Huisartsenpost Oosterhout
jaarverslag 2019

Voorwoord

De huisartsenpost is binnen de zorg een belangrijke eerstelijnsvoorziening als het gaat om het behandelen en te woord staan van patiënten die mogelijk acute huisartsenzorg nodig hebben. Alhoewel de huisartsenpost als instituut al een tijd bestaat, is er de afgelopen jaren weinig verandering aangebracht in de rol die de huisartsenpost vervult en de wijze waarop deze bijvoorbeeld gefinancierd wordt. Natuurlijk zijn er wel innovaties geweest, zoals het samenwerken met een spoedeisende hulp of het inzetten van andere middelen zoals het NTS, maar de rol en de functie die de huisartsenpost heeft zijn nog steeds hetzelfde.

De vraag is of de huidige rol en functie van de huisartsenpost voldoende zijn. Of zijn deze mogelijk achterhaald en zouden ze veel meer in een setting moeten opereren binnen regio brede acute zorg? Mogelijkheden zijn intensiever samenwerken met de meldkamer van 112 in de regio of daadwerkelijk integreren met een eerste hulp van een nabij gelegen ziekenhuis. Tot nu toe neemt de huisartsenzorg nog steeds een belangrijke rol in binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De rol van poortwachter is essentieel en toont nog dagelijkse zijn enorme waarde. Een laagdrempelig instituut voor de burger waar ze in eerste instantie met een spoedvraag terecht kunnen is van groot belang. Niet alleen om financiële redenen, maar ook om de gevraagde zorg naar waarde te beoordelen en vervolgens te bepalen wat de juiste zorg is die nodig is. De huisarts en huisartsenpost zijn daar onontbeerlijk in. Dit blijkt mede uit de continue meting van tevredenheid in de situatie overdag die laat zien dat de huisarts nog steeds hoog scoort als het gaat om tevredenheid. De Huisartsenpost Oosterhout wil ditzelfde principe ook inzetten op de post. Door een continue meting hebben we ook de gelegenheid om continu te verbeteren.

Daarnaast wil de Huisartsenpost Oosterhout ook nauwer samenwerken met de thuiszorg, GGz en specialist ouderengeneeskunde. Allemaal zaken die worden opgepakt in 2020.

Hoewel we eind 2019 nog geen notie hadden van corona, hebben we dat nu wel. Deze crisis heeft invloed op de mate van ontwikkeling van de huisartsenpost, maar heeft tegelijkertijd laten zien dat de huisarts en de huisartsenpost ook in een crisis haar meerwaarde toont.

Met vriendelijke groet,

Daan Kerklaan
Directeur Huisartsenpost Oosterhout

Organisatie

24-uurs huisartsenzorg

Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Hiermee is 24-uurs huisartsenzorg onder gebracht bij één huisartsenorganisatie. Dit is voor de toekomst een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkelingen van de zorg in de regio. De zorg wordt steeds complexer en vraagt 24-uurs borging vanuit de huisarts en andere disciplines. Met name de kwetsbare ouderen, maar ook de patiënten met ernstig geestelijke problematiek, worden binnen de eerste lijn regulier behandeld en zullen derhalve ook een beroep doen op de huisartsenpost. Om deze zorg op een goede manier te stroomlijnen is het essentieel dat er een goede overgang wordt georganiseerd van de situatie overdag naar de avond-, nacht- en weekenddienst. Dit kan alleen als de belangen van de organisaties hetzelfde zijn. In het geval van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout is dat zo.

Doordat de huisartsen eigenaar zijn van zowel de Huisartsenpost Oosterhout als Zorroo is de betrokkenheid gegarandeerd. De hoge betrokkenheid van de huisartsen kan gehaald worden uit het feit dat het aantal diensten dat verkocht wordt op de Huisartsenpost Oosterhout minder is dan het landelijke gemiddelde. Het merendeel van de diensten wordt nog door eigen huisartsen gedaan. Dit is een goed teken en iets dat we zoveel mogelijk willen behouden. De Huisartsenpost en Zorroo zijn dan ook in 2019 gestart met het in kaart brengen van de arbeidsmarktproblematiek en te onderzoeken op welke wijze we meer opgeleide doktersassistentes kunnen krijgen. Daarnaast hebben we ook geïnventariseerd wat het verloop is van praktijkhouders en in welke regio dan wel praktijk er mogelijk een continuïteitsprobleem kan optreden. Dit lijkt iets voor de dagpraktijk, maar niets in minder waar, als er overdag problemen zijn dan heeft dat direct invloed op de huisartsenpost. Namelijk een toename van het aantal consulten, dan wel een tekort aan huisartsen. Kortom, het aantrekkelijk maken van de regio voor beginnende huisartsen is een nieuwe tak van sport en een goed draaiende huisartsenpost is daar een belangrijk onderdeel in.

Werkgebied

De Huisartsenpost Oosterhout beslaat dezelfde regio als Zorroo. Onder de regio vallen de volgende (deel) gemeenten: Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ’s Gravenmoer, Terheijden en Wagenberg. In dit verzorgingsgebied levert de huisartsenpost spoedeisende huisartsenzorg aan ruim 145.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook levert de huisartsenpost zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven, zoals vakantiegangers en seizoenwerkers.

