Kwetsbaarheid is nooit voor iedereen gelijk en hangt samen met welke beperkingen u heeft op fysiek of mentaal vlak. Daarnaast spelen andere factoren een rol, bijvoorbeeld lichamelijke activiteit, sociaal netwerk, eenzaamheid of depressiviteit.

EigiStock_000012510597_Double kopieen inbreng

Een optimale behandeling gaat in de eerste plaats uit van uw eigen wensen en behoeften en van de mogelijkheden van de mantelzorg en het overige steunsysteem. Daarom worden u en uw eventuele mantelzorger nauw bij de behandeling betrokken en wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van uw mantelzorger.

U bepaalt zelf de doelstellingen en hoe belangrijk ze zijn, desgewenst met hulp van een professional. Dat kan variëren van buiten wandelen, tot zelf blijven koken of zoveel mogelijk zelfstandig blijven. Het gaat om wat u zelf kwaliteit van leven vindt en niet perse om optimale behandeling van ziekte.

Samenhang

Voor optimale behandeling is onderlinge samenwerking tussen de verschillende betrokkenen op medisch en sociaal vlak noodzakelijk. Door goed met elkaar te overleggen over wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn, kan de zorg optimaal afgestemd worden. Daarvoor wordt er een coördinator aangesteld. Dat kan de huisarts zijn, maar ook bv. de praktijkondersteuner ouderenzorg of de wijkverpleegkundige. De huisarts blijft echter wel eindverantwoordelijke.

MDO of multidisciplinair overleg

Met het oog op goede zorg wordt regelmatig een multidisciplinair overleg ingepland. In dit overleg komen alleen cliënten/patiënten aan bod voor wie bespreking noodzakelijk is. Natuurlijk worden cliënt/patiënt en/of mantelzorger ook uitgenodigd voor dit overleg. Vaste deelnemers zijn huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg, de wijkverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde. Op afroep worden ook andere betrokkenen uitgenodigd, bv. de apotheker, fysiotherapeut, diëtist of een medewerker van het sociaal team.

Individueel zorgplan

Uw eigen inbreng, doelstellingen en wensen worden samen met de andere behandelstappen opgenomen in het Individuele Zorgplan. Het is de leidraad voor alle betrokkenen.

Het Individuele Zorgplan is geen statisch document, maar wordt voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden.