www.zorroo.nl is een website gemaakt door Webcolors BV.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.zorroo.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.zorroo.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken en/of haar dochterbedrijven, hierna te noemen Zorroo, kunnen niet garanderen, dat de informatie op www.zorroo.nl geschikt is en juist is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete of expliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Derhalve sluit Zorroo alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van en/of informatie verkregen via www.zorroo.nl, of met de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om www.zorroo.nl te kunnen raadplegen.

Zorroo draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van informatie die direct of indirect via www.zorroo.nl verkregen is.

Zorroo draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie, die al dan niet direct afkomstig is van links naar websites zoals die op www.zorroo.nl worden genoemd.

Het is Zorroo te allen tijde toegestaan haar website en de inhoud daarvan, te wijzigen. Zorroo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Zorroo toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website, anders dan in opdracht van Zorroo.

Op deze website is Nederlands recht van toepassing.