartsenpost heeft al sinds 2018 ervaring met de zogenaamde nachtvlinders van Thebe Thuiszorg. Deze wijkverpleegkundigen opereren vanuit de huisartsenpost, maar de werkzaamheden zijn nog wel gescheiden. De wijkverpleegkundigen worden aangestuurd vanuit hun eigen organisatie als het gaat om inzet, echter er is altijd ruimte voor het ondersteunen van elkaar tijdens de nachtdienst.

Het uiteindelijke doel is om de tijdens de ANW-uren ook de gehele thuiszorg in de regio te laten opereren vanuit de huisartsenpost. Niet dat de thuiszorg dan onder huisartsenpost komt te vallen, maar meer vanuit de samenwerking en het gezamenlijk kijken naar

GGZ

Zoals reeds beschreven is er een extra deskundigheid ingezet op het GGZ-vlak, middels een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Mede door deze inzet kan er adequaat worden ingespeeld op de situatie en kan de doorgeleiding naar de 2e lijns GGZ beter worden beoordeeld en onderbouwd. Neemt niet weg dat de samenwerking met de GGZ in de ANW-uren nogal verder uitgebreid kan gaan worden. Met name de crisisopvang vraagt veel aandacht en levert vaak discussie op in het geval de huisarts iemand wil verwijzen. Het vraagt een beoordeling van de huisarts om somatische klachten uit te sluiten, vervolgens een beoordeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en pas daarna kan iemand daadwerkelijk worden opgevangen bij de crisisdienst. Deze trajecten duren vrij lang en overlappen vaak meerdere diensten. Tot de opname is de huisarts belast met de zorg en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Tevens is het lange wachten ook belastend voor de omgeving van de patiënt, evenals voor de medewerkers van de post. De Huisartsenpost Oosterhout wil deze procedure graag verbeteren in nauwe samenspraak met de GGZ.

Specialist ouderengeneeskunde

Naast uitbreiding op GGZ-gebied, is het ook noodzakelijk dat er een nauwere samenwerking komt op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Op dit moment wordt er al nauwer samenwerkt met de thuiszorg, echter daar mist de specialist ouderengeneeskunde nog. Er is een regionaal initiatief gestart, waaraan de Huisartsenpost Oosterhout deelneemt. Dat moet leiden tot een nieuwe opzet van de spoedzorg voor de kwetsbare ouderen in de avond, nacht- en weekenduren. Dit project is geïnitieerd vanuit het regio-orgaan Transmurale Zorg en wordt door de belanghebbende partijen verder uitgewerkt, zijnde de huisartsenposten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. In 2020 is het project worden gestart en hopelijk leidt dit tot een betere ketenzorg rondom kwetsbare ouderen in de ANW-uren.