Huisartsenpost Oosterhout
jaarverslag 2018

Voorwoord

Sinds 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout deel uit van de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo). Hiermee is de 24-uurs huisartsenzorg in de regio Oosterhout en omstreken ondergebracht bij één huisartsenorganisatie.

Doordat de huisartsen eigenaar zijn geworden van de Huisartsenpost Oosterhout is de betrokkenheid enorm toegenomen. Dit uit zich in het grote aantal huisartsen dat deelneemt aan de expertgroep van de huisartsenpost en in het feit dat de huisartsenpost een belangrijk onderdeel is van de certificaathoudersvergaderingen van Zorroo. Tevens blijkt de hoge betrokkenheid van de huisartsen uit het feit dat het aantal diensten dat verkocht wordt op de Huisartsenpost Oosterhout minder is dan het landelijke gemiddelde. Het merendeel van de diensten wordt nog door eigen huisartsen gedaan. Dit is een goed teken en iets dat we zoveel mogelijk willen behouden.

Het stroomlijnen van 24-uurs huisartsenzorg in de regio wordt mede mogelijk gemaakt door de integratie van het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. Dit draagt enorm bij aan patiëntvriendelijkheid en efficiënte en veilige zorg.

Met het overnemen van de Huisartsenpost Oosterhout in 2017 is er in eerste instantie vooral aandacht geweest voor het inbedden van de huisartsenpost binnen de Zorroo organisatie en voor het zorgen voor continuïteit van de zorg. In 2018 is de Huisartsenpost Oosterhout als aparte B.V. ingericht en zijn we verder gegaan met het optimaliseren van zorg en organisatie. Zo was er meer structurele aandacht voor HR en kwaliteit. Verder is er een begin gemaakt met de NPA-accreditering. Er was structureel overleg van de expertgroep Huisartsenpost Oosterhout en er is een huisarts gestart met de opleiding tot kaderhuisarts Spoedzorg. Verder was er o.a. aandacht voor de aanpak van de arbeidsproblematiek, een gezonde werkplek, de aanpak van verward gedrag, ICT en automatisering, de AVG-privacy wetgeving en communicatie & PR.

Op zorggebied kenmerkte 2018 zich vooral door een zeer langdurende griepepidemie. Deze heeft op de volledige zorg een enorme stempel gedrukt. Op de Huisartsenpost Oosterhout is het voor zover inzichtelijk goed verlopen, maar het heeft wel een wissel getrokken op de triagisten van de huisartsenpost. Ook de zomerperiode daarna was drukker dan normaal. Mede door de enorme betrokkenheid en loyaliteit van de triagisten is deze periode goed verlopen. De rest van het jaar verliep zonder al te veel problemen. Door de aanname van nieuwe medewerkers en het opleiden van doktersassistenten tot triagist werden de minimaal benodigde uren gevuld.

Binnen de huisartsenzorg in Nederland hebben we te maken met een verhoogde werkdruk. Zo ook de Huisartsenpost Oosterhout. Daarom zijn er initiatieven gestart in de samenwerking met andere deskundigen en nieuwe zorgpartners om de zorg te verdelen. Zo wordt er structureel een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ingezet en zijn ’s nachts de Nachtvlinders (Thebe Thuiszorg) gehuisvest op de huisartsenpost. 24-uurs zorg blijft de taak van de huisarts, nu maar zeker ook in de toekomst. Het is zaak om deze zorg samen vorm te geven met alle zorgpartners binnen de eerstelijns zorg.

Voor 2019 zijn de belangrijkste speerpunten van de Huisartsenpost Oosterhout het verder uitwerken van het totaal van kwaliteit, de NPA-certificering, het op orde houden van de benodigde capaciteit aan triagisten en het uitbreiden van het aantal disciplines werkzaam vanuit de Huisartsenpost Oosterhout.

Met vriendelijke groet,

Daan Kerklaan
Directeur Huisartsenpost Oosterhout

Organisatie

Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van Zorroo. Hiermee is 24-uurs huisartsenzorg onder gebracht bij één huisartsenorganisatie. Dit is voor de toekomst een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkelingen van de zorg in de regio. De zorg wordt steeds complexer en vraagt 24-uurs borging vanuit de huisarts en andere disciplines. Met name de kwetsbare ouderen, maar ook de patiënten met ernstig geestelijke problematiek, worden binnen de eerste lijn regulier behandeld en zullen derhalve ook een beroep doen op de huisartsenpost. Om deze zorg op een goede manier te stroomlijnen is het essentieel dat er een goede overgang wordt georganiseerd van de situatie overdag naar de avond-, nacht en weekenddienst. Dit kan alleen als de belangen van de organisaties hetzelfde zijn. In het geval van Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout is dat zo.