Populatie/doelgroep

De huisartsenpost is primair ingericht op mensen die in het adherentiegebied in de avond, nacht- en weekenddagen spoedeisende, dan wel acute vragen of huisartsenzorg nodig hebben. Duidelijk gesteld moet worden dat in het geval van zorg het alleen huisartsenzorg betreft. Neemt niet weg dat door nauwere samenwerking met de thuiszorg, GGz of VVT er meer invulling gegeven kan worden aan het credo de ‘juiste zorg op de juiste plek’. Hiermee kan er meer aangesloten worden op de situatie van de patiënt. Mede door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met psychische problematiek, dan wel verwardheid, is er specifieke kennis toegevoegd aan de Huisartsenpost Oosterhout, zodat we beter kunnen inspelen op de semi-, dan wel acute vragen van de mensen in de regio als het gaat om geestelijke problematiek en kwetsbare ouderen.

Organisatiestructuur

In 2018 is de Huisartsenpost Oosterhout als aparte B.V. ingericht, mede op verzoek van de zorgverzekeraars. Omdat het een aparte financiering betreft, die strikt gecontroleerd wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars, is het bedrijfsmatig gezien voor de hand liggend dat de huisartsenpost in een eigen B.V. is ondergebracht.

In 2019 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit:

De Huisartsenpost Oosterhout was in 2019 als volgt georganiseerd:

Bestuur en directie

Het bestuur en directie van Zorroo zijn tevens ook bestuur en directie van de Huisartsenpost Oosterhout. Een andere bestuurlijke structuur werd bij de overname in 2017 niet als noodzakelijk gezien. De directie heeft vanuit het verleden al veel ervaring met huisartsenposten en dit vraagt derhalve geen extra capaciteit en competenties. Bijna dagelijks vindt er overleg plaats tussen directie, teamleider en medewerker HR en Kwaliteit. Eenmaal per week is er overleg tussen bestuur en directie en worden beleid, initiatieven en de voortgang besproken. De directie heeft eens in de 6 weken een overleg met het volledige team van triagisten en heeft tevens contact met de triagisten gedurende diensten. Als laatste wordt de bereikbaarheidsdienst van het management door de directie ingevuld. In de vakantieperiodes wordt deze in de weekenden waargenomen door een bestuurslid en gedurende de werkweek door de teamleider.

Expertgroep

In 2017 is de expertgroep Huisartsenpost Oosterhout samengesteld. Deze groep bestaat uit 8 personen, waarvan 5 huisartsen, de directeur, een triagist en de teamleider. In deze groep zijn kwaliteit van zorg, beleidszaken, protocollen, samenwerking met ketenpartners, personeelszaken en de dagelijkse gang van zaken belangrijke pijlers. In 2019 is de expertgroep structureel bij elkaar gekomen.

Kaderhuisarts Spoedzorg

In 2019 hebben we voortgeborduurd op de ingeslagen weg van 2018 en hebben de expertgroep en directie bepaald dat meer deskundigheid wenselijk is. De gelegenheid deed zich voor dat binnen de huisartsen verbonden aan de huisartsenpost een huisarts in opleiding was voor kaderhuisarts Spoedzorg. Deze kaderhuisarts wilde graag haar kennis en ervaring inzetten om processen en beleid steviger neer te zetten. Alhoewel de kaderhuisarts in 2020 de opleiding zal afronden, is ze wel begonnen met het invullen van deze toekomstige functie. De volgende zaken zullen gaan vallen onder kaderhuisarts Spoedzorg:

 • Het beheer van de protocollen en het doorvoeren van aanpassingen.
 • Het opzetten van de scholingskalender voor de triagisten en huisartsen en het geven van scholingen aan de triagisten.
 • Het adequaat inrichten van de huisartsenpost op basis van de laatste ontwikkelingen en ervaringen.
 • Het leveren van een bijdrage aan eventuele klachten en de VIM.
 • Het intensief onderhouden van contacten met haar collega-kaderhuisartsen.
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de directie, expertgroep en de teamleidster.
 • Onderdeel zijn van de crisisorganisatie.
Klachtencommissie

Het geheel van monitoren en borgen van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is in structureel neergezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Het tijdig en professioneel oppakken en behandelen van klachten is essentieel voor het verder verbeteren van de zorg die we leveren en voor de patiënt een belangrijk instituut als het gaat om gehoord te worden. Er zijn vier huisartsen onderdeel van de klachtencommissie en daarmee belast met het behandelen van de binnengekomen klachten. Het geheel van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is geautomatiseerd zodat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd, ook het traject van behandelen. Hiervoor wordt het systeem Corpio gebruikt.

Auditcommissie

Voor de overname van de Huisartsenpost Oosterhout werden de audits uitgevoerd door de manager van de huisartsenpost. Dit is gestopt na de overname omdat de huisartsen hebben aangegeven dat zij hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Daarom is er een auditcommissie samengesteld die bestaat uit 4 gecertificeerde huisartsen. Eind 2019 is de commissie uitgebreid met een huisarts in opleiding. Met deze commissie is het afnemen van audits is een vast onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost.

De auditoren beluisteren en beoordelen tweemaal per jaar de gesprekken van de triagisten. Elke triagist heeft steeds dezelfde auditor. Voor de beoordeling van het gesprek wordt de Kernset (Ineen) als uitgangspunt gebruikt. Er vindt direct terugkoppeling plaats en tevens worden ook meteen eventuele handreikingen gegeven om bepaalde onderdelen van het gesprek te verbeteren.

De Huisartsenpost Oosterhout maakt als één van de weinige huisartsenposten geen gebruik van het NTS. De gedachte hierachter is gelegen in het feit dat de huisartsen vinden dat de triagisten ruimte moeten hebben om zelf een oordeel te vormen over hetgeen de patiënt aangeeft. De inzet van het NTS heeft zeker zijn voordelen als het gaat om het beloop van het uitvragen en het vastleggen daarvan, maar het dwingt de triagist in een bepaalde richting die kan leiden tot onnodige inzet van bijvoorbeeld een ambulance.

Om deze zienswijze te ondersteunen en ten uitvoer te brengen, hebben we een eigen gespreksmodel ontwikkeld in 2018. Dit gespreksmodel wordt naast het uitvoeren van de audits ook elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. In 2019 zijn er geen noemenswaardige zaken aangepast. Wat in 2020 zeker verder bekeken moet worden is op welke wijze het meekijkconsult onderdeel kan worden van het gespreksmodel. In 2020 wordt er een uitvoerig onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Radboud UMC.

Verder heeft de auditcommissie in 2019 de procedure bij een onvoldoende beoordeling van het gesprek vastgesteld. Door begeleiding, herbeoordeling en eventueel training-on-the-job wordt gewerkt naar verbetering van het gesprek.

In 2019 is ook gewerkt aan het aanpassen van het digitale beoordelingsformulier zodat direct inzichtelijk wordt of aan de vereisten wordt voldaan. Dit wordt in 2020 in gebruik genomen.

De behoefte aan bijscholing van de auditoren is geïnventariseerd en een passende training is begin 2020 afgesproken. Deze scholing draagt bij aan de voortdurende kwalificatie als gecertificeerd kernset auditor (Calibris). Voor de nieuwe auditor wordt certificering in 2020 aangevraagd. Met deze certificering kunnen de auditoren ook audits voor triagisten in opleiding voor het diploma Triagist uitvoeren.

Team Huisartsenpost Oosterhout

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit huisartsen uit de regio, triagisten, baliemedewerkers, medisch ondersteuners, een teamleidster, een administratief en een financieel medewerker, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een medewerker HR & Kwaliteit en chauffeurs van Broeder De Vries.

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige wordt ingezet voor de aanpak van verward gedrag. Deze is beschikbaar voor consultatievragen on-the-job ter ondersteuning van huisartsen en triagisten. Ook worden patiënten met ernstig psychische klachten of patiënten die op de crisisdienstlijst staan tijdens deze diensten overgedragen aan deze verpleegkundige. Deze persoon wordt tevens ingezet als Coördinator 24-uurs GGz voor alle huisartsenpraktijken van Zorroo. In 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de inzet van de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat het meerwaarde oplevert. Niet alleen voor de huisartsen en triagisten, maar ook voor de patiënten zelf.

Het feit dat de patiënten weten dat er een deskundige op de huisartsenpost is die bekend is met hun problemen, maar ook de mensen kent, maakt dat deze groep veel minder beroep heeft hoeven doen op de crisisdienst en ook de huisartsenpost minder vaak benaderen. Hoewel deze functionaris niet elke dienst aanwezig is, kan het wel goed gekanaliseerd worden en naar verwezen worden op een andere dag of naar de eigen huisarts overdag.

Een medewerker Preventie is nog niet actief op de Huisartsenpost Oosterhout, maar is wel een vereiste. In 2020 zal er invulling worden gegeven aan deze functie.

Missie en visie

De missie van de Huisartsenpost Oosterhout heeft betrekking op de functie die de huisartsenpost heeft binnen de zorg in het algemeen en binnen de 24-uurs huisartsenzorg in het bijzonder. De visie gaat over wat er bereikt moet worden en op welke manier er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de missie.

Onze missie is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

 1. Het organiseren en beschikbaar stellen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren).
 2. Bijdragen aan de continuïteit van patiëntenzorg, oftewel de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg; van overdag naar ANW en van ANW weer naar overdag.
 3. Het monitoren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van (acute) huisartsgeneeskundige zorg.
 4. Het leveren van de acute huisartsgeneeskunde conform de geldende richtlijnen en standaarden (NHG en InEen), afgestemd op de regionale situatie middels afspraken in de vorm van een RTA met de andere zorgverleners en instanties, zoals de meldkamer, ziekenhuis, SEH, VVT en GGz.

Voortvloeiend uit deze pijlers is onderstaand de missie geformuleerd.

Missie

Uitgaande van 24-uurs huisartsenzorg worden de huisartsen ondersteund in de continuïteit van de patiëntenzorg. De huisartsen zijn eigenaar van de huisartsenpost, waarmee de directe betrokkenheid maximaal is en waarmee de verantwoordelijkheid van zorg en kwaliteit bij één organisatie en eigenaar ligt. In de avond, nacht en weekend en op feestdagen is de Huisartsenpost Oosterhout een toegankelijk en betrouwbaar loket bij het verzoek om acute zorg. Het team, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staat ervoor in dat de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt aangeboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de medewerkers en huisartsen van de huisartsenpost. Door continu te investeren in deskundigheid van het team en de kwaliteit op al zijn facetten te monitoren en te borgen, kan er voldaan worden aan de eisen en veiligheid van de (acute) huisartsgeneeskundige zorg.

Visie

Deze missie wordt waargemaakt door vanuit een brede visie naar de gezondheidszorg te kijken. Niets staat op zichzelf, ondanks het feit dat er spoedeisende huisartsgeneeskunde zorg wordt geleverd. De patiënt staat binnen deze zorg centraal.

De samenleving wil als noodzakelijk alternatief voor het beroep op de eigen huisarts een huisartsenpost in de nabije omgeving die goed bereikbaar en toegankelijk is, waar men kan rekenen op een correcte persoonlijke bejegening en goede zorg én waarbij een goede afstemming met huisartsenzorg overdag plaats vindt.

Huisartsenzorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenpost in de ANW-uren. Continuïteit van zorg is van groot belang. Vanuit deze optiek is in de zorgketen een centrale rol weggelegd voor de huisarts. De huisarts heeft een sterk regisserende rol aan de poort van de gezondheidszorg. Deze poortwachtersrol – ook in ANW-uren – is een wezenlijk onderdeel van de functie van de huisarts. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de eerste lijn thuishoort, ook in de eerste lijn moet blijven. Vanuit deze rol, positie en verantwoordelijkheid wil de Huisartsenpost Oosterhout in de (acute) zorg in ANW-uren graag samenwerken met andere zorgaanbieders in de acute zorgketen en eerstelijnszorg. Kernpunt bij samenwerking is en blijft het waarborgen en waar nodig verbeteren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Vanuit de ‘7×24’ uur verantwoordelijkheid van de huisarts is een goede afstemming tussen ANW- en dagzorg gewenst en noodzakelijk. Onderdeel hiervan is het nog meer optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg overdag.

Kwaliteit

Het leveren en waarborgen van kwaliteit van zorg blijft voor zowel de huisarts, de Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo het belangrijkste uitgangspunt. De Huisartsenpost Oosterhout voldoet dan ook aan actuele (NHG-)Standaarden en richtlijnen, branchenormen en aan geldende wetgeving.

Kwaliteit wordt ook vanuit de branchevereniging InEen uitgedragen. Er zijn normen opgesteld als het gaat om de indicatoren die gelden voor huisartsenposten. Onder het onderwerp ‘Huisartsenpost in cijfers’ worden deze indicatoren inzichtelijk met de geldende norm en het resultaat dat is behaald door de Huisartsenpost Oosterhout.

In 2019 heeft Huisartsenpost Oosterhout deelgenomen aan de landelijke benchmark via Ineen. Deze cijfers geven een beeld van de positie ten opzichte van vergelijkbare huisartsenposten. Vanwege het feit dat we nog maar één jaar hadden om mee te vergelijken, zijn de cijfers voor waar aangenomen en hebben we er verder geen acties aan verbonden. De deelname wordt voortgezet omdat er pas goed inzicht ontstaat zodra er over meerdere jaren vergeleken kan worden. Dit kan ook een input zijn voor verbeteringen.

In 2019 is verder voor het behalen van de NPA-certificering op het gebied van kwaliteit orde op zaken gesteld. Dit heeft naast actualisatie van alle protocollen en werkwijzen geleid tot een nieuw kwaliteitshandboek.

Voor het kunnen monitoren van de kwaliteit wordt tenslotte gebruik gemaakt van managementinformatiesystemen, zoals Hapicom en de telefooncentrale. Er bestaat ‘near real-time’ inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden.

Het verder uitwerken van het totaal van kwaliteit is een belangrijk speerpunt voor 2020. De inzet van de expertgroep, de klachtencommissie, de auditcommissie en de medewerker HR & Kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.

NPA-certificering

In december 2019 heeft de Huisartsenpost Oosterhout de NPA-certificering behaald. Deze certificering toont aan dat de huisartsenpost over de volle breedte van de organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat wij continu blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. We hebben gekozen voor NPA-praktijkaccreditering omdat zij ook de accreditering doen voor de huisartsenpraktijken van Zorroo. Voor 2020 staat een controle audit gepland.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Elke huisartsenpost in Nederland dient eens in de drie jaren een patiënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is tevens een verplicht onderdeel bij de NPA-certificering. In navolging van het behalen van de certificering eind 2019, zullen we in 2020 starten met een patiënttevredenheidsonderzoek. De ervaring van patiënten is heel belangrijk om te leren hoe de Huisartsenpost Oosterhout de zorg nog verder kan optimaliseren en verbeteren.

Erkend leerbedrijf

De Huisartsenpost Oosterhout is een erkend leerbedrijf. Omdat wij het opleiden van nieuwe doktersassistenten belangrijk vinden, bieden wij leerlingen van de opleidingen een stageplek aan. Bij het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio wordt nauw samengewerkt met de coördinator Werkvoorziening van Zorroo. Door op een goede wijze stageplekken te coördineren, wordt geprobeerd de aanwas van nieuwe doktersassistenten in de regio te verhogen.

Scholing

Aan het scholingsbeleid voor triagisten wordt invulling gegeven door een jaarkalender met onderwerpen die onderwezen gaan worden.

Wat betreft hercertificering van de triagisten hebben in 2019 drie triagisten hun diploma via herregistratie met 5 jaar verlengd.

Verder zijn in 2018 3 doktersassistenten gestart met een triagistenopleiding. Hiervan zijn er 2 succesvol afgerond. In 2019 zijn 2 doktersassistenten gestart met een triagistenopleiding.

Het streven is dat scholingen gegeven worden door huisartsen die zijn verbonden aan de Huisartsenpost Oosterhout. Enthousiasme en beschikbare tijd van de huisarts zijn hierbij belangrijk. Op dit moment vraagt het nog veel aandacht en begeleiding om de huisartsen onderdeel te laten zijn van het scholingsplan. Hopelijk kan dit met de komst van de kaderhuisarts Spoedzorg worden verbeterd. In 2019 hebben huisartsen trainingen verzorgd op het gebied van ‘urineweginfecties’ en ‘trauma extremiteiten en hoofd’. Verder is een interne training verzorgd door de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige op het gebied van agressie en suïcidepreventie. De interne trainingen worden geaccrediteerd via Kabiz. Bij specifieke onderwerpen wordt deskundigheid van buiten gehaald.

Naast de fysieke scholingen is er voor elke triagist een abonnement aangevraagd bij AccreDidact. Triagisten kunnen hier punten verzamelen voor individuele nascholingsprogramma’s die zij zelf kunnen inplannen op een voor hun geschikt moment.