Zo is het systeem van de Huisartsenpost Oosterhout geïntegreerd met het huisartseninformatiesysteem en het apotheeksysteem. De drie systemen zijn van dezelfde leverancier en zitten op hetzelfde cluster. Dit betekent dat er gewerkt kan worden met één patiëntenindex en één up-to-date dossier, zowel medisch inhoudelijk als wat betreft de medicatie. Zo kunnen op huisartsenpost indien nodig het patiëntendossier van de eigen huisarts en het medicatiedossier geraadpleegd worden. Hierdoor heeft de dienstdoende huisarts altijd de meest actuele informatie beschikbaar. De patiënt hoeft bovendien niet alles nogmaals toe te lichten aan de telefoon of tijdens het consult.
Dit levert zorg op maat op en zorgt ervoor dat het beleid dat overdag is ingezet veel makkelijker voortgezet kan worden. Dit draagt enorm bij aan de patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid. Ook maakt het beschikbaar hebben van deze informatie dat de dienstdoende huisarts adequater en sneller kan werken. Het heeft dus ook een positieve invloed op de werkdruk.

In 2018 is de Huisartsenpost Oosterhout als aparte B.V. ingericht, mede op verzoek van de zorgverzekeraars. Omdat het een aparte financiering betreft, die strikt gecontroleerd wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraars, is het bedrijfsmatig gezien voor de hand liggend dat de huisartsenpost in een eigen B.V. is ondergebracht.

De Huisartsenpost Oosterhout beslaat dezelfde regio als de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Onder de regio vallen de volgende (deel) gemeenten: Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ’s Gravenmoer, Terheijden en Wagenberg. In dit verzorgingsgebied levert de huisartsenpost spoedeisende huisartsenzorg aan ruim 145.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook levert de huisartsenpost zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven, zoals vakantiegangers en seizoenwerkers.

In 2018 zag de organisatiestructuur van Zorroo er als volgt uit:

De Huisartsenpost Oosterhout was in 2018 als volgt georganiseerd:

Bestuur en directie

Met het overnemen van de Huisartsenpost Oosterhout zijn in wezen het bestuur en directie van Zorroo ook bestuur en directie geworden van de huisartsenpost. In eerste instantie is niet gekozen voor een andere bestuurlijke structuur omdat dit niet direct als noodzakelijk werd gezien. De directie heeft vanuit het verleden al veel ervaring met huisartsenposten en dit vraagt derhalve geen extra capaciteit en competenties. Bijna dagelijks vindt er overleg plaats tussen directie, teamleider en medewerker HR en Kwaliteit. Eenmaal per week is er overleg tussen bestuur en directie en worden beleid, initiatieven en de voortgang besproken. De directie heeft eens in de 6 weken een overleg met het volledige team van triagisten en heeft tevens contact met de triagisten gedurende diensten. Als laatste wordt de bereikbaarheidsdienst van het management door de directie ingevuld. In de vakantieperiodes wordt deze in de weekenden waargenomen door een bestuurslid en gedurende de werkweek door de teamleider.

Expertgroep

In 2017 is de expertgroep Huisartsenpost Oosterhout samengesteld. Deze groep bestaat uit 8 personen, waarvan 5 huisartsen, de directeur, een triagist en de teamleider. In deze groep zijn kwaliteit van zorg, beleidszaken, protocollen, samenwerking met ketenpartners, personeelszaken en de dagelijkse gang van zaken belangrijke pijlers. In 2018 is de expertgroep structureel bij elkaar gekomen.

Klachtencommissie

Het geheel van monitoren en borgen van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is in 2018 structureel neergezet binnen de Huisartsenpost Oosterhout. Er zijn vier huisartsen onderdeel van de klachtencommissie en daarmee belast met het behandelen van de binnengekomen klachten. Het geheel van klachten, VIM-meldingen en calamiteiten is geautomatiseerd zodat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd, ook het traject van behandelen. Hiervoor is het systeem Corpio aangeschaft.

Auditcommissie

Voor de overname van de Huisartsenpost Oosterhout werden de audits uitgevoerd door de manager van de huisartsenpost. Dit is gestopt na de overname omdat de huisartsen hebben aangegeven dat zij hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Daarom is er een auditcommissie samengesteld die bestaat uit 4 gecertificeerde huisartsen. Zij beluisteren en beoordelen de gesprekken van de triagisten. Het afnemen van audits is daarmee een vast onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost.

In 2018 is het geheel van auditen verder uitgerold en wordt elke medewerker tweemaal per jaar geaudit. Er vindt direct terugkoppeling plaats en tevens worden ook meteen eventuele handreikingen gegeven om bepaalde onderdelen van het gesprek te verbeteren. Daarnaast is er een start gemaakt met een nieuw gespreksmodel dat beter aansluit op de behoefte van de patiënt en dat moet zorgen voor een minder lange gesprekduur.

Het beoordelen van gesprekken verloopt goed. Er is echter nog geen beleid of procedure die beschrijft wat er moet gebeuren als een triagist niet verbetert in het geval van een onvoldoende. In 2019 moet dit protocol operationeel zijn en weet elke triagist wat er verwacht wordt. Tevens zal het nieuwe gespreksmodel worden geïntroduceerd zodat de beoordeling in lijn is met de wijze waarop het gesprek gevoerd zou moeten worden. Ook zal er een scholingsschema moeten komen voor de huisartsen die de audits uitvoeren.

Team Huisartsenpost Oosterhout

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit huisartsen uit de regio, triagisten, baliemedewerkers, medisch ondersteuners, een teamleidster, een administratief medewerker, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een medewerker HR & Kwaliteit en chauffeurs van Broeder De Vries.

Er zijn in 2018 geen grote aanpassingen geweest in de samenstelling van het team. Wel was er continu aandacht voor het werven van nieuwe triagisten. Ook zijn er een aantal doktersassistenten aangenomen met het vooruitzicht deze intern op te leiden tot triagist. Het op orde houden van de benodigde capaciteit aan triagisten zal ook in de toekomst een belangrijk speerpunt blijven. Verder zijn er in 2018 nieuwe functies toegevoegd aan het team, namelijk een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een medewerker HR & Kwaliteit.

De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige wordt ingezet voor de aanpak van verward gedrag. Deze is beschikbaar voor consultatievragen on-the-job ter ondersteuning van huisartsen en triagisten. Ook worden patiënten met ernstig psychische klachten of patiënten die op de crisisdienstlijst staan tijdens deze diensten overgedragen aan deze verpleegkundige. In 2019 zal bekeken worden of het aantal uren uitgebreid kan worden om meerdere dagen van de week te dekken.

De medewerker HR & Kwaliteit is aangenomen om personeelszaken structureler te kunnen aanpakken en tevens om de drijvende kracht te worden achter kwaliteit. HR en kwaliteit zijn binnen een huisartsenpost nauw verweven. Zorg is immers mensenwerk. In 2018 lag de nadruk met name op personeelszaken. In 2019 zal kwaliteit meer aandacht krijgen.

Erkend leerbedrijf

De Huisartsenpost Oosterhout is een erkend leerbedrijf. Omdat wij het opleiden van nieuwe doktersassistenten belangrijk vinden, bieden wij leerlingen van de opleidingen een stageplek aan. Bij het creëren van nieuwe stageplekken, het optimaliseren van huidige stageplekken en het verhogen van de samenwerking met de opleidingscentra in de regio wordt nauw samengewerkt met de Coördinator Werkvoorziening van Zorroo. Door op een goede wijze stageplekken te coördineren, wordt geprobeerd de aanwas van nieuwe doktersassistenten in de regio te verhogen.

Missie, visie, beleid, kwaliteit

De missie van de Huisartsenpost Oosterhout heeft betrekking op de functie die de huisartsenpost heeft binnen de zorg in het algemeen en binnen de 24-uurs huisartsenzorg in het bijzonder. De visie gaat over wat er bereikt moet worden en op welke manier er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de missie.

Onze missie is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

  1. Het organiseren en beschikbaar stellen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren).
  2. Bijdragen aan de continuïteit van patiëntenzorg, oftewel de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg; van overdag naar ANW en van ANW weer naar overdag.
  3. Het monitoren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van (acute) huisartsgeneeskundige zorg.

Voortvloeiend uit deze pijlers is onderstaand de missie geformuleerd.

Missie

Uitgaande van 24-uurs huisartsenzorg worden de huisartsen ondersteund in de continuïteit van de patiëntenzorg. De huisartsen zijn eigenaar van de huisartsenpost, waarmee de directe betrokkenheid maximaal is en waarmee de verantwoordelijkheid van zorg en kwaliteit bij één organisatie en eigenaar ligt. In de avond, nacht en weekend en op feestdagen is de Huisartsenpost Oosterhout een toegankelijk en betrouwbaar loket bij het verzoek om acute zorg. Het team, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staat ervoor in dat de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt aangeboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de medewerkers en huisartsen van de huisartsenpost. Door continu te investeren in deskundigheid van het team en de kwaliteit op al zijn facetten te monitoren en te borgen, kan er voldaan worden aan de eisen en veiligheid van de (acute) huisartsgeneeskundige zorg.

Visie

Deze missie wordt waargemaakt door vanuit een brede visie naar de gezondheidszorg te kijken. Niets staat op zichzelf, ondanks het feit dat er spoedeisende huisartsgeneeskunde zorg wordt geleverd. De patiënt staat binnen deze zorg centraal.

De samenleving wil als noodzakelijk alternatief voor het beroep op de eigen huisarts een huisartsenpost in de nabije omgeving die goed bereikbaar en toegankelijk is, waar men kan rekenen op een correcte persoonlijke bejegening en goede zorg én waarbij een goede afstemming met huisartsenzorg overdag plaats vindt.

Huisartsenzorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar en wordt aangeboden door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenpost in de ANW-uren. Continuïteit van zorg is van groot belang. Vanuit deze optiek is in de zorgketen een centrale rol weggelegd voor de huisarts. De huisarts heeft een sterk regisserende rol aan de poort van de gezondheidszorg. Deze poortwachtersrol – ook in ANW-uren – is een wezenlijk onderdeel van de functie van de huisarts. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de eerste lijn thuishoort, ook in de eerste lijn moet blijven. Vanuit deze rol, positie en verantwoordelijkheid wil de Huisartsenpost Oosterhout in de (acute) zorg in ANW-uren graag samenwerken met andere zorgaanbieders in de acute zorgketen en eerstelijnszorg. Kernpunt bij samenwerking is en blijft het waarborgen en waar nodig verbeteren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Vanuit de ‘7×24’ uur verantwoordelijkheid van de huisarts is een goede afstemming tussen ANW- en dagzorg gewenst en noodzakelijk. Onderdeel hiervan is het nog meer optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg overdag.

Beleid

Met het overnemen van de Huisartsenpost Oosterhout in 2017 is er vooral aandacht geweest voor de continuïteit van zorg en voor het inbedden van de huisartsenpost binnen de Zorroo organisatie op het gebied van personeel en financiën. Verder was de uitrusting van de huisartsenpost, zijnde automatisering en aanverwante systemen, dermate verouderd dat deze op de korte termijn vervangen moesten worden. Een overgang van deze omvang had wel invloed op zowel de organisatie als de medewerkers van de huisartsenpost. Er is bij de overname daarom een bewuste keuze gemaakt om in eerste instantie niet veel energie te steken in het opstellen van beleid. Kwaliteit en veiligheid zijn wel onder de aandacht gebleven. In 2018 is er meer ruimte gekomen en ook de behoefte ontstaan om meer beleidsmatig zaken in te vullen. Dit is tot uiting gekomen in de inzet van de expertgroep, de klachtencommissie, de auditcommissie en de medewerker HR & Kwaliteit.

Kwaliteit

Kwaliteit blijft voor zowel de huisarts, de Huisartsenpost Oosterhout en Zorroo het belangrijkste uitgangspunt. Dit is ook het enige waar de patiënt de zorg op mag aanspreken. Hoewel het een containerbegrip is, weet iedereen wat er mee bedoeld wordt in de ruime zin van het woord. Zorroo en daarmee ook de Huisartsenpost Oosterhout zetten zich in om deze kwaliteit te leveren en te waarborgen.

Kwaliteit wordt ook vanuit de branchevereniging InEen uitgedragen. Er zijn normen opgesteld als het gaat om de indicatoren die gelden voor huisartsenposten. Onder het onderwerp ‘Huisartsenpost in cijfers’ worden deze indicatoren inzichtelijk met de geldende norm en het resultaat dat is behaald door de Huisartsenpost Oosterhout.