Verder vindt er jaarlijks een opfriscursus plaats aangaande alle facetten van reanimatie samen met de huisartsen, waarnemers en chauffeurs. Op deze wijze wordt het hele team tegelijkertijd geschoold, wat de samenwerking bevorderd.

Met de komst van de kaderhuisarts Spoedzorg en het inventariseren van de benodigde scholing voor triagisten, huisartsen en chauffeurs, is naar voren gekomen dat de huidige ABCD-training aanpassing behoeft. Zowel de kaderhuisarts als de expertgroep is van mening dat het meer richting het niveau van de STAR-klas zou moeten. In 2020 zal deze scholing nader worden uitgewerkt en hopelijk in 2021 zijn intrede doen.

Naast een scholingskalender voor triagisten zou er ook een scholingskalender moeten komen voor de deelnemende huisartsen en waarnemers. De kaderhuisarts spoedeisende zorg i.o. zal hier in 2020 een voortrekkende rol in kan spelen.

Huisartsenpost in cijfers

Er is in 2019 een verlies van € 154.931 gerealiseerd. Dit is het gevolg van het feit dat we minder productie hebben gedraaid dan vooraf begroot.

Resultaten t.o.v. normen

Het kwaliteitsniveau van de Huisartsenpost Oosterhout wordt ook meetbaar gemaakt. Op brancheniveau (InEen) is vastgelegd welke streefwaarden voor een huisartsenpost gelden. De kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in de mate van bereikbaarheid en de bij de urgentie passende zorg op tijd leveren.

Uitgaande van de bovenstaande normen en prestaties zal er specifiek gekeken worden naar de niet-spoedoproepen. Hier wordt lager dan de norm gescoord en dat is niet wenselijk. Aan de hand van de managementinformatie zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

 

Personeel

Duidelijk merkbaar is de toenemende behoefte aan medewerkers in de zorg. Dat heeft ertoe geleid dat verschillende werknemers in 2019 de keuze hebben gemaakt om hun werkzaamheden elders uit te breiden en te stoppen met hun werk op de Huisartsenpost Oosterhout. Vaak speelt de combinatie van werken in de ANW-uren en de thuissituatie daarbij een rol.

Voor 2020 ligt de focus op het werven van nieuwe triagisten (in opleiding) en medisch ondersteuners zodat er steeds voldoende personele capaciteit aanwezig is. In de selectieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan de consequenties van het werken in de ANW-uren en de afstemming met de thuissituatie. Om te toetsen of een kandidaat past binnen het team worden directe medewerkers betrokken in de sollicitatieprocedure. Dat gebeurt tijdens de begeleiding van de kandidaat als deze een avond komt meekijken en tijdens de deelname aan een sollicitatiegesprek.

Medewerkers die interesse hebben om zich verder te ontwikkelen wordt waar mogelijk ruimte geboden om te groeien. In 2019 is een vacature voor medisch ondersteuner intern onder de aandacht gebracht wat heeft geleid tot een bijscholingstraject.

Arbeidsmarkproblematiek

Zorroo is in 2018 gestart met het serieus aanpakken van de arbeidsproblematiek. Zowel voor de Huisartsenpost Oosterhout als voor de aangesloten huisartsenpraktijken. Door actief te zoeken naar goede kandidaten en goede afspraken te maken met de opleidingsinstituten, SSFH en Transvorm, wordt getracht de aanwas van goed opgeleide doktersassistenten te borgen. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijk maken dan wel behouden van de werkplek.

In 2019 heeft Zorroo in samenwerking met regionale partners het doel gesteld om meer en geoptimaliseerde stageplaatsen te creëren voor doktersassistenten. Hiervoor is een subsidie gekregen vanuit de stimuleringsregeling van SSFH. Met deze subsidie is van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 de coördinator Werkvoorziening ingezet.

Het doel is gesteld dat iedere dagpraktijk minimaal één keer in de twee jaar een stageplaats aanbiedt. Voor de start van het project waren er 13 stageplaatsen beschikbaar. In het schooljaar 2018-2019 is dit aantal verhoogd naar 19 stageplaatsen en in het schooljaar 2019-2020 zijn er nog zes praktijken gestart met het aanbieden van een stageplaats.

De coördinator Werkvoorziening heeft in 2019 een handboek gemaakt met daarin van begin tot eind welke stappen er doorlopen moeten worden om een stageplaats aan te bieden. Ook is een cursus stagebegeleiding georganiseerd om op deze manier de nieuwe stagebegeleiders handvatten te geven om een stagiaire te begeleiden.

In 2019 is er bij de Huisartsenpost Oosterhout 1 doktersassistent stagiaire geweest. Verder hebben 4 triagisten en 1 baliemedewerkster de cursus tot stagebegeleider gevolgd. Er is niet officieel iemand aangewezen als stagebegeleider omdat eigenlijk alle medewerkers dit zouden moeten kunnen.

Verder is Zorroo in 2019 gestart met het opzetten van een flexpool. Dit is een pool van ervaren medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden bij de huisartsenpost en huisartsenpraktijken. De huisarts kan beroep doen op de flexpool bij kortdurende uitval van een medewerker door bijvoorbeeld ziekte. De flexpool moet in 2020 van start gaan.

In 2020 wil Zorroo doorgaan met het optimaliseren van de stageplaatsen voor doktersassistenten en ook stagiairs proberen te binden aan de regio. Zo is het de bedoeling om doktersassistent stagiaires van de aangesloten huisartsenpraktijken aan te bieden om een avond mee te lopen op de huisartsenpost om hiermee kennis te kunnen maken.

Arbeidsomstandigheden

In 2019 is de Huisartsenpost Oosterhout verder gegaan met het creëren van een gezonde werkplek. Zo zijn er nieuwe bureaustoelen en ergonomische krukken aangeschaft. Uitleg hierover en voorlichting over hoe je goed kunt zitten is aan het team gegeven door een ergotherapeut. De relaxruimte is verder ingericht met nieuw meubilair, zoals een zithoek, eethoek en tv. Medewerkers worden aangemoedigd om zorgvuldig met het interieur om te gaan, zodat het voor iedereen een fijne werkplek is en blijft.

In 2020 zullen de wanden worden geschilderd voor een fijne, warme sfeer. Ook zal een verlichtingsplan worden uitgevoerd zodat de medewerker de verlichting op de eigen werkplek kan aanpassen.

Eind 2019 zijn de plannen voor een Personeelsvertegenwoordiging in werking gezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Deze overlegt namens het personeel met de werkgever over sociale, organisatorische, economische en financiële onderwerpen. De PVT gaat in 2020 van start.

Verder is het de bedoeling om voor 2020 een preventiemedewerker aan te stellen om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Concreet betekent dat het opstellen van de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) en het uitvoeren van het plan van aanpak.

Werving en selectie

Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers worden vacatures uitgezet via de eigen website en social mediakanalen LinkedIn en Facebook. Verder wordt ook gebruik gemaakt van externe vacaturesites. De selectieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek met de teamleider en medewerker HR & Kwaliteit. Na een positief kennismakingsgesprek kunnen sollicitanten een avond meedraaien tijdens een dienst. Beide partijen kunnen dan ‘proeven’ of werk en team passen. Daarna volgen een tweede sollicitatiegesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek.

Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de medewerkers waarin persoonlijke zaken, de verschillende elementen van het werk en ontwikkeling aan bod komen. Aan de hand van deze gesprekken kunnen werknemers verder begeleid worden in hun loopbaan.

Ziekteverzuim

In 2019 was er sprake van een ziekteverzuimpercentage van 2,72% (CBS kalenderdagen methode).

ICT en automatisering

Informatiesysteem

Het stroomlijnen van 24-uurs huisartsenzorg in de regio Oosterhout wordt mede mogelijk gemaakt door de integratie van het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. Dit draagt enorm bij aan patiëntvriendelijkheid en efficiënte en veilige zorg. Het betreft hier de systemen Hapicom, Medicom, Medicom/Pharmacom voor apotheekhoudende huisartsen en Pharmacom voor alle apotheken in de regio van leverancier PharmaPartners. Deze drie systemen zitten op hetzelfde cluster waardoor er gewerkt kan worden met één patiëntenindex en één up-to-date dossier, zowel medisch inhoudelijk als het medicatiedossier. Zo kan op huisartsenpost indien nodig het patiëntendossier van de eigen huisarts en het medicatiedossier geraadpleegd worden. Hierdoor heeft de dienstdoende huisarts altijd de meest actuele informatie beschikbaar. De patiënt hoeft bovendien niet alles nogmaals toe te lichten aan de telefoon of tijdens het consult.
Dit levert zorg op maat op en zorgt ervoor dat het beleid dat overdag is ingezet veel makkelijker voortgezet kan worden in de avond, nacht en het weekend. Dit draagt enorm bij aan de patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid. Ook maakt het beschikbaar hebben van deze informatie dat de dienstdoende huisarts adequater en sneller kan werken. Het heeft dus ook een positieve invloed op de werkdruk.

Managementsysteem

In 2017 heeft de Huisartsenpost Oosterhout managementsoftware Corpio aangeschaft om op een juiste wijze klachten, VIM-meldingen en calamiteiten te registeren en beheren. Dit deel is 2018 ingericht en operationeel geworden. De wens is om Corpio breder in te zetten binnen de huisartsenpost, als een soort startpagina/intranet. Ook is de bedoeling dat de plan- en roostersoftware en de mail binnen Corpio worden geïntegreerd.

Meekijkconsult

Halverwege 2019 is er een begin gemaakt met het inzetten van het meekijkconsult via de applicatie WeSeeDo. Dit is een manier van laagdrempelige zorg aanbieden via beeldbellen. De patiënten hoeven maar op een knop te drukken om rechtstreeks contact te hebben met medewerkers van de huisartsenpost. De privacy wordt gegarandeerd door de veilige, eenmalige verbinding. Zo kan de medewerker van de huisartsenpost de patiënt en zijn of haar klachten zien en beoordelen. Omgekeerd ziet de patiënt de medewerker van de huisartsenpost niet. Eventueel kan er een foto gemaakt worden voor nader overleg met de dienstdoende huisarts.

Eerst is gestart met een kleine groep triagisten en nadat de ervaring was opgedaan en de kinderziektes grotendeels waren opgepakt en opgelost, is het onder alle triagisten uitgerold. Allen zijn hiervoor opgeleid. Niet dat elke triagist het meteen omarmde, maar aan het eind van 2019 was het zo goed als een vast onderdeel geworden van de triage.

Het leverde positieve ervaringen op zowel bij triagisten en huisartsen als bij patiënten. Met name de laatste groep was zeer tevreden en vond het een prettige wijze van consult voeren. Een deel van de patiënten hoefde hierdoor namelijk niet naar de huisartsenpost te komen en dat werd als zeer prettig ervaren. Hoewel de techniek af en toe nog wel verstek liet gaan, is het steeds beter geworden.