Daarnaast wordt er ook jaarlijks een landelijke benchmark afgenomen, georganiseerd vanuit InEen. Over het jaar 2017 heeft de Huisartsenpost Oosterhout niet deelgenomen. Over het jaar 2018 zullen we zeker meedoen. Dit kan ook een input zijn voor verbeteringen.

Voor het kunnen monitoren van de kwaliteit wordt er gebruikgemaakt van verschillende managementinformatiesystemen. Zo worden de data van de telefooncentrale en het huisartsenpostsysteem gebruikt. Er bestaat ‘near real-time’ inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden. Het gebruik van data is binnen Zorroo een belangrijk speerpunt voor de aankomende jaren. Door het combineren van de data van verschillende bronnen wordt er nog beter inzicht gekregen in de ‘patient journey’. Dit biedt kansen om de werkdruk beter te stroomlijnen of de zorg van overdag nog beter op de ANW-uren af te stemmen.

Het verder uitwerken van het totaal van kwaliteit is een belangrijk speerpunt voor 2019. De inzet van de expertgroep, de klachtencommissie, de auditcommissie en de medewerker HR & Kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Huisartsenpost in cijfers

Resultaten t.o.v. normen

Het kwaliteitsniveau van de Huisartsenpost Oosterhout wordt ook meetbaar gemaakt. Op brancheniveau (InEen) is vastgelegd welke streefwaarden voor een huisartsenpost gelden. De kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in de mate van bereikbaarheid en de bij de urgentie passende zorg op tijd leveren.

Uitgaande van de bovenstaande normen en prestaties zal er specifiek gekeken worden naar de niet-spoedoproepen. Hier wordt lager dan de norm gescoord en dat is niet wenselijk. Aan de hand van de managementinformatie zal gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Verdere ontwikkelingen en focus

NPA-certificering

De Huisartsenpost Oosterhout is bezig om gecertificeerd te worden. Met deze certificering wil de huisartsenpost aantonen over de volle breedte van de organisatie te voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat er continu gewerkt blijft worden aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Er is gekozen voor NPA-praktijkaccreditering omdat zij ook de accreditering doen voor de huisartsenpraktijken van Zorroo. In 2019 willen we de NPA-certificering binnenhalen.

Arbeidsmarkproblematiek

De Huisartsenpost Oosterhout is in 2018 gestart met het serieus aanpakken van de arbeidsproblematiek. Niet alleen als het gaat om de invulling van de ANW-diensten op de huisartsenpost, maar ook voor de dagpraktijken. Door actief te zoeken naar goede kandidaten en goede afspraken te maken met de opleidingsinstituten, SSFH en Transvorm, zal er getracht worden de aanwas van goed opgeleide doktersassistenten te borgen. Ook zal er aandacht zijn voor het aantrekkelijk maken dan wel behouden van de werkplek, zowel binnen de huisartsenpost als binnen de huisartsenpraktijk. De coördinator Werkvoorziening van Zorroo houdt zich hiermee bezig.

Samenwerking met zorgpartners

Zorroo wil met de Huisartsenpost Oosterhout langzamerhand groeien richting een eerstelijns spoedpost. Een locatie van waaruit meerdere disciplines zullen gaan opereren in nauwe samenwerking met elkaar om zo de acute en ook minder acute zorg het hoofd te bieden in de avond, nacht en weekenden. Hiermee wordt naar verwachting ook de verhoogde werkdruk in de huisartsenzorg verlicht.

Zo is het Ambulante Nachtteam De Nachtvlinders van Thebe gehuisvest op de Huisartsenpost Oosterhout. Vanuit de huisartsenpost rijden de Nachtvlinders hun routes en bezoeken ze cliënten. De komst van de Nachtvlinders is een goede aanvulling op het team dat in de nacht actief is en daar is in 2018 een goede samenwerking uit voort gekomen. Als de Nachtvlinders niet op ronde zijn in het gebied, kunnen ze triagist en huisarts ondersteunen. Ook kunnen ze na overleg een huisbezoek overnemen van de huisarts. Gezien de positieve ervaringen wordt in 2019 onderzocht of de huisartsenpost in de weekenddienst overdag een wijkverpleegkundige van Thebe kan toevoegen aan het team. Er wordt in eerste instantie gedacht aan de zaterdag.

Daarnaast is er een start gemaakt met het onderzoeken van mogelijke samenwerking met andere disciplines binnen de acute zorg in de ANW-uren, waar ook in de overdag situatie en binnen de ketenzorg mee wordt samengewerkt. Zorroo staat immers voor de 24-uurs huisartsenzorg in de regio samen met alle ketenpartners.

Gezonde werkplek

In 2018 deed de gezonde werkplek zijn intrede bij de Huisartsenpost Oosterhout. Zo zijn er op alle kamers van de huisartsenpost bij de onderzoeksbank noodknoppen geïnstalleerd. Deze kunnen gebruikt worden wanneer direct assistentie nodig is of voor reanimeren. Het signaal gaat dan af bij de balie zodat er direct gereageerd kan worden. Voor de herkenbaarheid en uniforme uitstraling hebben de medewerkers van de huisartsenpost bedrijfskleding met logo gekregen. Het gaat om polo’s en grijze vesten. Triagisten krijgen paarse polo’s, baliemedewerkers witte polo’s en medisch ondersteuners grijze polo’s. Tot slot zijn in het kader van de gezonde werkplek nieuwe computers aangeschaft in alle spreekkamers. De schermen zijn breder en hebben een andere standaard waardoor er meer ruimte ontstaat op de bureaus.

In 2019 worden nieuwe bureaustoelen aangeschaft en wordt de huisartsenpost verder aangekleed. De relaxruimte wordt verder ingericht met nieuw meubilair, zoals een zithoek, eethoek en tv. Het plan is ook om een voorlichting over gezonde voeding te organiseren voor medewerkers om fit te blijven in de nacht.

Aanpak verward gedrag

De afgelopen jaren is er in de media veel te doen geweest over mensen met verward gedrag. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om te onderzoeken of we beter af kunnen bakenen wie dit nu zijn en hoe we dan beter in kunnen spelen op de behoeften van mensen met verward gedrag.

Zorroo heeft ervoor gekozen om huisartsen te ondersteunen met meer GGz kennis om zo in te kunnen zetten op voorkoming van (verergering) van verward gedrag en de eventuele gevolgen (crisis/escalatie/overlast). In het kader hiervan heeft Zorroo eerst een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ingezet op de Huisartsenpost Oosterhout (vanaf voorjaar 2017 t/m voorjaar 2018 met subsidie van ZonMw). Deze persoon is later tevens ingezet als Coördinator 24-uurs GGz voor alle huisartsenpraktijken van Zorroo (vanaf voorjaar 2018 t/m voorjaar 2019 met een subsidie van ZonMw).

Scholing

In 2018 is er verdere invulling gegeven aan het scholingsbeleid voor triagisten. Er is een jaarkalender opgesteld met onderwerpen die onderwezen gaan worden. Ook in het kader van de hercertificering van de triagisten was dit nodig.

Het streven is dat de scholingen gegeven worden door huisartsen die zijn verbonden aan de Huisartsenpost Oosterhout. Enthousiasme en beschikbare tijd van de huisarts zijn hierbij belangrijk. Dit maakt dat het vanuit de organisatie zelf nog veel energie kost om het e.e.a. volgens plan te laten verlopen. De huisartsen moeten nog veel meer betrokken worden bij het geven van scholingen. Bij specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld suïcide preventie of gynaecologische onderwerpen, wordt deskundigheid van buiten gehaald.

Naast de fysieke scholingen is er voor elke triagist een abonnement aangevraagd bij AccreDidact. Triagisten kunnen hier punten verzamelen voor individuele nascholingsprogramma’s die zij zelf kunnen inplannen op een voor hun geschikt moment.

Tot slot zijn in 2018 3 doktersassistenten gestart met een triagistenopleiding.

Verder vindt er jaarlijks een opfriscursus plaats aangaande alle facetten van reanimatie samen met de huisartsen, waarnemers en chauffeurs. Op deze wijze wordt het hele team tegelijkertijd geschoold, wat de samenwerking bevorderd.

Naast een scholingskalender voor triagisten zou er ook een scholingskalender moeten komen voor de deelnemende huisartsen en waarnemers. Wellicht dat de kaderhuisarts spoedeisende zorg i.o. hier in 2019 een voortrekkende rol in kan spelen.

ICT en automatisering

In 2017 heeft de Huisartsenpost Oosterhout managementsoftware Corpio aangeschaft om op een juiste wijze klachten, VIM-meldingen en calamiteiten te registeren en beheren. Dit deel is 2018 ingericht en operationeel geworden. Er is helaas nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Corpio. In 2019 gaan we nadenken over een bredere inzet hiervan binnen de huisartsenpost. Zo wordt Corpio verder ingericht met o.a. protocollen, registratie van evaluaties van de diensten, HR, een smoelenboek, e.d. Ook is de bedoeling dat Intershift en de mail binnen Corpio worden geïntegreerd.