In 2020 zal er een onderzoek worden uitgevoerd door het Radboud UMC. Dit onderzoek zal tweeledig zijn, ten eerste een meting van de tevredenheid van de patiënt en de zorgverlener en ten tweede een meer medisch inhoudelijk onderzoek over de inzet, de urgentie en de uitkomsten. Insteek is dat het een vast onderdeel moet worden van de triage en dus ook  beschreven moet worden in ons gespreksmodel.

Wachtkamerschermen

Sinds 2019 hangen er in beide wachtkamers van de Huisartsenpost Oosterhout wachtkamerschermen van leverancier IDS Nederland. Patiënten worden op deze manier geïnformeerd over de huisartsenpost en actueel (gezondheids)nieuws in Nederland.

De aangesloten huisartsenpraktijken die gebruik maken van de wachtkamerschermen van IDS Nederland of van de praktijksites van Yard, maken gebruik van hetzelfde actueel (gezondheids)nieuws van IDS Nederland.

Plan- en roostersoftware

Bij de Huisartsenpost Oosterhout wordt gebruik gemaakt van de InterShift plan- en roostersoftware voor het inplannen van huisartsen en triagisten.

Telefonie

Bij de Huisartsenpost Oosterhout wordt gebruik gemaakt van het AT Advitronics Telecom. Onderdeel van het telefonieplatform is dat alle gesprekken naar de huisartsenpost worden opgenomen, met als doel dat gesprekken teruggevonden kunnen worden bij calamiteiten en klachten of voor educatie doeleinden. Verder is het systeem volledig redundant: bij storing blijft de huisartsenpost bereikbaar.

In 2019 werden voorbereidingen getroffen om het platform om te zetten naar nieuwste versie. In 2020 wordt het platform daadwerkelijk omgezet. Dit heeft als voordelen: een aantal nieuwe functionaliteiten en betere inzage in de actuele wachtrijen.

AVG-privacywetgeving

Alle op te zetten projecten waarbij het verwerken van persoonsgegevens een rol spelen, worden getoetst aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. In het geval van de huisartsenpost gaat het om bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van patiënten.

Focus voor de toekomst

Het gebruik van data is binnen Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout een belangrijk speerpunt voor de aankomende jaren. Door het combineren van de data van verschillende bronnen wordt er nog beter inzicht gekregen in de ‘patient journey’. Dit biedt kansen om de werkdruk beter te stroomlijnen of de zorg van overdag nog beter op de ANW-uren af te stemmen.

In 2019 gaan we bronnen combineren, dus de data overdag met de data van de huisartsenpost. Hiermee krijgen we een goed beeld van wat er precies gebeurt. Verder willen we een apart dashboard bouwen voor Hapicom in ons managementinformatiesysteem. Het lastige is wel dat we de data ‘near real-time’ nodig hebben. Dit vraagt van zowel de leverancier van data als de beheerder van de data nog wel wat ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal in 2020 worden gerealiseerd. Zodra dat operationeel is, kan er verder gewerkt worden aan het dashboard en het combineren van data.

Communicatie en voorlichting

De medewerker Communicatie & PR van Zorroo houdt zich tevens bezig met de communicatie en PR bij de Huisartsenpost Oosterhout.

Nieuwsbrief

Eind 2017 is er een interne informatieverstrekking opgestart aan huisartsen, waarnemers en andere medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout via de Paraat! nieuwsbrief. In deze digitale nieuwsbrief wordt men geïnformeerd over beleid en afspraken, nieuws, scholingen, personeelszaken en andere praktische zaken. Deze nieuwsbrief is gecontinueerd in 2019.

Website

Sinds het voorjaar van 2019 is de nieuwe website van de Huisartsenpost Oosterhout (www.hapoosterhout.nl) online. Deze maakt deel uit van de overkoepelende website van de Zorroo zorggroep (www.zorroo.nl). De content en het design zijn flink op de schop gegaan. Ook de functionaliteiten zijn verbeterd. Het doel was om de vernieuwde websites zo patiëntgericht en gebruiksvriendelijk mogelijk neer te zetten. Op de website kunnen patiënten informatie terugvinden over de werkwijze van de huisartsenpost, inzage in het medisch dossier, het privacy statement, de klachtenprocedure etc.

Social media

De Huisartsenpost Oosterhout is aanwezig op diverse social mediakanalen. Zo is er een LinkedInpagina ontwikkeld in 2018 met actueel nieuws van de huisartsenpost richting zorgpartners en werkzoekenden. Actueel nieuws van de Huisartsenpost richting patiënten en andere geïnteresseerden wordt verspreid via de Zorroo Facebookpagina.

Patiëntenvoorlichting nieuwkomers en laaggeletterden

In de praktijk blijkt dat er vaak onduidelijkheid is over de werking van de huisartsenpost. Deze onduidelijkheid zorgt voor extra werkdruk binnen de huisartsenpost. Er is betere communicatie nodig dat er bij de huisartsenpost geen reguliere huisartsenzorg wordt verleend, maar alleen spoedzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. Deze onduidelijkheid is groter bij migranten waarbij tevens door taal, cultuur en gezondheidszorg in eigen land misverstanden kunnen bestaan over de werkwijze van de huisartsenpost.

In 2019 is daarom door een triagist van de Huisartsenpost Oosterhout en de medewerker Communicatie & PR van Zorroo een voorlichtingsproject gestart. Zo zijn een meertalige folder en poster (Nederlands, Turks, Arabisch en Engels) ontwikkeld voor patiënten over de werkwijze van de huisartsenpost. Tevens staat er een beeldverhaal op dat eenvoudig de werking van de huisartsenpost uitlegt. De folders en posters zijn verspreid via de huisartsenpraktijken in de regio en de gemeentekantoren.