Verder wil de Huisartsenpost Oosterhout in 2019 starten met een meekijkconsult via WeSeeDo. Dit is een manier van laagdrempelige zorg aanbieden via beeldbellen. De patiënten hoeven maar op een knop te drukken om rechtstreeks contact te hebben met medewerkers van de huisartsenpost. De privacy wordt gegarandeerd door de veilige, eenmalige verbinding. Zo kan de medewerker van de huisartsenpost de patiënt en zijn of haar klachten zien en beoordelen. Omgekeerd ziet de patiënt de medewerker van de huisartsenpost niet.

AVG-privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moest de Huisartsenpost Oosterhout voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. In het geval van de huisartsenpost bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van patiënten.

De Huisartsenpost Oosterhout is verantwoordelijk voor het inrichten van een eigen informatiebeveiligingsbeleid en Zorroo heeft de huisartsenpost daarbij optimaal ondersteund door het uitwerken en voorleggen van een AVG-stappenplan. Middels dit stappenplan heeft de huisartsenpost de benodigde activiteiten uitgevoerd en waar nodig blijvende processen ingericht.

Zorroo heeft een AVG-website opgezet met daarin alle benodigde informatie voor het uitvoeren en inrichten van informatiebeveiliging binnen de huisartsenpraktijken en huisartsenpost. Tevens heeft Zorroo procedures ingericht, ondersteuning geboden bij het aanpassen van privacy-teksten op websites en alle benodigde verwerkersovereenkomst in kaart gebracht.

Binnen de zorggroep is er een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die ondersteuning heeft geboden bij het uitvoeren van deze activiteiten. Rondom informatiebeveiliging zijn terugkerende processen ingericht zodat informatiebeveiliging en privacy een onderdeel blijven van de dagelijkse werkwijze van de huisartsenpraktijken, huisartsenpost en zorggroep.

Communicatie & PR

Eind 2017 is door de medewerker Communicatie & PR van Zorroo een interne informatieverstrekking opgestart aan huisartsen, waarnemers en andere medewerkers van de Huisartsenpost Oosterhout via de Paraat! nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt men geïnformeerd over beleid en afspraken, nieuws, scholingen, personeelszaken en andere praktische zaken. Deze nieuwsbrief is gecontinueerd in 2018.

In 2018 is verder gestart met een nieuwe website voor de Huisartsenpost Oosterhout. Deze maakt deel uit van de overkoepelende Zorroo zorggroep. De content en het design gaan flink op de schop en ook de functionaliteiten worden verbeterd. Het doel is om de nieuwe websites zo patiëntgericht en gebruiksvriendelijk mogelijk neer te zetten. Op de website kunnen patiënten informatie terugvinden over de werkwijze van de huisartsenpost, inzage in het medisch dossier, het privacy statement, de klachtenprocedure etc. De nieuwe website is vanaf begin 2019 live.

Tot slot is er in 2018 een LinkedIn pagina voor de Huisartsenpost Oosterhout ontwikkeld. Deze is gericht op het informeren van zorgpartners en -professionals over actueel nieuws van de Huisartsenpost Oosterhout.

Voorlichting migranten

Verder wil de Huisartsenpost Oosterhout in 2019 een voorlichtingsproject starten over de werking van de post aan migranten en laaggeletterden. Door taal, cultuur en gezondheidszorg in eigen land kunnen misverstanden bestaan over de werkwijze van de huisartsenpost. Middels een folder, een poster en voorlichtingsbijeenkomsten aan doelgroepen in de regio Oosterhout wil de huisartsenpost hier meer duidelijkheid in brengen. Dit moet tevens zorgen voor het verlagen van de werkdruk binnen de huisartsenpost.

Patiëntervaringen

Elke huisartsenpost in Nederland dient eens in de drie jaren een patiënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is tevens een verplicht onderdeel bij de NPA-certificering. Aangezien de Huisartsenpost Oosterhout in 2019 de NPA-certificering wil behalen, zal er in dit jaar ook een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Mogelijk komen er genoeg suggesties en aanbevelingen uit voort, zodat we de zorg nog verder kunnen optimaliseren en verbeteren.