Tevens is een samenwerkingsverband gestart met meerdere zorgpartners om gezamenlijk te werken aan meer duidelijkheid voor nieuwkomers in Oosterhout over de gezondheidszorg. Deze zorgpartners zijn Animo Oosterhout, Amphia, GGD West-Brabant, Surplus, Gemeente Oosterhout, Theek 5, Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Zo is voorlichting verzorgd tijdens participatiebijeenkomsten van de gemeente en bij de Turkse en Marokkaanse moskee in Oosterhout. Dit samenwerkingsverband gaat zich in 2020 ook richten op laaggeletterden in Oosterhout.

Samenwerking met zorgpartners

Binnen de huisartsenzorg in Nederland hebben we te maken met een verhoogde werkdruk. Zo ook bij de Huisartsenpost Oosterhout. Daarom zijn er initiatieven gestart in de samenwerking met andere deskundigen en nieuwe zorgpartners om de zorg te verdelen. 24-uurs zorg blijft de taak van de huisarts, nu maar zeker ook in de toekomst. Het is zaak om deze zorg samen vorm te geven met alle zorgpartners binnen de eerstelijns zorg.

Zorroo wil met de Huisartsenpost Oosterhout langzamerhand groeien richting een eerstelijns spoedpost. Een locatie van waaruit meerdere disciplines zullen gaan opereren in nauwe samenwerking met elkaar om zo de acute en ook minder acute zorg het hoofd te bieden in de avond, nacht en weekenden. Hiermee wordt naar verwachting ook de verhoogde werkdruk in de huisartsenzorg verlicht.

Thebe Thuiszorg

In het kader van het beteugelen van de drukte en het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek met de juiste deskundigen, heeft de Huisartsenpost Oosterhout samen met de thuiszorgorganisatie in de regio, het doel om op zaterdag een wijkverpleegkundige in te zetten voor die hulpvragen die betrekking hebben op de kwetsbare ouderen. Dit varieert van het geven van adviezen aan de huisarts en triagist tot het te woord staan van patiënten/cliënten en/of het uitvoeren van huisbezoeken.

Hiermee creëren we niet alleen een nauwere samenwerking met partijen die actief zijn binnen de ANW-uren. Maar ook kan door de inzet van deze specifieke deskundigheid de huisarts ontlast worden.

In eerste instantie zal er alleen op zaterdag overdag een wijkverpleegkundige op de huisartsenpost aanwezig zijn, mogelijk dat dit later nog verder uitgebreid zou kunnen worden.

De huisartsenpost heeft al sinds 2018 ervaring met de zogenaamde nachtvlinders van Thebe Thuiszorg. Deze wijkverpleegkundigen opereren vanuit de huisartsenpost, maar de werkzaamheden zijn nog wel gescheiden. De wijkverpleegkundigen worden aangestuurd vanuit hun eigen organisatie als het gaat om inzet, echter er is altijd ruimte om elkaar te ondersteunen tijdens de nachtdienst.

Het uiteindelijke doel is om de tijdens de ANW-uren ook de gehele thuiszorg in de regio te laten opereren vanuit de huisartsenpost. Niet dat de thuiszorg dan onder huisartsenpost komt te vallen, maar meer vanuit de samenwerking en het gezamenlijk kijken naar specifieke vragen/problemen van bijvoorbeeld de doelgroep kwetsbare ouderen.

In 2020 zal gekeken worden of het SVT-team (speciale verrichtingen team) van Thebe ook kan werken vanuit de Huisartsenpost Oosterhout. De opzet is dat dit team de huisartsenpost als basis heeft en van daaruit richting cliënten gaat. Dit is niet alleen beperkt tot overdag, maar ook tijdens de ANW-uren. Ook dit is een mooie gelegenheid om de samenwerking uit te breiden.

GGz

Zoals reeds beschreven is er een extra deskundigheid ingezet op het GGz-vlak, middels een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Mede door deze inzet kan er adequaat worden ingespeeld op de situatie en kan de doorgeleiding naar de 2e lijns GGz beter worden beoordeeld en onderbouwd. Neemt niet weg dat de samenwerking met de GGz in de ANW-uren nogal verder uitgebreid kan gaan worden. Met name de crisisopvang vraagt veel aandacht en levert vaak discussie op in het geval de huisarts iemand wil verwijzen. Het vraagt een beoordeling van de huisarts om somatische klachten uit te sluiten, vervolgens een beoordeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en pas daarna kan iemand daadwerkelijk worden opgevangen bij de crisisdienst. Deze trajecten duren vrij lang en overlappen vaak meerdere diensten. Tot de opname is de huisarts belast met de zorg en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Tevens is het lange wachten ook belastend voor de omgeving van de patiënt, evenals voor de medewerkers van de post. De Huisartsenpost Oosterhout wil deze procedure graag verbeteren in nauwe samenspraak met de GGz.

Inzet specialist ouderengeneeskunde

Naast uitbreiding op GGz-gebied, is het ook noodzakelijk dat er een nauwere samenwerking komt op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Op dit moment wordt er al nauwer samenwerkt met de thuiszorg, echter daar mist de specialist ouderengeneeskunde nog. Er is een regionaal initiatief gestart, waaraan de Huisartsenpost Oosterhout deelneemt. Dat moet leiden tot een nieuwe opzet van de spoedzorg voor de kwetsbare ouderen in de avond, nacht- en weekenduren. Dit project is geïnitieerd vanuit het regio-orgaan Transmurale Zorg en wordt door de belanghebbende partijen verder uitgewerkt, zijnde de huisartsenposten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. In 2020 zal het project worden gestart en hopelijk leidt dit tot een betere ketenzorg rondom kwetsbare ouderen in de ANW-uren.